[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 68


Linköpings Stifts Tidningar. 1756 6/11-(fortgår). Linköpings Stifts Tidningar upphörde med 1893 dec. Linköping, tryckt hos G. Björckegren 1756-57 2/11; G. Björckegrens enka 1758 19/1-85; Fr. Schonberg 1786; Fr. Schonberg och Björckegrens enka 1787-93; G. W. Londicer och Björckegrens enka 1794; D. G. Björn 1795-1800; Gymnasii boktryckeriet 1801, 2; Groth & Petre 1803-14 nov.; Petre & Abrahamson 1814 dec.-22; Axel Petre 1823-40 apr.; A. Petre & Son 1840 maj-53 febr.; C. F. Ridderstad 1853 mars-80 maj och C. F. Ridderstads boktryckeri 1880 juni-87 samt Östgöta Correspondentens boktryckeri fr. o. m. 1888. Fr. och Ant.

Börjar med en kungörelse af konsistorienotarien P. W. Lithzenius 1756 6/11, däri han tillkännagifver sig ämna liksom företrädaren kungöra de ändringar, som tima inom stiftet. De följande båda numren voro handskrifna (1757 26/1 o. 12/3) med titel: Ändringar i Stiftet, hvilken titel bibehålles i de därefter tryckta, numren; 4 (1757 25/5)-20 (1761 11/3), hvaraf nr 1-9 sakna nummerbeteckning. Nr 21 (1761 19/4) kallas Stifts-Tidning; nr 22 (1761 12/12-79 (1782 30/4) hafva titeln Stifts-Tidningar. Alla dessa utkommo å obestämda tider, 2 à 3 om året, hvardera 1 à 2 s. i 4:o (16,7 x 12,3). Därefter blef den periodisk med titeln: Linköpings Stifts Tidning 1782 31/7-83 14/5, hvarefter pluralisformen »Tidningar» städse begagnats.

1 m., 4 s. 1782 31/7-89 apr., 8 s. fr. o. m. 1790; med bihang 6 h. årl. 1836-44 och 12 h. årl. 1866-71 à 8 s. 8:o (15 à 13,3 x 8,2 à 7); 16 sk. 1782; 13 sk. 4 rst. 1792; 20 sk. 1794; 24 sk. bko 1819; 28 sk. bko 1830-44 [15 à 18 sk. för bihanget 1836-44]; 40 sk. bko 1845-58; 1 rdr 25 öre 1859; 1 rdr 50 öre 1860-65; 3 rdr (med bihang) 1866; 2 kr. 50 öre (med bihang) 1867-71; 1 kr. 50 öre (o. p.) 1872-82 och 1 kr. (p. i.) fr. o. m. 1883.

Innehåller i början biografier jämte stiftsnyheterna, äfvensom »jurisprudentia ecclesiastica», i synnerhet i bihangen 1836-44 och 1866-71, hvilka senare äfven innehålla bokanmälningar och religiösa uppsatser af biskop E. G. Bring.

Utgifvare häraf hafva varit: 1756 6/11-61 19/4 P. W. Lithzenius (Fotnot: Konsistorienotarie.); 1761 12/12-71 1/6 O. Lindblom (Fotnot: Konsistorienotarie.); 1771 13/11-82 27/4 Marcus Wallenberg (sedan lektor) (Fotnot: Konsistorienotarie.); 1782 12/12-92 juni S. G. Harlingson (Fotnot: Konsistorienotarie.); 1792 juli-1800 mars Per Kernell (Fotnot: Konsistorienotarie.); 1800 apr.-1802 apr. Per Lindblad (Fotnot: Konsistorienotarie.) (död 27/4 s. å.); 1802 maj-okt Jakob Ek (Fotnot: T. f. Konsistorienotarie.); 1802 nov.-1806 apr. Marcus Wallenberg (sedan biskop) (Fotnot: Konsistorienotarie.); 1806 maj-1808 apr. Jakob Ek (Fotnot: Konsistorienotarie.); 1808 maj-1809 apr. J. M. Roselius (Fotnot: T. f. Konsistorienotarie.); 1809 maj-10 maj N. P. Hulthin (Fotnot: T. f. Konsistorienotarie.); 1810 juni-12 juni J. S:s Cadéen (Fotnot: T. f. Konsistorienotarie.); 1812 juli-21 sept., 1822 jan.-apr. o. 1824 juli-28 sept. Joh. Janzon (Fotnot: Konsistorienotarie.), som erhöll utgifningsbevis å Stiftstidningen 1812 25/9; 1821 okt.-dec. C. J. Spaak (Fotnot: T. f. Konsistorienotarie.); 1822 maj-24 juni o. 1828 okt.-30 apr. S. E. Petersson (Fotnot: Konsistorienotarie.); 1830 juni-35 nov. Claes Olof Bersseius (Fotnot: T. f. Konsistorienotarie.); 1836 jan.-53 apr. K. J. Metzén (Fotnot: Konsistorienotarie.); 1853 maj-75 juni J. Friedleif (Fotnot: Konsistorienotarie.), som erhöll utg.-bevis 1853 6/5, samt fr. o. m. 1875 juli Herman Petri (Fotnot: Konsistorienotarie.), som erhöll utg.-bevis 1881 30/9.

Ett slags innehållsregister öfver äldre årgångarna af Linköpings Stifts Tidningar finnes i:

»Kyrkolagfarenhet utur Linköpings Stifts Dom-Capitels Circulalrer och Ämbetsbref samt Stifts-Tidningar. Från de förras tryckning 1729 och Tidningarnes inrättning 1782 til den 1 maj 1806. Utdragen af Johan Schenmark. Linköping, Groth & Petre. 1807. 4:o (8, 262 o. 2 opag. s.).

- Andra upplagan. Linköping, Axel Petre, 1826. St. 4:o (8 o. 206 s.).

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_68.htm