[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 367


Konungens Befallningshafvandes i Skaraborgs län Allmänna Kungörelser (Fotnot: Titeln var t. o. m. 1882 17/4 blott »Allmänna Kungörelser».) 1806 8/1-fortgå 1900. Utan uppgift å tryckeri t. o. m. 1812 27/6 samt 1813 14/12-24. Tr. i Jönköping hos J. P. Lundström 1812 2/7-13 27/6 och i Skara hos J. P. Lewerentz 1813 10/7-7/12, hvilken flyttade sitt tryckeri till Mariestad i juli 1816, men dog 1817 5/6. I f. d. Lewerentzska boktryckeriet trycktes sannolikt ock länskungörelserna alla de följande åren, ehuru detta ej utsattes, förr än 1824 16/7-51 29/12 samt hafva sedermera fr. o. m. 1852 tryckts i Abr. A. Bergs & C:os (Länstidningens) tryckeri. Fr. t. o. m. 1884, därefter Ant.

Utgifningstider obestämda, vanligen 1 v., med växlande sidantal 4:o (17 à 20,3 x 14,6 à 15,5). Utdelas gratis till vederbörande myndigheter. Prenumerationspriset, i äldre tider obekant, var 2 rdr 50 öre (p. i.) 1864-72, 2 kr. 1873-77 samt 3 kr. (o. p.) fr. o. m. 1878.

Redan 1680 finnes en af kongl. maj:ts befallningshafvande i Skaraborgs län utgifven kungörelse tryckt. Från och med 1761 5/1 trycktes kungörelserna oftare, men först 1806 började de utgifvas i nummerföljd, stundom endast på små lappar i tvär 8:o (7 x 14,5). Åren 1880-84 voro de fördelade i två serier A och B; fr. o. m. 1885 hafva landskansliets och landskontorets kungörelser utgifvits särskilda, hvardera fördelade i två serier A och B. Dessutom trycktes såsom bihang utan särskild årlig nummerföljd åtskilliga kungörelser 1882-85.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_367.htm