[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 127


Dagligt Allehanda. 1769 2/1-71 32/12, sedermera under olika titlar fortsatt t. o. m. 1849 12/2. Stockholm, Kongl. Tryckeriet 1769-71 13/8; Gamla Kongl. Tryckeriet 1771 14/8-72 31/12; f. d. Kongl. Tryckeriet 1773-76; Kongl. Ordenstryckeriet 1777-1838 14/4 och W. F. Dalman 1838 17/4-49 12/2. Fr. t. o. m. 1834. Fr. och Ant. 1835-37, därefter Ant.

6 v., 4 s. 4:o (17,3 à 19,5 x 12,5 à 13,8) 1768-1824 13/11; Folio, 2-spalt. (26,4 à 33,4 x 21,4 à 22) 1824 15/11-36 31/12; 3-spalt. (34 à 33,6 x 23,4 à 23,7) 1837; 4-spalt. (35,7 à 49,5 x 26 à 28) 1838-49 samt 5-spalt. (44,1 à 52 x 34,8 à 34,8) 1848, 49. 18 dlr kpmt 1769-71; 30 dlr kpmt 1772-76 = 1 rdr 32 sk. 1777-85; 2 rdr specie 1786-90; 2 rdr 12 sk. specie 1791-95; 2 rdr 16 sk. specie 1796-1803; 2 rdr bko 1804-8; 2 rdr 24 sk. bko 1809-11; 3 rdr bko 1812; 3 rdr 16 sk. bko 1813-16; 4 rdr bko 1817-23; 5 rdr bko 1824-26; 7 rdr bko 1827, 28; 7 rdr 24 sk. bko 1829-32; 9 rdr bko (med Bihang) 1833-37; 9 rdr 16 sk. bko 1838-47; 10 rdr 32 sk. bko 1848, 49.

Såsom ofvan vid Stockholms Weckoblad (nr 47) blifvit nämndt, utgafs denna tidning först såsom annonsbilaga därtill under titlarne Allehanda 1767 20/10 (Fotnot: 1767:1 (20/10) aftryckt i Nya Dagligt Allehanda 1867: 245 (21/10).)-24/11 (tillsammans 8 nr) och Dagligt Allehanda 1767 25/11-68 30/12 innan den från och med 1769 började utgifvas såsom särskild tidning.

Den har utkommit under följande titlar:

Dagligt Allehanda 1769 2/1-71 31/12; Dageliga Tidningar Eller: Dagligt Allehanda 1772-1811; Stockholms Dagligt Allehanda 1812-26 12/1; [Laterna Magica 1826 14/1-26/1]; Dagligt Allehanda 1826 27/1 13/3; 1847 2/12, 13/12 och 31/12; 1848 3/1; Stockholms Dagligt Allehanda 1826 14/3-33 13/3; [Till prenumeranterna af den indragna tidningen 1833 14/3; Skandinaviens Conversations-Blad 1833 15/3-18/3]; Dagligt Allehanda i Stockholm 1833 19/3-9/10, 11/10-16/10, 18/10-31/12 och 1834 2/1-36 4/6; Nytt Dagligt Allehanda 1833 10/10, 17/10, 5/11; 1836 6/6-21/7, 23/7-24/8, 26/8-5/11; 1837 21/3-31/5, 21/6, 22/6; 1838 24/7-13/8, 15/8, 16/8; Nyare Dagligt Allehanda 1836 22/7, 25/8, 7/11-22/12, 24/12-31/12; 1837 2/1-1/3; Nyaste Dagligt Allehanda 1836 23/12; 1837 2/3; 1838 21/2-12/3, 21/7-23/7; Nytt Dagligt Allehanda i Stockholm 1837 1/6-20/6, 23/6-30/12; 1838 2/1-20/2; Nyare Dagligt Allehanda i Stockholm 1838 13/3-20/7; Nyaste Dagligt Allehanda i Stockholm 1838 14/8; 1839 24/4-46 15/9; Det åttonde Dagligt Allehanda i Stockholm 1838 20/8-39 23/4; Det nionde Dagligt Allehanda i Stockholm 1838 17/8; 1846 16/9-47 1/12, 3/12-11/12, 14/12-18/12, 21/12-29/12; Det tionde Dagligt Allehanda i Stockholm 1838 18/8; 1848 12/4-49 12/2.

