[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 280


Götheborgs Tidningar 1786 21/2-1842 31/12; Götheborg, Lars Wahlström 1786 21/2-1821 14/2; Wahlströmska Boktryckeriet 1822 3/1-23 14/2, och därefter hos S. Wahlström. Fr.

2 v., Ti., F. 1786 21/12-23 29/12 29/12; 3 v., Ti., T., F. 1787 2/1-1832 28/12 och Ti., T., L. 1833 3/1-41 29/6 o. 1842 4/1-31/12; 2; 6 v. 1841 1/7-31/12. 5 s. 1786 1/2-1841 29/6; 2 s. 1841 1/7-42 31/11 understundom med bihang. 4:o (16,4 à 20 x 12 à 14,6) 1786-1841 29/6 därefter 4;o, 2-spaltig (21 x 17,7).

1 rdr specie 1786; 1 rdr 16 sk. specie 1787-95; 1 rdr 32 sk. specie 1796-1803; 1 rdr 16 sk. bko 1804-1809; 1 rdr 32 sk. bko 1810, 11; 2 rdr bko 1812-23, 2 rdr 24 sk. bko 1824(?)-28; 3 rdr bko 1829-41 29/6 och 1842; 4 rdr bko 1841 1/7-31/12.

Boktryckaren Lars Wahlström erhöll 1786 18/1 privilegium å Götheborgs Weckotidningar, som förnyades 1798 13/11, då uti privilegiet äfven intogs den föreskriften, »at inge andre utländske nyheter däri uptagas, än som uti Post Tidningen äro införde»; 1803 redigerades tidningen af regementspastorn Hans Christian Hummel. Wahlström erhöll förnyade privilegium 1805 14/6 å Götheborgs Tidningar, som han fortfor att till sin död 1821 21/11 utgifva, hvarefter hans brorson Samuel Wahlström 1821 10/12 erhöll utgifningsbevis därå. Skolläraren G. Svensson var de sista åren tidningens redaktör.

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_280.htm