[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 382


Wexiö-Bladet. 1810 31/1-55 24/9. Wexiö, Sven Rask 1810 31/1-19 1/5; Kongl. Gynmasii boktryckeriet 1819 8/5-22; Sven Rasks enka 1823-41; N. Schmidt 1842 7/1-44 13/6; f. d. Rasks boktryckeri 1844 16/8-46 6/12; J. P. Lönnegrens boktryckeri 1847 2/1-55 24/9. Fr.; med titelvignett 1811-29 4/1 och 1849-55.

1 v., L. 1810-30; F. 1831-47 15/1; M. 1847 18/1-49 och 1851-55 24/9. 2 v., M. o. F. (i half-nr) 1850 4/1-27/12. 4 s. 1810-49 och 1851-55 24/9 2 à 4 s. 1850 4/1-27/2; 4:o (17,5 à 19,7 x 12,3 à 14) 1810-30; Fol., 2-spalt. (20 à 25 x 15,2 à 17,6) 1831-47; och 3-spalt. (32,8 à 35,6 x 21 à 22) 1848-55. 32 sk. bko 1810; 1 rdr bko 1811-22; 1 rdr 16 sk. bko 1823, 24; 1 rdr 24 sk. bko 1825-46; 1 rdr 32 sk. bko 1847; 2 rdr bko 1848, 49 o. 1851, 52; 3 rdr bko 1850; 2 rdr 16 sk. bko 1853, 54 och 2 rdr 8 sk. bko 1855.

Boktryckaren Sven Rask anhöll 1809 28/4 om tillstånd att utgifva Wexiö-Bladet; okändt, om och i så fall när han erhöll dylikt. Rask började 1810 31/1 utgifva Wexiö-Bladet samt erhöll 1812 10/8 vederbörligt utgifningsbevis därå. Han fortfor till sin död 1819 6/5 att utgifva detsamma, hvarefter hans enka fortsatte det till 1828 20/11, då dom kyrkosysslomannen Joh. Forsander blef dess ansvarige utgifvare, hvilket han upphörde att vara med 1834 års utgång. Boktryckaren Nimrod Schmidt erhöll 1835 2/1 utg.-bevis därå, som 1835 5/12 öfverflyttades på boktryckerikonstförvandten A. Nilsson, men 1838 6/11 åter tilldelades Nimrod Schmidt. Boktryckaren Johan Peter Lönnegren blef 1844 27/6 Wexiö-Bladets ansvarige utgifvare, hvilket han fortfor att vara tills tidningen 1855 24/9 upphörde.

Under den tid direktör Sven Rask utgaf Wexiö-Bladet, blef detsamma föremål för åtskilliga åtal och indragningar.

Med anledning af danska chargé d'affaires Baudissins anmärkning mot en i Wexiö-Bladet 1812: nr 12 (14/3) förekommande artikel: »Mina Wurmerier», i hvilken hofkanslern äfven ansåg, att »sättet af Norges förening med Sverige på ett högst eftertänkligt sätt afhandlades», befallde denne 1812 24/3, att qvarstad skulle läggas å nämnda tidningsnummer. Samma dag åtgick ett bref till hofkanslerns ombud i Vexiö, konsistorienotarien M. E. Forssander, däri denne anmodades, att »isynnerhet hvad politiska artiklar beträffar hädanefter fästa noggrannare tillsyn vid Wexiö-Bladet samt förehålla Direktör Rask ofoget, att däri afhandla ämnen, som möjligen kunna anses vådliga för fäderneslandet och inleda honom i ett ansvar, som kan medföra ledsamheter för honom själf och troligen vid detta tillfälle ej uteblifva». Emellertid hänsköts frågan, huruvida åtal å artikeln borde äga rum eller ej, till Tryckfrihetskomitén, hvilken fann, att artikeln enligt lagens bokstaf icke kunde åtalas. På hofkanslerns hemställan biföll kongl. maj:t, att låta det bero vid blotta indragningen af tidningsnumret, »hvarigenom tit. Baudissins begäran är uppfylld och ändamålet vunnet». Den ifrågavarande artikeln var författad af friherre Adam Wilhelm Rappe på Braås, som under 1811 och 12 skref flere artiklar i Wexiö-Bladet. (Se bihang till Wexiö-Bladet 1812: 15.) Ombudet i Vexiö sökte noggrannt följa den honom gifna uppmaningen och insände 1813 14/9 Wexiö-Bladet 1813: nr 37 (9/9), i hvilken en artikel förekom ang. »Apothek», hvilken han ansåg för smädlig, men af hofkanslern dock icke befans »förolämpande för personlig rätt», hvadan anmälan ej föranledde någon åtgärd.