Vid sidan af Stockholms Dagligt Allehanda utgafs ock:

Bihang till Stockholms Dagligt Allehanda (aftontidning) 1832 11/2-33 8/3 i fortlöpande nummerserie för hvartdera året, samt utan dylik och blott försedda med hufvudbladets nummer den dag »Bihanget» utgafs, 1833 21/1-8/3, och sedan detta Bihang blifvit indraget, till ersättning för det samma: Den indragna tidningen (Brochyr) 1833 12/3 samt Bihang till Skandinaviens Conversations-Blad 1833 15/3; därefter Bihang till Dagligt Allehanda i Stockholm 1833 19/3-36 2/6 samt omväxlande därmed, men i fortlöpande nummerserie: Nya Dagligt Allehanda 1833 23/4-20/5, Aftontidningen (Bihang till Dagligt Allehanda i Stockholm) 1833 22/7-35 18/2 samt slutligen några få nummer af Bihang till Nytt Dagligt Allehanda 1836 20/6-20/10 och Bihang till Nyare Dagligt Allehanda 1836 10/12 och 24/12. Tryckta med samma stilsort, Fr., och å samma tryckerier som hufvudnumren af tidningen; 2 v., Ti. F. (eller M T.) 1832-36 2/6, därefter sporadiskt; 4 s. Fol. 2-spalt. (28 à 27,3 x 22 à 21,3). I prenumeration för själfva hufvudbladet ingick äfven afgiften för Bihanget.

Dagligt Allahanda började, såsom ofvan blifvit nämndt, att först utgifvas såsom annonsbilaga till Stockholms Weckoblad 1767, 68 af kongl. boktryckaren och bankokommissarien P. Momma, hvilken från och med 1769 års början öfverlät kongl. boktryckeriet jämte tidningen åt sin son, ombudsmannen vid bankens pappersbruk W. Momma. Sedan denne rymt ur landet öfvertogs i okt. 1771 såväl Dagligt Allehanda som tryckeriet genom köp af assessor Johan Pfeiffer.

Genom en 1785 3/5 gjord »Tilläggning till K. M:s nåd. kungörelse och påbud af then 6 Maij 1780, angående Boktryckares ansvar för brott och förseelser emot K. M:s Förordning om Skrif- och Tryckfriheten», lät Gustaf III »förbehålla och tillägga boktryckarne ensame then rättighet at utgifwa Dagblader samt Månads- och Wecko-Skrifter uti strödda ämnen, sedan the thertill erhållit K. Maj:ts eller Kgl. Cantzli-Collegii Privilegium, på sätt som för thet så kallade Dagligt Allehanda skedt är...»

I kanslikollegii protokoller finnes likväl intet dylikt privilegium för Dagligt Allehanda någonstädes omnämndt. Assessor Pfeiffer anhåller ock i en sedermera inlämnad privilegii-ansökan »att, ehuru uti nåd. tilläggningen... af den 3 Maij 1785 then af honom genom köp innehafvande privilegierade rättighet till utgifvande af Dagbladet, kallat Dageliga Tidningar eller Dagligt Allehanda, nådigst blifvit godkänd, Kongl. Maj:t i nåder täcktes meddela ytterligare nåd. Privilegium therå på honom stält till hans framtida säkerhet och att honom än vidare tillåtas måtte utgifva nämde Dagblad af det innehåll, som det nu sig befinner och såväl hädanefter, som hittils derutinnan få införa, då tillfälle thertill är, följande Articlar: nemligen

