[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 2
Post: 279
Ort: Stockholm.


Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm. Aftonupplaga 1851 29/11-57 31/12 och Morgonupplaga 1851 1/12-57 31/12; Svenska Tidningen. Dagligt Allehanda i Stockholm 1858 2/1-59 30/11. Tr. hos N. Marcus. Ant.

Båda uppl. 6 v., 4 s. Fol. 4-sp. (41 x 27,4) omväxlande 1851 med 5-sp. (52 à 53 x 34,3 à 34,5), hvilket format den hade fr. o. m. 1852. 12 rdr bko 1851-58; såväl Morgonupplagan 1851-57 som Aftonupplagan 1851-59 kostade hvardera 12 rdr bko för år; 16 rdr rmt 1859.

Utgjorde fortsättning af Bore. Dagligt Allehanda i Stockholm (se 2: 251), sedan den genom köp öfvergått till öfversten J. A. Hazelius, som 1851 28/11 erhöll utg.-bevis därå, hvilket 1856 30/8 öfverflyttades på litteratören J. H. Hörner, då Hazelius, såsom chef för Topografiska korpsen, ej kunde öppet qvarstå såsom tidningens ansvarige utgifvare och redaktör. Såsom tidningens ägare fortfor han likväl sedermera att innehafva hufvudledningen däraf.

Bland de många medarbetare, som varit anställda i Svenska Tidningens redaktion må här endast nämnas:

Herman Hörner, rektor Claës Ramström, notarien C. G. Carl-qvist (souschefer), L. Andersson och O. F. Hallén (handelsafd.) H. Norling och L. J. Siktberg (utrikes afd.), J. Damm och Leopold Alm, (inrikes afd.) Abr. Mankell, J. L. Höijer (Musik). J. J. Biörklund, L. A. Ekmarck, Herman Bjursten (sign. Ernst Ludvig), E. v. Qvanten, Anders Flodman (litteratur- och konstafdelningen), S. J. Callerholm, C. A. Wetterbergh, M:ie S:ie Schwartz, (följetongsafdelningen); P. W. Thunman, kapten F. B. Cöster (öfversättare), A. L. Ericsson, V. Holmstedt, S. Törling (korrekturläsare); kapten Boberg, f. d. löjtnant L. J. Zethr_us, Oscar Arnoldsson, protokollsekreterarne C. Ekström, B. W. Printzencreutz, F. A. Westerling och N. Westmarck (notisafdelningen), hvarjämte bidrag till tidningen lämnats af flere personer, såsom C. A. Agardh, Ad. I. Arwidsson, Kristian Claesson, M. J. Crusenstolpe, W. F. A. Dalman, O. v. Feilitzen, J. A. von Hartmansdorff, K. E. Kindblad, A. Th. Lysander, G. Nyblæus, E. M. C. Pontin, V. F. Palmblad, Sigurd Ribbing. C. M. Rydqvist, J. P. Theorell, K. G. Wetterhoff m. fl.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 2_279.htm