[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 391
Ort: Stockholm.


Karl den 12:tes Stöfvel. N:r l. Tisdagen den 6 december 1864. Tr. i Fäderneslandets tryckeri 1864. Ant. Med titelvignett (= Carl XV med 2 personer springande efter sig öfver en kanon, från hvilken råttor ila), hvarunder läses: - Skådepenning öfver fälttåget af Aftonbladets »Ham Selv» och hans »to og tyve tusind mand». -

Utom dessa ord läses å detta blad blott: »Allt hvad sig i rikets styrelse tilldragit. (Fortsättning i nästa nummer)», som består för öfrigt af ett hopvikt blankt tryckark, hvars midt intages af ofvanstående tryck (17,2 x 18).

Skeppstimmermannen Matthias Carlström (död 1865 i april) erhöll 1864 7/11 utg.-bevis å denna tidning, hvars redaktör var fil. d:r N. R. Munck af Rosenschöld.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_391.htm