1:o. hvad honom i nåder kan blifva anbefaldt att till Allmänhetens underrättelse kundgjöra, tillika med Utdrag af nåd. Förordningar, jämte andre Publicationer, Bref och Circulärer från Collegier och Publiqua Värk med mera, som till allmänhetens nytta och efterlefnad tjena kan, jämväl och ansökningar, skriftväxlingar å högre och lägre orter.
2:o. Protocoller och Dommar från högre och lägre Domstolar i Riket.
3:o. Meteorologiska Observationer.
4:o. Ut- och In-ländske tidningar och nyheter.
5:o. Förteckningar på de Präster, som predika i Stockholms kyrkor hvarje heligdag.
6:o. Strödda underrättelser, innehållande upptäckter i konster och vettenskaper, jämte synnerliga händelser och hvarjehanda anmärkningar i lofliga ämnen, tillika med plaisanterier, Vitterhets- och historiska ämnen.
7:o. Utdrag och Recensioner af Lärda arbeten eller andra interessanta och nyttige skrifter.
8:o. Kundgörelser om ankomne resande, hamn- och torgpriser vexel- Coursen, kjöp, försälgning, bortstulit, borttapat och upphittadt, hyror, tjenster, skuldfordringsmål, jämte diverse kundgjörelser rörande de privata personers oeconomiska angelägenheter.
9:o. Terminer till Gillens och Creditorers sammankomster, jämväl och till Auctioner och Spectacle, Concerter, Lotteriers dragningar med deras planer, Virtuosers skådespel.
10:o. Avancementer, dödsfall, giftermål.
11:o. Hus-Curer för folck och kreatur.
12:o. Med hvad mera, som tid och omständigheter torde vid handen gifva, nu eller framdeles till det allmännas nytta och tjenst att befordra, så väl stadsrörelserne som Landtmannens väl.»

Ansökningen bifölls och 1785 29/11 blef privilegium exclusivum för Pfeiffer utfärdadt å utgifvandet af Dagligt Allehanda, »så att ingen må understå sig, att detsamma här i Riket eftertrycka eller utifrån eftertryckt införa låta vid Etthundrade Riksdalers vite och exemplarens Confiscation: hvaremot det är Pfeiffer icke tillåtet, att detta privilegium, hvilket endast och allenast för honom blifver gällande, uppå någon annan... öfverlåta; åliggandes honom att vid utgifvandet af hvarje blad, ett exemplar genast till... Cancellie Collegium aflåta: och skulle Privilegium blifva återtaget, så snart det i någor måtto missbrukades.» (Fotnot: Afskrift af privilegiet finnes i Kgl. Bibl:s handsskriftsamling.)

Då sedermera utgifvaren af Stockholms Posten, bokhandlaren Holmberg, börjat från och med 1781 3/2 i sin tidning om lördagarne införa förteckning öfver de prästmän, som följande helgdag predikade i Stockholms kyrkor, inlämnade Pfeiffer, som ansåg detta vara intrång i sin privilegierätt, ansökan om privilegium exclusivum å införande af dylika kungörelser i Dagligt Allahanda och förbud för Holmberg att meddela sådana i Stockholms Posten. Kanslikollegium förklarade dock i infordradt utlåtande 1781 3/5 sig icke kunna tillstyrka bifall till Pfeiffers ansökan, »enär dylika kungörelser i staden af dessa dagblad icke vore ämne för kongl. privilegium; ansåge dock Pfeiffer sig ensam ega rättighet därtill och därom icke kunde med Holmberg åsämjas, vore det honom obetaget, att rörande denna sak vända sig till vederbörande domare.» Om mellan de båda dagbladsutgifvarne öfverenskommelse träffats eller ej, är oss obekant; Stockholms Posten fortfor dock sedermera att införa dylika, kungörelser.

Till åtlydnad af kungörelsen 1798 26/3, inlämnade assessor Pfeiffer till kanslikollegium ansökning om förnyadt privilegium å utgifvandet af Dagligt Allehanda jämte uppgift å de ämnen, som han däruti liksom hittills ämnade införa på kollegiets tillstyrkan beviljades nåd. privilegium därå 1798 8/5 på samma vilkor som förut blott med det tillägg, att ett exemplar af hvarje utkommande nummer af tidningen äfvenledes skulle aflämnas till justittiekansleren.

