[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Sid: 1

I Sverige har - liksom i flere af Europas öfriga länder - den egentliga tidningslitteraturen föregåtts af en mängd flygskrifter, som - innehållande skildringar af märkligare tilldragelser - här utgifvits allt ifrån slutet af 1500-talet. Ur dessa flygskrifter i förening med de till vederbörande från utrikes orter insända handskrifna korrespondenserna hafva äfven i vårt land tidningarna efter hand uppstått. Första uppslaget därtill lämnas i den af Axel Oxenstjerna författade Kansliordning, hvilken Gustaf II Adolf kort före sin afresa till Preussen i juni 1626 anbefallde att tills vidare efterlefvas. Däri föreskrifves nämligen bl. a., att sekreteraren i Riksarkivet, som tillika borde vara »Rijkzens Historicus», skulle erhålla de avisor, som ankommo från Kongl. Maj:ts korrespondenter, och »extrahera der vthur dett bästa och märckeligeste och dett hwarie weka tryckia låta».

Ifrån denna föreskrift hafva sannolikt alla de talrika flygskrifter härflutit, som utkommo under loppet af 1630- och 40-talen med underrättelser från krigsskådeplatsen och hvilka af G. E. Klemming blifvit beskrifna i hans »Förteckning öfver... samtida berättelser om Sveriges krig». Bland dem finnas åtskilliga, som antingen under olika titlar utgifvits i nummerföljd eller, utan dylik, utgifvits under en gemensam titel. De bilda en öfvergång ifrån de sporadiskt utgifna flygbladen till de på bestämda tider i nummerföljd under en gemensam titel utkommande tidningarna. Vi meddela här nedan en förteckning öfver dessa tidningarnas närmaste föregångare, innan vi öfvergå till Bibliografien öfver den egentliga periodiska litteraturen.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_s_1.htm