[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 414


Konungens Befallningshafvandes i Göteborgs och Bohus Län Allmänna Kungörelser (Fotnot: T. o. m. 1876 var titeln blott: »Kungörelse» eller »Allmän Kungörelse».). 1812 3/1-fortgå 1900. Göteborg, Sam. Norberg 1812-43 14/2, Norbergska tr. 1843 15/2-48(?), C. Peterson 1852(?)-56(?), C. F. Arwidsson 1858(?)-67 och 78, J. A. Granberg 1868-77, Nyaste Förpostens tr. 1879 3/1-29/8, Göteborgs Boktryckeri Aktiebolag 1879 5/9-29/12 samt A. Lindgren & Söner fr. o. m. 1880. Fr. t. o. m. 1856 (?), därefter Ant.

Utgifningstider obestämda, vanligen 1 à 2 v., af växlande sidantal. 4:o (17,7 à 24,5 x 13 à 15,5) t. o. m. 1871, därefter hufvudsakligen Fol. (27,5 à 25 x 15,5 à 17). Prenumerationspriset i äldre tider obekant, har varit 3 kr. (o. p.) fr. o. m. 1864.

Från 1788 finnes en af landshöfdingen i Göteborgs och Bohus län utfärdad kungörelse tryckt. 1807-11 utgåfvos länskungörelserna nästan regelbundet, ehuru först fr. o. m. 1812 i årlig nummerföljd, hvilken är fr. o. m. 1877 delad i två serier A. och B., af hvilken den sist nämnda innehåller enskildes kungörelser. Kongl. bibl:s ex. är mycket ofullständigt.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_414.htm