Assessor Pfeiffer erhöll 1801 2/7 nåd. tillstånd, att någon af hans söner efter hans död skulle få fortsätta utgifvandet af Dagligt Allehanda. Pfeiffer ångrade sig dock inom kort samt inlämnade 1802 27/4 en ansökning att få öfverlämna utgifvandet af tidningen i stället för till någon af sina söner åt sin systerson, d. v. kaptenen Carl Schiöström, hvilket, oaktadt yngsta sonen, notarien August Pfeiffer, däremot inlämnade sin protest, beviljades 1802 4/5. Till Schiöström öfverlämnade Pfeiffer i slutet af samma år sitt tryckeri, hvarå denne erhöll privilegium 1803 20/1. Assessor Pfeiffer, som var född 1731 22/1, dog 1806 12/12.

Med anledning af att i Dagligt Allehanda bland utrikes nyheter tid efter annan influtit artiklar, hvilka förefallit regeringen »betänkliga och obehöriga och tillika förrådde en mindre insigt och urskiljning än redaktionen af ett tidningsblad fordrade», blef utgifvaren major Schiöström af hofkansleren 1806 12/11 förekallad och varnad samt förständigad »att hädanefter icke låta däruti inflyta några utländska och politiska nyheter, förr än de af kongl. sekreteraren And. C. Kullberg (hvilken samtidigt erhöll i uppdrag att lämna detta blad vederbörlig tillsyn) blifvit genomsedde och till införande gillade.»

Schiöström fortfor till sin död 1809 7/4 att utgifva Dagligt Allehanda, hvilket fortsattes af hans enka till dess expeditionssekreteraren Herman Battram 1809 18/4 erhöll sig beviljadt nåd. privilegium att under en tid af 30 år utgifva denna tidning.

Efter det att Battram 1823 11/8 aflidit, fortsatte statssekreteraren Anders Carlsson af Kullberg, som under Battrams lifstid redigerat tidningen, att några månader utgifva den samma till dess faktorn, löjtnant J. E. Svanberg 1823 12/12 erhöll utg. bevis å Stockholms Dagligt Allehanda, sedan grosshandlaren Pulchau åt sin måg, mag. J. P. Theorell, inköpt denna tidning, hvars ansvarige utgifvare Svanberg var till dess den 1826 12/1 blef indragen.

Åt prenumeranterna lämnades då i ersättning först Laterna Magica [2:86] 1826 14/1-26/1, hvars utgifvare, litografen C. Th. Löwstädt, ställde sitt utgifningsbevis därå till redaktionens af Stockholms Dagligt Allehanda förfogande, samt därefter Dagligt Allehanda 1826 27/1-13/3, hvarå Gustaf Pulchau 1826 25/1 erhållit utgifningsbevis. Sedan faktor J. E. Svanberg genom kongl. maj:ts öppna bref 1826 4/3 erhållit tillstånd att åter utgifva Stockholms Dagligt Allehanda började detta å nyo utkomma (med från tiden före indragningen fortsatt nummerserie) 1826 14/3. Boktryckaren J. P. Theorell erhöll 1826 24/5 ensam och 1832 31/12 tillsammans med t. f. kanslisten i riksarkivet N. Arfwidsson utg bevis därå samt fortsatte tidningens utgifvande till 1833 13/3, då den indrogs. Han utdelade då 1833 14/3 en skrift, Till prenumeranterne af den indragna tidningen (Brochyr), hvilken samma dag indrogs och för hvars utgifvande Theorell blef 1833 2/7 bötfälld. Åt prenumeranterna lämnades sedan till ersättning Skandinaviens Conversations-Blad 1833 15/3-18/3. E. o. notarien i Stockholms rådhusrätt Lars D. Hjortsberg erhöll 1833 18/3 utg.-bevis å Dagligt Allehanda i Stockholm, som utgafs med åtskilliga afbrott fr. o. m. 1833 19/3 till 1836 4/6, då det indrogs.

