[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 392
Ort: Stockholm.


Dagens Nyheter 1864 23/12-76 27/6 och 4/8-fortgår 1895 1900. Nya Dagens Nyheter 1876 28/6-3/8. Tr. i Hörbergska boktryckeriet 1864 23/12-65 30/9, Typografiska Föreningens boktryckeri 1865 2/10-11/12, hos Rudolf Wall 1865 12/12-90 24/10 samt Dagens Nyheters tryckeri fr. o. m. 1890 25/10. Ant.

6 v. t. o. m. 1898 3/12 o. 7 v. fr. 1898 4/12, 4 à 8 s., Fol. 1864-69 omväxlande 4-sp. (44 à 46,5 x 27,8 à 28,5) och 5-sp. (46,5 à 55 x 34 à 35,6); 1869-79 var formatet dels 5-sp., dels 6-sp. (46 à 52,6 x 41,6 à 47,8) för de båda första sidorna, under det att esomoftast de båda sista sidornas format var 7-sp. (46 à 48 x 49,6 à 58,5) eller 8-sp. (67,3 à 69 x 56,3 à 57,2). Fr. o. m. 1880 hafva alla sidorna samma format omväxlande Fol., 7-sp. (51,2 à 68,5 x 47 à 46,5) med 8-sp. (67,3 à 69 x 53,5 à 53). Prenumerationspriset set var 10 rdr 1865-73, 11 kr. 1874-75 samt 12 kr. fr. o. m. 1886.

Fr. o. m. 1869 är Dagens Nyheters följetong så anordnad, att den kan utklippas och inbindas i bokform. Samtidigt annonserades i tidningen, att de däri intagna följetongerna skulle äfven särskildt utgifvas under titeln: Nya Läsebiblioteket. Dagens Nyheters Följetong, 1 v., 48 s.; 12:o (12,2 x 6.7). Häraf synes likväl endast en del hafva utkommit, innehållande Björnstjerne Björnsons Fiskarflickan. Öfversättning [af A. Anderson-Edenberg]. Stockholm 1869. [Se 2:435]

Vid sidan af Dagens Nyheters hufvudupplaga började fr. o. m. 1876 utgifvas Dagens Nyheter (Landsortsupplagan) med ifrån Stockholmsupplagan fortlöpande nummerserie samt till samma pris - 12 kr. - t. o. m. 1895 31/1, och å nyo fr. 1898 1/12-fortfarande 1900 till ett pris af 6 kr. (p. i.), men dess format har ofta varit mindre.

Af Dagens Nyheter utgafs en Expressupplaga (för mellersta och norra Sverige) 1896 2/1-30/11. 10 kr. (p. i.) och en Sydsvensk Upplaga 1895 9/12-96 30/9 (se 3: 954), som erhöll telegrafiskt hufvudstadsupplagans textmaterial och utländska nyheter. Äfven sedan denna tidning öfvertagits af Malmö-Tidningens Aktiebolag, fortsattes den telegrafiska förbindelsen därmed t. o. m. 1898 1/4.

Politisk nyhets- och annonstidning grundlagd af Rudolf Wall, som 1864 3/12 erhöll utg.-bevis därå och själf var dess redaktör till och med 1889 1/5 (död 1893 20/8), då Fredrik Vult von Steijern efterträdde honom i dessa befattningar och erhöll utg.-bevis 1889 30/4, hvarmed han fortfor till 1898 30/6. Fil. lic. Otto Ferdinand von Zweigbergk, som erhöll utg.-bevis härå 1898 30/6, har fr. vt s. å. varit tidningens redaktör och ansvarige utgifvare. Med anledning af ett bebådadt åtal under R. Walls utrikes resa erhöll C. H. Atterling 1876 27/6 utg.-bevis å Nya Dagens Nyheter, hvaraf blott 32 nr utkommo i fortlöpande nummerföljd med Dagens Nyheter, hvilken titel återtogs fr. o. m. 1876 4/8.

Dagens Nyheter öfvertogs 1874 af Dagens Nyheters Aktiebolag, hvarför bolagsordning af kongl. maj:t stadfästes 1874 19/6 och och hvari sedermera genom kongl. resolutioner af 1887 17/3, 1889 31/5 och 1893 2/6, 1/8 och 1898 8/8 ändringar blifvit fastställda.

