[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 413


Minerva. 1811(?)-14. Örebro, Tryckt hos N. M. Lindh, 1811-14. Ant.

4 h. årl.; 80 s. 8:o (16,8 x 8,5); d. 1 (1811,12) 342 s. o. 14 kprst.; d. 2 (1813) 318 s. [obs. 2 s. emellan 168, 169] o. 15 kprst. och d. 3 (1814) 334 s. o. 15 kprst. samt 2 s. Innehåll, till hvarje del. 36 sk. bko för hv. häfte = 3 rdr bko för år.

Enligt annons i Stockholmsposten 1811 26/7 ämnade några litteratörer utgifva Minerva, »en månadsskrift bestående af 12 häften om året om 3 1/2 à 4 ark hvardera, innehållande politiska artiklar af större vidd hemtade ur utländska journaler jemte Läsning i hvarjehanda ämnen». För 6 häften, en half årgång, var prenumerationspriset 1 rdr 24 sk. bko. Början skulle göras med julihäftet, som skulle utkomma i nästa (= ang.) månad. Först 1812 21/2 annonseras likväl 1:a häftet af Minerva i Stockholms-Posten.

I Minerva äro en mängd stycken författade af Joh. Fr. Lundblad, som 1811 18/11 lämnade boktr. N. M. Lindh ansvarssedel för de af honom den förf. artiklarne.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_413.htm