[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 351


[Upsala] Länskungörelser (Fotnot: Titeln har varit blott »Kungörelse» och »Allmän Kungörelse» omväxlande med »Efterlysning» samt fr. o m. 1860 äfven »Länskungörelser».). 1799 9/1-fortgå 1900. Upsala, utan uppgift å tryckeri 1799-1822, [tr. hos J. F. Edman 1799-1810, J. G. Oudar & Em. Bruzelius 1811-15, Em. Bruzelius 1816]-32 19/11, Em. Bruzelii enka 1832 13/12-31/12, S. P. Leffler 1833-50 6/12 samt i Akademiska boktryckeriet fr. o. m. 1850 23/12. Fr.

Utgifningstider obestämda och sidantalet växlande, 4:o (14 à 18,6 x 10,5 à 13). Till vederbörande myndigheter inom länet utdelas länskungörelserna gratis. Prenumerationspriset i äldre tider obekant, har fr. o. m. 1864 varit 3 rdr (o. p.).

Redan 1702 finnes en af kongl. maj:ts befallningshafvande i Upsala län utfärdad kungörelse tryckt. Efter 1768 5/11 utgåfvos de oftare, men först 1799 började de utgifvas i nummerföljd. Fr. o. m. 1819 hafva landskansliets och landskontorets kungörelser särskilda nummerserier (A. o. B.) för hvart år; dessutom förekomma f. o. m. 1855 årligen åtskilliga onumrerade kungörelser såsom bihang.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_351.htm