Redaktionssekreterare i tidningens redaktion hafva varit Albert Anderson-Edenberg 1865-73, Carl Henrik Atterling 1874-85 juni (död 1885 11/11), Victor Sjöberg 1886-91 och Fritz Kjerrman 1891-fortfarande 1895 död 1896 14/10, Per Staaff 1896 15/10-97 30/9, C. G. Tengwall 1897 1/10-98 30/9 och Samuel Drysén 1898 1/10-fortfarande 1900. Under en kort tid 1884 jan.-maj var grefve Carl Gustaf Wrangel anställd vid redaktionen i egenskap af souschef.

Bland de många personer, som varit medarbetare i tidningen, må endast följande nämnas, hvaribland de, vid hvilkas namn en * blifvit satt, längre eller kortare tid varit däri fast anställda:

C. Adamson*, utrikesafdelningen, 1880-83 (död 1891 29/10), Claës Adelsköld 1880-90-talen; Alfhild Agrell, född Martin, 1880-talet; E. Alkman*, litteratur- och konstafdelningen, politiska uppsatser m. m. 1893-fortfarande 1895 1900; G. Anderson, naturvetenskapliga afd. 1890-talet och fortfarande 1900; Albert Anderson-Edenberg* 1864-73; Alvar Arfvidsson* 1886-87; K. P. Arnoldson 1870-talet; Sam. Arsenius, sport-afd., 1895; Carl Henrik Atterling* 1866-85 juli; Johan Bader-Grönstedt 1878 senare; Wilhelm Bauck*, musik-afd. 1871-död 1877; G. W. Beer* 1884; P. E. Bergstrand (Kapten Gulliver) 1880-talet (död 1890 2/4); David Bergström*, utrikes afd., 1883, 84 samt 1892, 93; Aug. Berthels* 1893-fortfarande 1895 1900; F. W. Björk*, Från Arbetarnes fält, 1885-fortfarande 1895 1899; Sam Blomberg 1889-93; H. G. Blumenberg 1880- och 90-talen; Robert Blumenberg*, utrikes, hvarjehanda, skizzer m. m., 1874-fortfarande 1895 (död 1896 8/1); Jonas Brag* 1887-fortfarande 1895 -96 mars samt 1899 sept.-fortfarande 1900; Anna Branting, född Jäderin, (sign. René), skizzer och resebref, 1890-talet; Hjalmar Branting*, riksdagsreferent sedan 1888 1888-90 och 1892-96; J. G. Carlén 1865--68; V. Carlheim-Gyllensköld 1890-talet och senare; Gustaf Christiernsson* 1873-74 15/1; Olof Chrysander* 1891, 92 Jane Claine, född Gernandt, på 1880-90-talet; J. P. Cronhamn musikafd., 1864-71; Frithiof Cronhamn 1871 1875-80; A. W. Cronquist 1880-talet; A. S. Drysén* 1893-fortfarande 1895 1900; Selim Ehrenborg, bref från Paris 1890-talet; Sigrid Elmblad, Pettersson Elmblad, född Pettersson (sign. Toivo), skizzer och resebref, 1885-fortfarande 1895 1896; Carl Eneroth (sign. Chicot) 1868-92; Daniel Fallström 1880 och 90 talen; Georg Felldin* 1886-fortfarande 1895 1900; Berndt Forssell 1894-fortfarande 1895 95; J.  G  H. G. Fredholm 1881-93; G. af Geijerstam*, teater, litteratur m. m., 1885-fortfarande 1895; K. af Geijerstam 1880-talet; P. Genberg 1887, 88; G. Gullberg* 1894-fortfarande 1895 1898; Richard Gustafsson* 1865 och senare; H. E. G. Hamilton 1890-talet; Ola Hansson 1880-talet; Tor Hedberg 1890-talet; Sven Adolf Hedin 1882-fortfarande 1895 1900; Verner von Heidenstam 1889-fortfarande 1895; Nathanael Hellberg*, utrikesafdelningen, 1874-79; Esaias Henschen slutet af 1860-talet; Sven Hermelin, sport, 1895 och senare; L. J. Hierta 1864-död 1872 20/11; A. E. Holmgren, naturhistoriska uppsatser. död 1888; Charles Jacobson 1885-89; Johan Johansson i Noraskog 1891 och senare; grosshandl. Johan Johansson, (riksdagsman i Stockholm), 1880-90-talen; Johan Jolin, följetong död 1884; Ludvig Josephson, resebref och teateruppsatser, 1878 1870-90-talen; M. Josephson, musikrecensent 1892-94; Axel Jäderin* 1879-82; Emil Key 1876-83; Ellen Key 1876 -83; C. E. Kihlén, reporter på 1860- och 70-talen; Fritz Kjerrman*, inrikesafdelningen 1887-fortfarande 1895 -död 96 14/10; Emil Kleen 1892-fortfarande 1895 -96 (död 1898 10/12); J. F. af Klercker 1894-fortfarande 1895; O. von Knorring 1886; Seth von Konow 1884, 85 och 1895; R. von Kræmer 1870- och 80-talen; Axel Krook, bref från Göteborg på 1860--70-talen 1870-talet; Alexis Kuylenstierna 1895-fortfarande 1900; Oscar Levertin 1880- och 