F. d. auditören J. H. Münter erhöll, sedan Kongl. Maj:t därtill lämnat, tillstånd, 1833 11/9 utg. bevis å Nytt Dagligt Allehanda, hvaraf blott tre nummer utkommo 1833 samt, med åtskilliga afbrott, 129 nr 1836, då det i följd af Münters död upphörde 5/11. Sedan Anton Fredrik Utterberg 1837 16/3 erhållit utg. bevis å Nytt Dagligt Allehanda, utkommo däraf åter, med åtskilliga afbrott, 60 nr 1837 och 20 nr 1838. F. d. stadsnotarien J. Boman erhöll 1836 18/7 utg. bevis å Nyare Dagligt Allehanda, hvaraf, likaledes med afbrott, 42 nummer utkommo 1836 och 50 nummer 1837. Kopisten i Riksarkivet G. G. Ingelman erhöll 1836 23/11 utg. bevis å Nyaste Dagligt Allehanda, hvaraf ett nummer utkom 1836 23/12, 15 nummer 1837 samt, med ett längre afbrott, 19 nummer 1838, hvarefter Ingelman s. å. återställde sitt utg. bevis därå. Fil. doktor C. Å, Hökenberg erhöll 1837 2/5 utg. bevis å Nytt Dagligt Allehanda i Stockholm hvaraf 178 nummer, med ett längre afbrott, utgåfvos 1837 samt 42 nummer 1838, innan tidningen s. å. 20/2 blef indragen. Studeranden Anders Olof Engberg erhöll 1838 9/3 utg. bevis å Nyare Dagligt Allehanda i Stockholm, hvaraf utkommo 108 nummer, förrän det s. å. 20/7 indrogs. Boktryckeri-konstförvandten J. W. Timander erhöll 1838 6/8 utg. bevis å Nyaste Dagligt Allehanda i Stockholm, hvaraf ett nummer utkom s. å. 14/8, 211 nummer 1839 och som därefter fortgick utan afbrott t. o. m. 1846 15/9. F. d. Bokhållaren O. G. Lönnberg erhöll 1838 8/8 utg. bevis å Det åttonde Dagligt Allehanda i Stockholm, hvaraf 113 nummer utkommo 1838 och 93 nummer 1839 före d. 23/4, då Lönnberg tillkännagaf, »att han ej vidare ämnade begagna sig af detta sitt tillståndsbevis.» Vice hofrättsnotarien J. G. Westerling, som 1839 10/5 erhöll utg. bevis därå, kom aldrig att utlösa detsamma.

Fil. d:r Ludvig Westerberg erhöll 1838 7/8 utg. bevis å Det nionde Dagligt Allehanda i Stockholm, hvaraf ett nummer utkom 1838 17/8, 89 nummer 1846 och, med afbrott, 302 nummer 1847. Boktryckerifaktorn A. W. Rosenberg erhöll 1838 7/8 utg. bevis å Det tionde Dagligt Allehanda i Stockholm hvaraf ett nummer utkom 1838 18/8, 218 nummer 1848 och 35 nummer 1849, E. o. kanslisten Elof Matthias Lindman erhöll 1847 9/11 utg. bevis å Dagligt Allehanda, hvaraf 5 nummer utkommo i dec. 1847 och 10 nummer 1848, hvarefter det fortsattes fr. o. m. 1848 12/4 af Det tionde Dagligt Allehanda i Stockholm. Sedan detta 1849 12/2 upphört att utgivas, fortsattes tidningen af Morgon-Posten eller det Nya Dagligt Allehanda, under hvilken titel morgonupplagan af Stockholms Aftonpost utgafs 1849 16/2-50 27/12, hvarefter dessa båda tidningar uppgingo i Bore, Dagligt Allehanda i Stockholm 1850 28/12-51 29/11 och fortsattes sedermera i Svenska Tidningen Dagligt Allehanda i Stockholm 1851 1/12-59 30/11 samt Nya Dagligt Allehanda fr. o. m. 1859 1/12. (Se härom vidare i d. 2: Stockholmstidningar fr. o. m. 1813.)

