[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 378


Kongl. Majt:s Befallningshafvandes i Jönköpings län Kungörelser. [1744] 1809-fortgå 1900. Jönköping, J. P. Lundström 1809-51, J. A. Björk 1852-55, Björk & Comp. 1856-58 5/2, 0. F. Bergman 1858 13/2-61, Nordström & Son 1863-65 21/2, Strehlenert & Comp. 1865 2/3-8 23/7, C. J. Lundgren 1868 30/7-69 29/6 samt C. J. Lundgrens enka fr. o. m. 1869 6/7. Fr. t. o. m. 1876. därefter Ant.

Utgifningstider obestämda, vanligen 1 v., med växlande sidantal (17,5 à 18 x 14,4 à 13). Utdelas gratis till vederbörande myndigheter. Prenumerationspriset, som för äldre tider är obekant, var (p. i.) 3 rdr 1864, 3 rdr 50 öre 1865-72 samt därefter 3 rdr (o. p.), med undantag af 1880 och 81, då det var 2 kr.

Redan 1710 finnes en af landshöfdingen i Jönköpings län utfärdad kungörelse tryckt; 1744 i nov.-1804 synas Allmänna Kungörelser hafva blifvit utgifna i nummerföljd för hvart år (ehuru kongl. bibl:s samling däraf är ofullständig); 1805-8 utgåfvos de utan numrering, men hafva fr. o. m. 1809 åter utgifvits i nummerföljd med särskilda serier för landskansliets och landskontorets kungörelser för hvart år.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_378.htm