90-talen; Bengt Lidforss, utländska korrespondenser, 1892-fortfarande 1895 -99; Erik Lidforss, musikrecensent 1894; G. E. Lindberg*, polisreferent, 1875-77; Theodor Lindblom* 1886-91,1893-fortfarande 1895 -97; Axel Lindman, sport, 1894-fortfarande 1895 och senare; C. E. Ljungberg 1860- och 70-talen; Claës Lundin 1885; Berndt Lundqvist* 1881-88; Georg F. Lundström 1877; G. Mallander, visor och humoresker, 1870- och 80-talen; Julius Mankell* 1870- och 80-talen; Fale Martin (sign. Prosper Block), bref från Amerika i början af 1870-talet; C. J. Meijerberg på 1880-talet; Harald Molander, krönikor m. m. 1895; Edvard Nachmann på 1860-talet; Ivar Nelin* 1877; Knut Nilsson i Paris 1880- och 90-talen 1880-talet (död 1887); Johan Nordling*, inrikesafdelningen 1887 1/1-1/7; J. P. Nyberg*, polisreferent, 1867-73; Anton Nyström 1880- och 90-talen; O. E. Pauli 1880-90-talen; L. G. von Paykull 1870-90-talen; G. R. Petersson i början af 1870-talet 1871, 72; Gösta Posse på 1860- och 70-talen; B. W. von Prinzencreutz på 1870-talet; Emil von Quanten på 1880- och 90-talen; Aurora Magdalena von Qvanten, född Örnberg, (sign. Turdus Merula) följetonger; Levi Rickson (sign. Jeremias i Tröstlösa) 1890-talet; C. F. Ridderstad under riksdagen 1865; Wilhelm Roos 1880-talet; Clarence von Hosen, ridsport; P. Efraim Rosenius 1880-90-talen uppsatser, berättelser och riksdagsreferat 1880-fortfarande 1900; Mauritz, Rubenson 1889-92; Klas Ryberg, polisreferat m. m., 1875 1873-fortfarande 1895 1900; C. H. Rydberg 1875-77; Algot Sandberg* 1885; Georg von Schéele (sign. John Grogg) resebref på 1880-talet, död 1886 7/10; Gustaf Schröder, jagtskizzer, 1894--fortfarande 1895; Birger Schöldström, riksdagsreferent 1871-73 1871, 73 samt uppsatser vid hvarjehanda tillfällen under 1880- och 90-talen; Henric Olof Schönbeck, (bl. a. Skildringar från Skåne på 1870-talet) 1870- och 80-talen -död 96 2/7; Henric Schönbeck junior* 1895 o. 96; Albert Seberg*, politiska och naturvetenskapliga* ämnen, m. m., 1877-fortfarande 1895 1900; Victor Sjöberg* (sign. Eusebius), krönikor sedan 1880 14/8 och teaterafdelningen 1885-fortfarande 1895 1900; Erik Sjöstedt, (sign. Osborne) Pariser-bref, m. m., 1889-fortfarande; Erik Staaff 1896; Karl Staff 1889, 93 och senare; Per Staaff*, teater, politik och utrikesafdelningen 1893-fortfarande 1895 1900; Georg Starbäck, följetong, på 1860-talet; Per Edvin Stenfelt*, följetongsredaktör, 1864-84; August Strindberg* 1873, 74 och i början af 1880-talet; K. A. Strömbäck* 1877, död 1886 25/4; Hjalmar Strömer 1885, 86, död 1886 24/12; Anton Stuxberg korrespondenser på 1880-talet; Axel Sundberg (sign. Axel S-g), skizzer på 1880- och 90-talen; C. A. Svahn* 1866-77, död 1885 13/2; W. Svartling, inrikesafdelningen 1885-död 86 29/12, Sven Svensson [Severin]* 1888-död 94 23/1; Hjalmar Söderberg, berättelser och skizzer, 1880- och 90-talen; E. L. Taube död 1894 18/9; J. E. Thimgren* 1881-död 94 24/4 92 24/11; Anna Wahlenberg, gift Kjerrman (sign. Rien m. fl.) skizzer och resebref 1882-90-talet och följetong 1900; Eva Wahlenberg* (följetongsöfversättarinna, 1893-fortfarande 1895 1900; A. O. Wallenberg*, bankfrågor, 1876-81; Hugo Vallentin 1892, 93; K. F. Werner, litterära bidrag m. m. på 1860-talet; Hildegard Werner, bref från England, 1880-90-talen; Harald Wieselgren, Amerikabref, 1876; Inez Wigert, född Backman, (sign. Ib.) 1885 och senare; Herman Wijnbladh 1864, 66; Henrik Wranér 1893, 94; Fr. Vult von Steyern* (sign. G-t) musik m. m. 1885-fortfarande 1895 och 1900; Fr. Zethræus* 1888-fortfarande 1895, kassadirektör sedan 1894 -99, kassadirektör 1894-99; C. G. Zetterlund, landtbruksafdelningen på 1870-talet; Edwin Ziedner* polis- och inrikesafdelningen 1878-1895 1900; Otto von Zweigbergk 1889-90; L. J. Åberg, resebref, på 1890-talet; O. W. Ålund*, utrikes avdelningen 1883-89.