Från och med 1832 11/12 hade - såsom ofvan redan blifvit nämndt - börjat vid sidan af hufvudnumret att utgifvas Bihang till. Stockholms Dagligt Allehanda (aftontidning), å hvilket d. v. riddarhuskanslisten W. F. Dalman erhållit utgifningsbevis 1832 7/12. Häraf hade blott 5 nummer utgifvits 1832 och sex nummer 1833, då tidningen indrogs 1833 24/1, hvarefter »Bihanget» utgafs utan egen nummerserie, blott med hufvudbladets nummer, den dag Bihanget kom ut,. 1833 29/1-8/3. Dalman sökte s. å. 25/1 utgifningsbevis å Stockholms Dagligt Allehandas Aftontidning, men nekades detta af Kongl. Maj:t, till hvilken hans ansökan blifvit hänskjuten, 1833 16/2, enär Dalman varit utgifvare af den indragna tidningen. Prenumeranterna underrättades därom i ett utsändt flygblad. Den indragna tidningen (Brochyr) 1833 12/3, hvari redaktionen ock lofvade att genom tid efter annan utgifna brochyrer hålla dem skadeslösa.

E. o. kanslisten Carl Fredrik Sondén sökte därefter 1833 30/3. utg -bevis å Dagligt Allehandas aftontidning, men återkallade ansökningen. Samma dag hade ock t. f. stadsnotarien i Södertelje Jöns-Boman sökt utg.-bevis å Dagligt Allehandas Afton-Tidning, men af hofkanslern blifvit vägrad detta 1833 13/4. Boman sökte då 1833 26/4 utg. bevis å Aftontidningen, hvilket han äfven erhöll s. å. 10/5. Omväxlande med Nya Dagligt Allehanda, hvarå N. J. Sundelin 1833 1/4 erhållit utg.-bevis, och Bihang till Dagligt Allehanda i Stockholm utkom Aftontidningen med fortlöpande nummerserie 1832 3/6 t. o. m. 1835 års slut, då den upphörde, hvarefter endast några få nummer af Bihang till Nytt Dagligt Allehanda 1836 20/6-20/10 och Bihang till Nyare Dagligt Allehanda 1836 10/12-24/12 utkommo å obestämda tider.

Ännu under de första årtiondena af 1800-talet innehöll Dagligt Allehanda hufvudsakligen annonser, men därjämte åtskilliga uppsatser på både prosa och vers samt blef småningom en mötesplats för insändare af alla möjliga slag och färger, i följd hvaraf äfven artiklar, författade af dem, som voro missnöjda med det bestående, däri kommo att inflyta, hvarigenom tidningen under stundom fick en anstryckning af opposition, En följd däraf var ock, att i Dagligt Allehanda införda artiklar dels blefvo föremål för laga åtal och därmed sammanhängande indragningar, dels ock föranledde häftiga genmälen i såväl andra tidningar som en mängd särskilda flygskrifter, hvilka det skulle vara allt för vidlyftigt att här uppräkna.

Redaktörer af Dagligt Allehanda hafva varit Johan Pfeiffer t. o. m. 1802, Carl Schiöström 1803-1809 7/4, Herman Battram 1809 18/4-23 11/8, Anders Carlsson af Kullberg 1823 11/8-12/12, Johan Petter Theorell 1823 dec.-33, då han sålde tidningen jämte tryckeriet till W. F. Dalman och Nils Arfwidsson, ehuru han fortsatte 1834 att skrifva däri. Arfwidsson drog sig snart tillbaka från tidningens redaktion, hvilken Dalman ensam skötte t. o. m. 1847 2/12, då Elof Lindman (Om honom se »Ur minnet af S. A. H[edlund]», i Göteborgs H. o. S. Tidning 1895 29/6 o. 6/7.) öfvertog densamma och fortsatte därmed till dess tidningen 1849 12/2 upphörde. Bland de talrika medarbetarne i Dagligt Allehanda må här endast nämnas kongl. bibliotekaren Daniel Helsingius (död 1774), J. G. Rothman 1770-72, samt under en senare period C. J. L. Almqvist 1840, 41 och 48, S. A. Hedlund 1847, 48, G. G. Ingelman, N. Bréan A. Rappe, J. M. Rosén, J. E. Rydqvist, Henrik Schönbeck och Georg Swederus. Amiralitetskammarrådet P. O. Bäckström har författat kritiker och uppsatser i Dagligt Allehanda 1835-45 och fil. d:r Carl Oscar Löwenadler (död 1846 19/1) uppsatser i litteratur, skön konst och musik samt de s. k. Måndagsbrefven.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_127.htm