[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 279


Upfostrings-Sälskapets Historiska Bibliothek 1786 3/1-87 21/9. Stockholm, Kongl. Finska Boktryckeriet 1786, 87. Fr.

2 v., Ti., F.; 8 s. 8:o (15 x 8,6); 2 rdr specie för år. 1786 utkommo 100 nr i 2 delar (798 s. o. 2 s. opag), 1787, 74 nr i 2 delar (596 s. o. 2 s. opag.).

Innehåller beskrifningar öfver främmande länder m. m. Fr. o. m. 1787 utgör denna tidning ett slags fortsättning af Historiska Bibliotheket 1784-86 85 (nr 272) och är liksom detta utg. af C. C. Gjörwell, hvilken 1787 28/9 tillkännagifver, att han »i anseende til mellankommande omständigheter måste aldeles sluta detta Historiska Bibliotek fr. o. m. 1787 sept.» Prenumeranterna höllos skadeslösa genom erhållandet af det utaf Gjörvell utgifna Historiska Magazinet, tryckt i Stockholm hos A. J. Nordström 1787-90 (in 8:o), hvilket visserligen ej utkom såsom periodiskt arbete, men hvaraf fr. o. m. 1787 3/10 ett halfark i veckan vanligen utlämnades åt prenumeranterna. Bd 1 (1787, 88) bestod af 64 halfark och Bd 2 (1788-90) af 49 halfark i 8:o (14,7 x 8,1). Såsom bihang till Historiska Magazinet utgaf Gjörwell, på samma sätt och från samma tryckeri, Historiska Galeriet 1788 9/8-89 28/1; 2 häften i 19 halfark 8:o (102 o. 42 s.)

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_279.htm