[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 266


Gefle Weckoblad 1783 1/11-84 23/10, fortsatt af Weckoblad för Gefleborgs Län 1784 30/10-1785 11/6 och 1786 7/1-1805 29/6; Gefleborgs Läns Weckoblad 1805 6/7-15 4/3; Wecko-Tidning från Gefle 1815 10/3-9/12; Gefleborgs läns Weckoblad 1815 16/12-30/12; Weckoblad från Gefle 1816 5/1-29 24/12; Gefle Weckoblad 1830 2/1-35 24/12 samt Gefleborgs läns Tidning 1836 9/1-46 2/12 och 1847 30/1-22/12. Gefle, Tryckt hos E. P. Sundqvist 1783-1802; Kongl. privilegierade boktryckeriet 1803 8/1; E. P. Sundqvists sterbhus 1803 15/1-22/1; C. G. Sundqvist 1803 29/1-15 28/1; Pehr Sundqvist 1815 4/2-9/12; C. G. Sundqvist 1815 16/12-30/12; Eric Gustaf Löf 1816 5/1-20 1/7; E. G. Löfs Enka 1820 8/7-21 7/4; E. G. Löfs Enkas Sterbus 1821 14/4-29/12; C. G. Sundqvist 1822 5/1-29 28/3; J. O. Linn 1829 4/4-46 2/12, och J. O. Linns Enka 1847 30/1-22/12, Fr. 1783-1846 2/12, därefter Fr. o. Ant; titelvignett 1805-29.

1 v., L 1783-1835; 2 v., O. o. L. 1836-47, 4 s. (Fotnot: Detta tillägg är ändradt till »och Nöjsamma Händelser, m. m.» i nr 2-37 och Besynnerliga Händelser, m. m.» i nr 38.) 4:o (16,5 à 18,7 x 11,6 à 12,7) 1783-1829; 4:o, tvåspaltig (19,4 à 23 x 13,6 à 16,8) 1830-46 och Fol., trespaltig (23,2 x 18,8) 1847.

24 sk. specie 1783-97 29/7; 32 sk. 1797 5/8(?)-1803 29/10; 40 sk. 1803 5/11-1804 8/9; 32 sk. bko 1804 15/9-1808 7/5; 1 rdr 16 sk. rmt 1808 14/5-1809 25/2; 1 rdr bko 1809 4/3-13 16/1; 1 rdr 16 sk. bko 1813 23/1-23 24/12; 2 rdr 4 sk. bko 1824; 2 rdr 8 sk. bko 1825-32; 2 rdr 32 sk. bko 1833-35 och 1847; 4 rdr bko 1836-37; 3 rdr bko 1838-46.

Utgifven af boktryckaren E. P. Sundqvist, 1783-1802 28/12 med biträde af barnhusskolläraren Wretblad. Sundqvist, som i följd af kongl. brefvet 1785 3/5 (se Klemming och Nordin, Sv. boktr. hist. s. 324) måst 1785 11/6 upphöra med utgifvandet, erhöll 1785 29/8 privilegium å Weckoblad för Gefleborgs län, hvilket förnyades 1798 3/7, och efter hans död inlämnade hans son, borgmästaren i Hedemora C. O. Sundqvist 1803 28/1 ansökan att få fortsätta tidningens utgifvande, hvilket beviljades honom 1803 8/2. Med anledning af en i denna tidning 1812 19/12 införd artikel: »Något om krig och fred», blef dels kongl. maj:ts befallningshafvande förständigad 1813 5/1 att tills vidare låta inställa utgifvandet af Weckobladet, dels ock hofkanslerns ombud i Gefle, professor Lundström, som tillåtit berörda artikels införande, entledigad från denna sin befattning. Kongl. maj:t tillät likväl 1813 12/1 fortsatt utgifvande under namn af Gefleborgs Läns Wecko-blad, men befalde tillika, att Sundqvist skulle erhålla varning. Ombudet blef ock 1813 25/1 åter insatt i sin befattning. (Fotnot: Se Klemming och Nordin, a. a., s. 380.)

Utgifningsbevis utfärdades sedermera för boktryckaren Pehr Sundqvist å Wecko-Tidning från Gefle 1815 30/1 samt för boktryckaren Erik Gustaf Löf 1815 30/11 å Weckoblad från Gefle, hvilket 1821 26/4 öfverflyttades på borgmästaren C. G. Sundqvist och grosshandlaren P. Elfstrand såsom förvaltare af afl. boktryckaren Löfs dödsbo.

Af Sundqvist anmäldes 1829 30/11, att han med årets utgång ämnade upphöra med tidningens utgifvande. Boktryckaren J. O. Linn erhöll därefter 1829 9/12 Utgifningsbevis å Gefle Weckoblad och 1835 31/12 å Gefleborgs läns Tidning, hvilket 1847 18/1 öfverflyttades på boktryckeri-konstförvandten Olof Gustaf Forsberg.

I samband härmed utgafs å obestämda tider 1808 18/5-23/11 Bihang til Weckobladet, innehållande: Swenska Krigs-Nyheter, hvaraf 2 Flockar à 25 nr och 3 nr af den 3:dje Flocken, tillsammans 53 nr utkommo; hvart nr hade 4 s. 4:o (18 à 18,5 x 12); för hvarje flock af 25 nr erlades en särskild prenumerationsafgift af 32 sk. rgs.

Sedan Gefleborgs läns Tidning upphört t. v. att utgifvas 1846 2/12 i följd af J. O. Linns död utgafs:

[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_266.htm