[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 318


»Dagblad», utgifne i Carlstad under Pärmäss-Marknaden. 1794 8/7-?/7. Carlstad, Joh. Laur. Horrn, jun.

6 v. 4 s. 4:o. Intet exemplar fins veterligen häraf i behåll.

I Carlstads Stifts Tidningar 1794, nr 5, tillkännagifver boktryckaren Joh. Laur. Horrn sig nyligen hafva upprättat ett tryckeri i Carlstad samt att han på anmodan af »Såväl Stadens som Länets Herrskaper» ämnade därifrån äfven utgifva Wecko-Tidningar; men som flere angelägenheter fordra hans sysselsättande med andra göromål än at til slike Tidningar sjelf wara utgifvare, kunna de icke taga sin början förr än vid nästinstundande nyår. För hvilken tid han torde finna tilfälle anmoda en eller flere af dervarande Herrar Lärde at sådant bekymmer sig då och sedermera beständigt gunstigast åtaga»... »Dock har jag ansedt min skyldighet fordra», yttrar Horrn vidare, »at under instundande Pärmäss Marknad utgifva et hälft ark Tidningar hvarje dag på det Ortens Respective Invånare icke måtte sakna hvad i sådant afseende kunde lända til tjenst och nytta.» I detta Dagblad skulle de mest intressanta nyheter genom hans försorg ur andre Tidningar införas. - - - Ingen prenumeration begärdes därför, »utan komma de berörde tid dagligen til salu utbjudas. Första Numren utgifvas dagen före Marknads-Aftonen, den 8 julii. Carlstad d. 23 Juni 1794. Joh. Laur. Horrn».

Enligt, uppgift i almanackan för 1794 börjades marknaden d. 10 juli.

Att dessa »Dag-Blad» verkligen utkommit, framgår af följ. annons i Carlstads Tidningar 1794, nr 3 (9/8): »Dagbladen erhållas complette för 6 skill. Sp. Om Någon kunde wara ägare af Dagbladet N:o 3 och det på Boktryckeriet täckes inkomma får han för detsamma antingen 1 skill. i betalning eller ock i utbyte 2:ne Weckors Tidningar.»

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_318.htm