[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Sid: [VI-VII]

FÖRORD.

Publicistklubben gaf för snart tio år sedan undertecknad i uppdrag att utarbeta den Bibliografi öfver Sveriges periodiska litteratur, hvaraf första delen härmed lämnas i allmänhetens händer. Den har blifvit upprättad hufvudsakligen med ledning af kongl. bibliotekets samling af svenska tidningar och tidskrifter.

Tack vare tryckfrihetsförordningens föreskrift, att till kongl. biblioteket skall aflämnas ett exemplar af allt hvad som i riket tryckes, samt i synnerhet framl. öfverbibliotekarien G. E. Klemmings lika outtröttliga som framgångsrika sträfvan under hela sin långvariga tjänstetid att komplettera de i äldre tidningsserier förefintliga luckorna, är densamma, om än ej alldeles fullständig, dock sådan, att knappast något annat nationalbibliotek finnes, som kan uppvisa en så pass komplett samling af sitt lands periodiska litteratur, som kongl. biblioteket utaf Sveriges.

Vid förtecknandet af de periodiska skrifterna hafva deras särskilda årgångar blifvit genomgångna samt för hvar och en noggrannt upptecknats alla förändringar, som under årens lopp timat i afseende på redaktion, utgifningssätt, tryckort, tryckeri, prenumerationspris och format, hvilket senare alltid blifvit närmare bestämdt genom uppgift om tryckytans storlek.

Då emellertid ganska ofta i själfva tidningarna icke finnes meddelad någon uppgift om deras utgifvare, har det - för att möjligtvis härom erhålla någon upplysning - varit nödvändigt att genomgå, förutom en mängd tryckta skrifter, såväl delar af riksregistraturet, kanslikollegii protokoller och hofkanslerens diarier i riksarkivet som de efter 1840 i kongl. justitiedepartementet förda förteckningarna öfver alla de personer, hvilka erhållit utgifningsbevis å de särskilda periodiska skrifterna. Allt detta arbete, som varit synnerligen tidsödande, har först måst verkställas, innan affattandet af själfva bibliografien kunnat påbörjas. En följd häraf är det ock, att densamma ej heller kunnat så snart fullbordas, som önskligt varit, i synnerhet som jag åt detta arbete endast haft tillfälle att ägna den tid, jag fått öfrig från de städse ökade tjänstegöromålen i kongl. biblioteket.

I Kongl. bibliotekets handlingar, åttonde häftet, är 1886 intagen en af mig författad Bibliografisk öfversikt öfver Svenska tidningar och tidskrifter utgifna inom Nord- Amerikas förenta stater, hvilken på samma gång kan anses såsom ett slags prof på tidningsbibliografiens blifvande uppställning, som ett bihang till densamma.

Till publicistklubben aflämnades 1889 manuskriptet till den första delen, omfattande hela den periodiska litteratur, som i Sverige börjat utgifvas t. o. m. 1812, då vår nu gällande, blott delvis förändrade, tryckfrihetsförordning utfärdades. Den andra delen, som upptager alla i Stockholm 1813-90 utgifna tidningar och tidskrifter, aflämnades 1893 och till den tredje delen, i hvilken alla de i landsorten under samma tid utgifna periodiska skrifterna komma att beskrifvas, är hela materialet samladt och själfva manuskriptet under utarbetning. Hvarje del åtföljes af ett alfabetiskt register öfver däri omnämnda periodiska skrifter. Till den tredje delen skall dessutom fogas ej blott en systematisk förteckning öfver de till olika vetenskaper hörande, i alla tre delarne förekommande facktidskrifterna, utan ock ett alfabetiskt register öfver samtlige i arbetet omnämnde personer.

Sedan manuskriptet till denna del blifvit till publicistklubben öfverlämnadt, har docenten O. Sylwan i Lund 1892 utgifvit sin gradualafhandling, Sveriges periodiska litteratur under frihetstidens förra del. Då i detta hans förtjänstfulla arbete meddelas bl. a. utförliga redogörelser för en del äldre periodiska skrifters innehåll, har jag ansett mig böra vid dem tillägga hänvisningar därtill.

Att denna bibliografi nu kunnat börja utgifvas har möjliggjorts genom det af redaktören Frithiof Hellberg till publicistklubben i fjor afgifna och af densamma med tacksamhet emottagna frikostiga anbudet att ej blott trycka detta arbete och själf ansvara för den därmed förbundna risken, utan ock öfverlämna till klubbens kassa eventuella nettovinsten därpå.

Till honom såväl som till alla dem, hvilkas bistånd för erhållande af nödiga uppgifter, jag under detta arbetes fortgång på ett eller annat sätt måst anlita - hvaribland särskildt här endast må nämnas herrar Birger Schöldström och K. F. Werner, hvilka ej blott lämnat mig många värdefulla upplysningar, utan dessutom biträdt mig vid den svåra korrekturläsningen - får jag till sist härmed frambära min uppriktiga tacksägelse.

Stockholm i januari 1895.

Bernhard Lundstedt.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_s_VI_VII.htm