[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 251
Ort: Stockholm.


Bore. Veckotidning i Stockholm. 1848 17/12-50 27/12 Bore. Dagligt Allehanda i Stockholm. 1850 27/12-51 28/11. Tr. hos J. Beckman 1848 17/12-50 1/12, därefter N. Marcus. Ant.

1 v., S., 4 s. Fol., 5 à 4-sp. (52,5 x 32,5) 1848 17/12-50 1/12; 4 v M. Ti. T. F. 1850 5/12-31/12 samt 6 v. 1851, 4 s. Fol., 4-sp. (43 x 27,5) 4 rdr bko 1849; 10 rdr bko fr. o. m. 1850.

Å Bore erhölls atgifningsbevis af boktryckerikonstförvandterna Magnus Petter Dahlskog 1848 9/12, Carl Bror Amadeus Dahlgren 1849 24/12 samt ånyo M. P. Dahlskog 1850 4/12 och 27/12 å Bore Dagligt Allehanda i Stockholm. Ett profnummer utgafs 1848 17/12, hvari uppgifves, att tidningen grundlagts af några unge män »utan namn i den publicistiska eller litterära verlden» (G. Lallerstedt, A. O. Wallenberg, C. Lilljeborg och R. Agardh). Bores program var liberalt, men med uppgift att i polemiken iakttaga mer hofsamhet än det på den tiden var vanligt i pressen isynnerhet af Aftonbladet. Sedan förlagsrätten till Dagligt Allehanda (se 1: 127) öfvergått genom köp till Bores redaktion, ändrades dess titel till Bore, Dagligt Allehanda i Stockholm 1850 27/12, hvaraf dagligen utgåfvos två upplagor, en morgon- och en aftonupplaga.

I veckotidningen Bore voro, utom dess grundläggare, biskop C. A. Agardh, litteratören L. Andersson och kapten Anders Lindeberg medarbetare. Sedan den blifvit daglig tidning, erhöll den till redaktör först Georg Fredrik Améen och därefter August Sohlman. Utom nyss nämnda personer voro följande medarbetare däri: V. F. A. Dalman (1850, 51), C. Ekgren, K. A. af Kullberg, George Stephens, C. V. A. Strandberg (Talis Qualis), O. F. B. Byström, Rudolf Hjärne, Gustaf Thomée m. fl. Sedan ett par af Bores grundläggare Lallerstedt och Lilljeborg blifvit delägare i Aftonbladet, (dit äfven sedermera dess fasta redaktionspersonal A. Sohlman, C. Lilljeborg och C. Ekgren öfvergick), blef detta anledningen, att Bore upphörde, Det med Bore förenade annonsbladet Dagligt Allehanda såldes till öfverste J. A. Hazelius, hvilken samtidigt grundlade: Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm (se 2: 279).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_251.htm