[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 70


Norrköpings Weko-Tidningar. (Fotnot: Norrkjöpings Wecko-Tidningar 1768-73.) 1758 14/10-86 30/22 [skall vara 30/12], fortsatta af Norrköpings Tidningar 1787-(fortgå 1894). Norrköpings Tidningar fortgå 1900. Norrköping, utan uppgifvet tryckeri 1758-74 24/12 [Tryckt hos Joh. Edman (Fotnot: Se Stockh. Postt. Tidn. 1758: 82 (19/10) och Norrk. Weko-Tidn. 1767 24/1.) 1758-66 och Joh. Benj. Blume fr. o. m. 1767]-82?; Blume & Raam?-86 19/8; A. F. Raam 1786 26/8-1802 9/1 med undantag af 1793 3/1-95 28/3, då tryckeriet var utarrenderadt till faktor J. Lötström, hvarunder dess firma var: »A. F. Raam genom Jonas Lötström»; A. F. Raams Enka 1802 13/1-39 9/3; A. F. Raams Enkas Arfvingar 1839 13/3-13/4; Chr. Törnequists officin 1839 17/4-59 31/12; Fr. Törnequist 1860 4/1-75 10/2 samt Norrköpings Tidningars Aktiebolag fr. o. m. 1875 11/2. Fr. 1758-1851, omväxlande Fr. och Ant. 1852-56, därefter Ant.

1 v., L. 1758 14/10-86; 2 v., O. L. 1787-1800 5/2 och 1800 13/6-63 30/12; 3 v, Ti. T. L. 1800 6/2-10/6 och 1864-71 30/11; 6 v. fr. o. m. 1871 1/12 (fortfarande 1894). 4 s. 4:o (15,7 à 19,2 x 12 à 13,3) 1758-67, 1770-1827; 4:o, 2-spalt. (19,5 à 24,5 x 15,8 à 19,4) 1828-38; 4:o, 3-spalt. (25,1 x 20) 1839, 40; 8 s. 8:o (14 à 15 x 7,6 à 8,3) 1768, 69; 2 à 4 s. Fol., 3-spalt. (30 à 37,5 x 21,2 à 22,2) 1841-51; Fol. 4-spalt. (40,6 à 43,5 x 27 à 28,7) 1852-57; Fol. 4- à 5-spalt. (43,5 à 43,3 x 28,7 à 36) 1858; Fol. 5-spalt. (46,8 à 52,1 x 36) 1859-65, samt omväxlande Fol. 5- à 6-spalt. (52,1 à 58,6 x 36 à 43,5) fr. o. m. 1866.

6 dlr kpmt 1758-59 6/10; 9 dlr kpmt 1759 13/10-62; 12 dlr kpmt 1763-68; 18 dlr kpmt 1769 (tills. med Norrköpings Magasin 1:128 ]); 12 dlr kpmt (= 32 sk. specie) 1770-86; 1 rdr 8 sk. specie 1787-91; 1 rdr 16 sk. specie 1792-97; 1 rdr 24 sk. specie 1797-?; 1 rdr 32 sk. 1800 4/1-5/2 med tillägg af 28 sk. fr. 6/2, då bladet började utgifvas 3 v.; 1 rdr 32 sk. rgs (eller 1 rdr 5 sk. 4 rst. bko) 1801-10; 2 rdr rgs eller 1 rdr 16 sk. bko 1811; 1 rdr 32 sk. bko 1812-23; 2 rdr bko 1824; 2 rdr 12 sk. bko 1825-27; 2 rdr 24 sk. bko 1828-30; 2 rdr 32 sk. bko 1831; 3 rdr bko 1832-36; 3 rdr 16 sk. bko 1837-44; 3 rdr 32 sk. bko 1845-51; 4 rdr 16 sk. bko 1852-55; 4 rdr 32 sk. bko 1856-63; 9 rdr 1864-71; 10 kr. 1872-73; 12 kr. 1874-90 samt 9 kr (p. i.) fr. o. m. 1891.

