[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 381


Polyfem. Ett blad att läsa på sängen. 1809 dec.-1812. Stockholm, Marquardska Tryckeriet 1809-12. Fr.

2 v., O. L.; 4 8. 4:o (16 x 2,5); 4 samlingar à 52 nr och den 5:te om 57 nr, alla odat. 1 rdr 16 sk. bko för en samling af 52 nr.

Litterär, kritisk tidning utgifven af Joh. Chr. Askelöf med biträde af Nya Skolans män, L. Hammarsköld, Carl Adolph Agardh, P. D. A. Atterbom, W. F. Palmblad, Claes Livijn, P. Elgström m. fl. I kongl. biblioteket finnes Livijns exemplar af Polyfem, i hvilket han antecknat såväl författarne till de anonyma artiklarne, liksom ock betydelsen af de däri fingerade namnen.

Om denna tidskrifts polemik emot Journalen och »Gamla Skolan», se Ljunggren, Sv. Vitterh. Hätfder, d. 4: 81 o. följ., samt Frunck, Bidrag till kännedomen om Nya Skolans förberedelser och första utveckling. Sthlm 1888 (i Norra latinläroverkets årsredogörelse 1887/88).

Bilagor härtill äro:

Strödda Underrättelser om de Vittra Striderna på Tyska Parnassen [af L. Hammarsköld]. 4:o, 8 s. Saml. 1 (1810), nr 17.

Till Sjökapten Baggfot, I anledning af dess Historiola om Tungusiska Teatern i N:o 18 af Polyfem [af C. Lindegren]. Sthlm, C. Deleé 1810. 4:o. 12 s. Saml. 1 (1810), nr 24.

Sändebref till de Journalister ifrån Öfversättaren af KOINTOS KALABROS [V. F. Palmblad]. U. t. Upsala, Stenhammar & Palmblad. 1811. 4:o, 22 s. Saml. 2 (1811). nr 52.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_381.htm