E. D. Bergman* (Dan) kåserier m. m. 1897-1900, W. Petersson-Berger* (-t-, P.-B.) musik 1895-fortfarande 1900, G. A. Bergstrand* 1897, 98, Simon Brandell* utrikesafdelningen 1898-fortfarande 1900, Ida Bäckman, resebref 1900, C. Byron Carlsson* (sign. Celestin, Floridor) kåserier m. m. 1898-fortfarande 1900, N. Ekholm naturvetenskapliga uppsatser, Alb. Eriksson* utrikes krönika 1900, Per Hallström resebref 1899, 1900, K. Hammarberg* 1897, Gustaf Jansson resebref 1900, A. Johansson* 1899-fortfarande 1900, J. Lewart* 1897, 98, W. Leche 1900, Gurli Linder , bokanmälningar m. m. 1890-talet och fortfarande 1900, Hj. Lundgren* 1898, 99, G. Nordensvan litteraturanm. fr. 1900 1/9, Erik Nyblom* (sign. Mac) kåserier m. m. 1898-fortfarande 1900, I. Reuterström* 1900, E. Thyselius 1897 15/5-30/9, Anna von Zweigbergk , född Christensson, utländsk krönika 1896, G. P. Österdahl* 1898-99

Såsom korrekturläsare hafva varit anställda bl. a. C. F. Amnell, A. Bolin Bosin, R. E. Eckerström. C. J. Björck, Axel Jäderin, Arvid Vikström. J. E. Thimgren, G. Åman-Nilsson, J. Josephson, Y. Svanlund och Georg Felldin 1896-fortfarande 1900, Louis Werner 1890-fortfarande 1900, A. Ekström 1896-fortfarande 1900 och E. Boije af Gennäs 1898-fortfarande 1900. Faktorer hafva varit F. A. Habolin, Ferd. Jansson och E. Axel Haglund fr. o. m. 1881 febr., hvarjämte slutligen må nämnas, att C. F. Häggblom varit tidningens tryckare allt ifrån dess början.

[Agathon W. Burman skall enligt Svenskt porträttgalleri (1897) och Publicistklubbens matrikel (1901) ha varit verksam i denna tidning. Se även Lundstedts personregister.]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_392.htm