I årgångarne 1758-60 30/8 finnas å senare bladet af nästan hvart nummer intagna hvarjehanda berättelser, bl. a. N. R. Broocmans Berättelse om Norrköpings Ålder och Åtskilliga Öden, 1 o. 2 St. (216 spalter). I årg. 1768 finnas bl. a. intaget: Biographier öfver döde [Östgötar] 1767, 1:a Samlingen (51 s.) (Fotnot: Af C. H. Braad. Äfven särskildt utg. med titeln: Östgjöthars Minne. Norrköping 1769. 8:o.); 2:a Samlingen däraf utkom under titeln »Östgiötha Biografier» i Norrköpings Magazin (se längre fram 1:128 ]), men afstannade snart. I årg. 1776 okt.-77 okt. finnes införd: C. G. Brandstedts »Satirens Sedolära eller en kort Beskrifning på de tre Hufvudlaster Högmodet, Wällusten och Girigheten», äfven särskildt tryckt hos Blume, Norrköping 1777, 4:o (62 opag. s.). Med årg. 1788 följde ett »Bihang til nöjsam och nyttig Lecture» [»Beytrag zur angenehmen und lehrreichen Lecture], hvaraf 1 nr utkom i veckan (2 s. 4:o), innehållande berättelser på svenska och tyska, utg. af rektorn vid tyska skolan i Norrköping F. D. Ulrich. (Se därom vidare Allm. Tidn. 1788: 72, 207.) Såsom supplement till Norrköpings Tidningar utgafs 1831 14/12-39 22/3 Norrköpings Bladet, af hvilket tillsammans 143 nr utkommo (2 à 4 s. 2-spalt. 4:o) och hvarå boktryckaren J. F. Ch. Törnequist erhöll utgifningsbevis 1831 26/11.

Till kanslikollegium insände landshöfdingen, baron G. A. Lagerfelt, 1758 14/8 en af honom förordad ansökning från magistraten i Norrköping, »at därstädes hvarje wecka ett veckoblad på lika sätt som vanligt är i Stockholm och Götheborg finge utgifvas, hvaraf det ena bladet skulle innehålla Förteckning på resande, som ankommo till staden, om fartyg som dit anlända och bortfara, förteckning på dem, som födas och dö, m. m., och det andra bladet innehålla några nya snillearbeten af vers eller något annat», hvarjämte ett profark bifogades. Kanslikollegium biföll ansökningen och privilegium utfärdades 1758 15/9, med föreskrift, att »bladet skulle censureras af Prosten i staden eller under dess bortovaro af någon utaf Prästerskapet i staden, som borde vara ansvarig, att ej något införes, som kan vara oanständigt och stridande mot förordningarna».

Norrköpings Weko Tidningar utgåfvos först af boktryckarne Johan Edman 1758-66, med bidrag af hospitalspredikanten Anders Hagelius, hvilken »egde mycken del vid tidningens inrättning», C Nyrén 1762-65, Gust. Henrik Hökerstedt 1761-63, C. N. Wadström 1760-64, Claes Ek 1765 och Olof Bergklint, hvilken skref det mesta i tidningen 1763, 64.

Sedan Edman flyttat till Upsala, utgafs fortsättningen af boktryckaren J. B. Blume (Fotnot: Blume var själf vitter och de med initialerna J. B. B. undertecknade artiklarna äro författade af honom.) 1767-81, med bidrag af C. G. Broocman, Carl Magnus Könsberg (utg. af Norrköpings Magazin 1:128 ]) 1767-69, E. Kronstrand 1767, C. H. Braad 1767, 68, C. N. och Lars Niklas Wadström, Tib. Tiburtius, Carl Brunckman, Nordberg och J. P. Wallensteen. (Enligt Apelblad besörjdes redaktionen 1768 för biografi af Braad, för historia och ekonomi af Tiburtius, för vitterhet m. m. af C. M. Könsberg.)