Ombudet i Vexiö anmälde 1813 7/11, att det begärt qvarstad å Wexiö-Bladet 1813: nr 45 i anseende till de för enskild man, öfverstelöjtnant Rappe, missfirmande uttryck, som i en artikel däri förekommo, hvilken äfven syntes innehålla förolämpande uttryck emot en kongl. maj:ts befallningshafvandes åtgärd. Af hofkanslern befalldes emellertid ombudet 1813 9/11 att »genast draga försorg om qvarstadens upphäfvande samt att till justitiekanslern öfverlemna berörde tidningsnummer». Justitiekanslern, grefve Trolle-Wachtmeister, anbefallde landsfiskalen Erdtman 1813 30/11, att väcka åtal emot Rask, hvilken äfven af Rappe instämdes för rätten, men denne blef i hufvudsak af Vexiö rådstufvurätt frikänd 1814 7/3. I anledning häraf lät Rask trycka:

»Hwardagshändelser i Tre Delar. Rättegångs-Handlingar uti Tryckfrihets Målet... emillan Öfwerste-Lieutenanten... Herr Carl Rappe på Gårdsby å Ena sidan samt Kongl. Privil. Gymn. Boktryckaren, Oecon. Directeuren Sven Rask å den andra angående sanfärdigheten af den på Slottshäcktet i Wexiö hängde Inspectoren Edward Nordgrens sidsta Lefnads-Historia; samt HögLofl. Kongl. Justitisæ-Cantzlers-Embetet och bemälte Directeur Rask angående bemälte Nordgrens Arrestering och den Skugga, som blifvit kastad på samma åtgjärd. Tryckte i Wexiö år 1813[14] hos Sv. Rask. 4:o, 98 opag. s. och »Bihang till Hwardagshändelserne» (74 opag. s.) samt »På köpet - Till dem, som handlat Hwardagshändelserna» (15 opag. s.) 4:o. U. t. Wexiö, 1815, Tryckt hos Sv. Rask. Rask utgaf dessutom 1814 angående samma mål: »Fastlagsgåfva Till Herr Justitisæ-Cantzleren Grefwe Trolle Wachtmeister öfwersänd. Bihang till Nyårsgåfvan). Tryckt i Wexiö hos Sv. Rask. U. t. 4:o (2 s) (Fotnot: Denna åtföljde Wexiö-Bladet 1814: nr 9 (19/2).).

Ombudet, konsistorienotarien Forssander lät lägga qvarstad å sistnämnda skrift 1813 21/2, hvilken likväl af hofkanslersembetet upphäfdes 1814 1/3. Rask begärde emot lösen erhålla afskrift af hofkanslersembetets skrifvelse angående qvarstadens häfvande, hvilket han dock ej synes hafva erhållit.

Lika olyckligt var ombudet i sitt beläggande med qvarstad af Wexiö-Bladet 1814: nr 10 (26/2) med anledning af ett däri infördt bref från en, som kallar sig Jöns Pehrsson, hvilken qvarstad äfven af hofkanslersembetet upphäfdes s. å. 10/3.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_382.htm