[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 130


Den Politiske Aristarchus (Fotnot: Titeln var fr. o. m. 1769 11/3 blott Aristarchus.) under Riksdagen 1769 [6/2-70 1/6]. Stockholm, Peter Hesselberg 1769 6/2-23/9; Wennberg och Nordström 1769 2/10-27/11; Finska Boktryckeriet 1770 27/2-26/3 och Grefingska Tryckeriet 1770 28/4-1/6. Fr.

1 v, T.(?); 4 s. 4:o (15 x 9,7); 4 delar, tillsammans 64 nr. För 32 nr 6 dlr kpmt.

Politisk tidskrift riktade mot »Uplysning för Sv. Folket... 1769» (nr 129). Utg. af C. C. Gjörwell.

Följdskrifter häraf äro:

  1. Auctoren til Öfversättningen Af en Svensk Mans Tankar 1675 Helsar Utgifvaren af Aristarchus Med en Lärd Kyss... Stockholm, Carl Stolpe, 1769 (12 s. 4:o). [Af Dan. Helsingius.]
  2. Svar uti Bref til Aristarchus På Des 12:te Nummer den 13 April 1769. U. t. Stockholm, Kongl. Finska Boktryckeriet, 1769 (8 s. 4:o). [Af Carl Magnus Bromell.]
  3. Tankar Öfver N:o 14 och 15 af Veckoskriften, kallad: Aristarchus Samt Hufvud-orsakerne til 42 m:ks Cours fixerande, faststäld genom Förordningen af d. 8 sept 1767. Stockholm, J. G. Lange, 1769 (10 s. 4:o)- Undertecknad: »Stockholm den 12 Maji 1769. C. R.» [= Esbjörn Christer Reuterholm.]
  4. Critik öfwer Aristarchus. U. t. Norrköping, J. B. Blume, 1769 (10 opag. s. 4:o).
  5. Bref til Aristarchus, rörande den sidst erhållne Ryska Segern öfwer Turkarna. Stockholm, Kongl. Tryckeriet, 1770 (4 opag. s. 4:o). Undertecknadt: »Socrat.»
  6. Bref från Den Nya Aristarchus til den Swenske Confucius. Stockholm, Wennberg & Nordström, 1770. Dat. d. 14 Mars 1770 (8 opag. s. 4:o).
  7. Bref til den gamle Aristarchus, från en des redelige Wän i Götheborg. U. t. Götheborg, Erik Stakberg, 1770. Undertecknadt: »In Credito.» (4 opag. s. 4:o).
  8. Mörker och Förvillelse för Swenska Folket i Politiska Saker. Kongl. Tryckeriet 1770 (8 opag. s. 4:o). Enligt tillegnan synes den vara riktad emot Aristarchus.
  9. Bref om Skrif-frihetens rätta Bruk och Missbruk samt om Aristarchus och några däremot utgifna tryckta Papper. Stockholm, Kongl. Finska Boktryckeriet, 1770 (8 s. 4:o). (Följer ock ss. bihang till Allm. Magazinet 1770: nr 14.)
  10. Graf-Skrift Öfwer den Half-Galne Aristarchus, Hwars Dödeliga Frånfälle Notificerades Uti Bihanget til Post-Tidningarne, N:o 65. Stockholm, Kongl. Tryckeriet, 1770. (Tit., 2 opag. s., 4:o.) På vers.
[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_130.htm