[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 317


Skrifter af Sällskapet för Allmänne Medborgerlige Kunskaper. 1794 juli-98 sept. (?). Stockholm, J. A. Carlbohm. Ant. med vignett och devis å titelns baksida:

»Tu Patria nobis. Lucretius

1 h. hvarannan månad (= 6 h. årl), vanl. 32 s. 8:o (14,5 x 7,2); 4 sk. specie för hv. stycke. 5 bd, hvaraf 4 första banden, omfattande årg. 1794, 95-1797, 98, hafva hvardera 232 à 222 s., förutom 2 s. innehållsförteckning till hv. årgång och bd 5 (1798 juli-sept) 77 s. utan innehållsförteckning.

Utg. af sällskapets sekreterare Adolf Modéer. Tidskriften upphörde i följd af kongl. maj:ts afslag å boktryckaren J. A. Carlbohms ansökan om privilegium å dess utgifvande 1798 16/10.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_317.htm