Boktryckaren Adolf Fredrik Raam (gift med Blumes dotter) utgaf därefter tidningen 1782-1802, med undantag af åren 1793-95 28/3, då faktor Jonas Lötström var utgifvare däraf. Vid tidningens redaktion biträddes Raam af bl. a. revisor M. Orrelius, som ombesörjde på 1790-talet de utländska nyheterna; 1785 finnas däri flere poemer af aktören A. F. Neuman (Fotnot: Om denne se vidare Flodmark, Stenborgska Skådebanorna s. 109 o. följ). Raam inlämnade i början af 1787 en ansökan om tillstånd att få utgifva tidningar i Norrköping, hvilken ansökan kanslikollegium tillstyrkte i skrifvelse till Kongl. Maj:t 1787 20/3 samt hemställde därvid tillika, att »innehållet i detta blad i likhet med dem, hvarå Kongl. Maj:t redan låtit utfärda privilegium, kunde inskränkas till meteorologiska observationer, förteckning på dem som predika i staden, strödda underrättelser, innehållande upptäckter i konster och vetenskaper, kungiörelser om ankomne resande, hamn- och torgpriser, växel-coursen, köp, försäljning, bortstulet gods, terminer till gillen och creditorers sammankallande, dödsfall, giftermål i orten samt huskurer och hvad mera, som angår ämnen, hörande till landtmannens väl.» Vid föredragning häraf i konseljen 1787 24/4 bifölls kanslikollegii hemställan, men vid konseljprotokollets justering har kon. Gustaf III i marginalen gjort följande anteckning: »Finnes redan nog dagblad, altså willar detta tils vidare. Gustaf. Stockholm 1787 14/5.» Huruvida privilegium sedermera blifvit utfärdadt för Raam, är obekant, men tidningen, hvilken från början af 1787 kallas Norrköpings Tidningar, fortfor - med undantag af nämnda tid, då boktryckeri och tidning voro utarrenderade till Jonas Lötström - att utgifvas af Raam till hans död 1802 11/2. Raam synes likväl icke, till åtlydnad af förordningen 1798 26/3, hafva sökt eller erhållit något privilegium därå. Årgg. 1798, 99 saknas emellertid i Kgl.Bibl. En flitig medarbetare i tidningens redaktion i slutet af 1790 talet var d. v. prästmannen, sedermera bokauktionsmäklaren i Stockholm, Carl Styrell. Boktr. A. F. Raams enka , Sara Johanna Jansson, erhöll 1802 2/3 privilegium å utgifvandet af Norrköpings Tidningar, hvarå hon sedermera 1812 26/8 bekom det i 1812 års tryckfrihetsförordning föreskrifna utgifningsbeviset och fortfor att vara dess ansvariga utgifvare till sin död 1839 10/3. Hennes dotterson, boktryckaren Joh. Fr. Chr. Törnequist, blef 1839 22/3 ansvarig utgifvare af Norrköpings Tidningar, som redigerades från medlet af 1840-talet till 1867 af landtmätaren Zach. Theodor Björck; 1859 11/7 blef boktryckaren Fredrik A. Törnequist tidningens ansvarige utgifvare och var själf dess redaktör etter Björcks afgång 1867 till 1874 31/12, hvarunder litteratören Per Lange (död 1881) var medarbetare. Tidningens nuvarande redaktör, lektor Ludvig Eklund, hvilken sedan 1867 varit medarbetare i dess redaktion, tillträdde 1875 1/1 redaktörsbefattningen och blef 1876 9/12 äfven dess ansvarige utgifvare. L. A. Eklund (sign. T.) afled 1898 17/7 i Ronneby, hvarefter utg.-bevis å Norrköpings Tidningar utfärdats för redaktionssekreteraren J. E. Axelsson 1898 19/7 och å nyo 1898 28/11, friherre Dan Vincent Åkerhielm 1898 16/9 samt fil. d:r Erik Reinhold Sundin 1899 7/12, hvilken fortfarande (1900) är dess redaktör. Johannes Sundblad var medarbetare häri 1874-82 och J. E. Axelsson har varit fr. 1878 hösten medarbetare och fr. 1881 redaktionssekreterare däri samt A. O. Billing Upsalakorrespondent 1879-83. Medarbetare i tidningen äro f. n. (1894), eller hafva under de senaste åren varit: Jean Törnequist, A. F. Hellborg (pseud.: Jacques Bonhomme, död 1894 2/2), F. A. Ericson, K. J. Anderson, J. A. Petterson, K. Klasén och John Törnequist. Redaktionssekreterare är J. E. Axelsson.

Fredrik A. Törnequist försålde på, hösten 1874 för 200,000 kr. såväl sitt tryckeri som tidningen till Norrköpings Tidningars Aktiebolag, för hvilket bolagsordning stadfästades 1874 23/12 och hvari Fr. A. Törnequist var ekonomi-direktör till 1879, då denna befattning öfvergick till hans broder Jean Törnequist, som fortfarande innehar densamma.

Se vidare Norrköpings Tidningar 1867 31/10.

[Jfr Norrköpings Weckoblad (3:1033).]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_70.htm