[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 383


Nya Posten. 1810 2/4-12 25/6. Stockholm, Marquardska Tryckeriet 1810-12. Fr.

2 v., M. T.; 4 à 8 s. 4:o (15,5 à 17 x 12,5). 1 rdr 16 sk. bko för 52 nr.

Politisk och litterär tidning utgifven af Bengt Johan Törneblad, författare till fabeln »Räfvarne», införd i Nya Posten 1810: nr 22, som väckte hopens raseri emot den för mord på kronprinsen Carl August misstänkte grefve F. A. Fersen och som i så väsentlig mån vållade, att denne öfverfölls och mördades af pöbeln. Till en början uppträdde Törneblad i Nya Posten emot Polyfem och Nya Skolan, men blef snart en af dess nitiske bundsförvandter. (Se vidare Biogr. Lexikon d. 4 (nya uppl.): 397 o. 18: 24 och Ljunggren, Sv. Vitterh. Häfder 4: 114 följ.)

Medarbetare i denna tidning var ock C. A. Grevesmöhlen.

Med anledning af en artikel i 1812: nr 18 (5/3) rörande riksdagens flyttning till Örebro, blef detta nr af Nya Posten belagdt med qvarstad, men utkom åter och upphörde slutligen s. å. 25/6.

Med anledning af artiklar i Nya Posten utgåfvos följande skrifter:

»Postskriptum till gamle Militärens Traktat i Nya Poeten N:o 18. Om det ej tas illa upp». Stockholm, C. Delén 1811, 4:o (4 s.).

»Til Allmänhetens Upplysning, i anledning af N:o 18 af Dagbladet Nya Posten, för innevarande år; samt det till samma N:o sedermera utkomna Post-Scriptum. Stockholm, Tryckt hos Henrik Andersson Nordström 1811. 4:o (12 s.).

Svar på de beskyllningar, som blifvit införda i Nya Posten 1811: nr 18 och det s. k. Postscriptum, som utgafs d. 28 sistl. Februari af Under Officers Corpsen vid Kongl. Swea LifGardie... U. t. Stockholm d. 4 Mars 1811. Tryckt hos Olof Grahn, 1811. 4:o (1 opag. s.).

Postscriptum till Nya Posten N:o 25 d. 21 Mars 1811. U. t. Stockholm, Marquardska Tryckeriet 1811. 4:o (2 opag. s.). [Ang. soldaternas behandling och ekipering vid »första lifgardet».]

»Till Herr v. E*** i Nya Posten N:o 38». U. t. (Undertecknadt: »En tredje Stockholmsbo».) Stockholm... P. Sohm 1811. 4:o (4 opag. s.). [Ang. Thure Wennbergs författarskap.]

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_383.htm