[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 73


Göteborgska Magasinet. 1759 (1/1-13/12) med bihang: Hwad Nytt i Staden? 1759 29/1-31/12, fortsattes af Götheborgska Magasinet och Hwad Nytt i Staden? Årg. 2 (1760)-4 (1762) samt Bihang hörande til Fjerde Årgången af Götheborgska Magasinet, Utgifwet 1763 [1/4-25/6]; Det Nya Weckobladet. Förste halfwe Årgången eller från 2 Julii 1763 til slutet af året och Götheborgska Wecko-bladet 1764 7/1-65 24/12, hvarefter det återtog den gamla titeln: Götheborgska Magazinet år 1766 af Johan Gothenius (1766 2/1-11/12). Göteborg, Tryckt bos J. G. Lange d. y. 1759-61, 65 och 66 samt I. Smitt 1762-64. Fr. med latinska citat såsom deviser.

Götbeborgska Magazinet. Fortsättning för 1767 [okt.]-68. Tr. hos Erik Stakberg 1767, 68. Fr. 72 s. 4:o (5,3 x 10,8).

Af Joh. Gothnius, som undertecknat företalet 1767 24/10, tillkännagifves, att denna fortsättning ej skulle utgifvas såsom veckoskrift, utan med omkr. 2 ark i månaden. Tillika utlofvas register till årg. 1765, 66 o. 1767, men utgifvandet af denna fortsättning afbröts, sedan 72 s. blifvit tryckta, så att något register ej utkom.

I Upsala universitets och Westerås Allm. Läroverks bibliotek finnas ex. häraf.

1 v., L. [T. 1765]; 8 s. 1759, 62-65 med 4 s. bihang, »Hwad nytt i staden?», 1759; 16 s. 1760, 61. 8:o (13,7 à 14,5 x 8 à 7); 4 s. 4:o (16 x 11,5) 1766; 3 dlr smt 1759 och 1762 samt 1763 juli-66; 5 dlr smt 1760, 61.

»Hwad Nytt i Staden?», som fr. 1760 5/1 ingick i »Götheborgska. Magasinet», fortfor äfven i »Götheborgska Weckobladet» t. o. m. 1764, hvarefter det däri ersattes af »Korta Stads-Nyheter» fr. o. m. 1765.

Årg. 1759 hade en bilaga: »Lefwernes-Beskrifning Öfwer Johan Mayer, General-Major och Öfwerste wid Preusiska Fri-Bataillonen [förf. af S. Ben Jochai]. Öfwersat ifrån Tyskan af B. B.» [= Birger Berger]. U, å. 16 s. 8:o. Pris 4 öre smt (enligt annons i Götheb. Magas. 1759 30/6). I årg. 1765 äro vid numreringen 73-82 öfverhoppade, så att sidantalet orätt uppgifves vara 434 i st. f. 424. Af 1765: nr 52 (24/12) finnes två upplagor, den ena med 8 s., den andra med 12 s.

Utgafs 1759-64 af lektorn, doktor Johan Rosén, med biträde af pastor S. J. Müller, Bengt Öhrvall, C. Nyrén m. fl., och 1765, 66 af lektorn Johan Gothenius.

Se vidare härom Warburg, Lidner, s. 36.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_73.htm