[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Del: 1
Post: 129


Uplysning För Swenska Folket om Anledningen, Orsaken och Afsigterne med Urtima Riksdagen 1769 [jan.-april]. Stockholm, C. Stolpe 1769. Fr. med devis:

- - - - at fästa

Dit öde fast wid Rom, det är alt livad du bör:

Lef säll, när det mår väl; men dö, när Dygden dör.

Jag samlar nu wårt Råd; På denna wägen hwälfwer

Wår Frihet och Wår Lag. - - - - v. Dalin.

2 v., M. T.; 4 s. 4:o (16,3 x 10,8); 30 nr (118 s.) à 6 öre kpmt.

Denna af bokhandlaren Bengt Holmén utgifna politiska tidning uppgifves hafva haft riksrådet Esbjörn Christer Reuterholm till författare, som däri utvecklat det till mösspartiet hörande rådets åsigter med anledning af det i följd af konungens hot om nedläggande af regeringen samt ämbetsverkens förklaringar framtvingade sammankallandet af urtima riksdagen 1769. Den väckte stort uppseende och sådan ovilja bland hattpartiet, att första numret däraf blef uppspikad på skampålen samt sedermera äfven dess utgifvare, bokhandlaren Holmén, åtalad och bötfälld. [Se härom vidare Eichhorn, Nya svenska studier, s. 8-11, Warmholtz 6478 och Malmström, Sv. polit, historia del. 6, s. 92.] Malmström betviflar likväl, alt Reuterholm författat denna tidskrift samt anför en annan uppgift, att författaren skulle varit assessor J. Odelius, äfvensom en depesch af danske ministern Juel, hvari uppgifves, att den vore författad »par une société de gens que nous payons» och spriddes i tusentals exemplar på dansk bekostnad. Första numren blefvo omtryckta i såväl Göteborg som Finland.

Med anledning af denna tidning och det mot densamma väckta åtalet utgåfvos följande skrifter:

 1. Protocoll Hållit i Kongl. Maj:ts Råds-Kammare den 1 Febr. 1769 angående en af Trycket utkommen Skrift kallad: Uplysning..., Som på Straff-pålarne i Stockholm blifwit upspikad. Upsala, J. Edman, 1769. 2 opag. s. 4:o.
 2. Bref ifrån Upsala, om den nya Wecko-Skriften, kallad: Uplysning för Swenska Folket. U. t. Stockholm, C. Stolpe (4 opag. s. 4:o). 2 varianter finnas häraf, dat. 24 januari 1769 och 31 januari 1769.
 3. Swar på Uplysningen til Swenska Folket. U. t. Stockholm, C. Stolpe, 1769 (8 opag. s. 4:o).
 4. En Swensk Patriots Bref Til Författaren af Uplysningen... 1769... Stockholm, Lars Salvius, 1769 (15 s. 4:o). Dat. 7 Febr. 1769.
 5. Den Politiske Aristarchus under Riksdagen 1769. (Se nedan nr 130.)
 6. Echo och Åter-Skall På Uplysningen... 1769. (Se nedan nr 131).
 7. Billige Anmärkningar Öfwer De Twenne utkomne halfwa Arken utaf Skriften, kallad: Uplysning... 1769. U. t. Stockholm, P. Hesselberg, 1769 (8 opag. s. 4:o).
 8. Märkwärdiga Ting uti Bref til Författaren af Uplysning... 1769. Upsala, J. Edman, 1769. För Andras Räkning (24 opag. s. 4:o). Undertecknad: »Svensk Incorruptible.» (Se härom Warmholtz, nr 6478, noten).
 9. Undersökning Öfwer Den i en utkommande Wecko-Skrift lofwade Upning... 1769. N:o 1[-5]. Stockholm, P. Hesselberg, 1769. Utgafs arkvis, 5 nr (36 s. 4:o) à 6 öre stycket af And. Odel. Af N:o 1 utkom en ny eljest oförändrad upplaga, med undantag af att i st. f. »N:o I» står å titeln »Andra Uplagan» (8 s. 4:o). Äfven N:o 3 blef omtryckt, enär en hop tryckfel förekom i den första upplagan däraf. (Se Sthlms Post-Tidn. 1769 23/2).
 10. Ödmjukt Memorial [af Johan von Engeström, dat. Norrköping d. 10 maj 1769]. Stockholm, Wennberg & Nordström, 1769. U. t. (8 opag. s. 4:o)
 11. Protocoll, Handlingar och Utslag Hörande til Fiscaliske Actionen, Först uti... Swea Hof-Rätt och sedan uti Kongl. Maj:ts Justiæ-Revision rörande Wecko-Skriften: Uplysning... [1769 7/8-70 30/4]. Stockholm, Wennberg & Nordström, 1770. 166 s. och 175 s. »Handlingar», 4:o.
 12. Skrift-Wäxling angående Wecko-Skriften, under Titul af Uplysning för Swenska Folket etc. emellan Advokat-Fiscalen uti Kongl... Swea Hof-Rätt Nils Zellén och Bokhandlaren Benedictus Holmén [26, 30 och 31 aug. 1769] Stockholm, Wennberg & Nordström, 1769 (44 s. 4:o).
 13. Mensklighetens Röst wid Bokhandlaren Herr Holméns Arrestering. Stockholm, Kongl. Tryckeriet, År 1770 (4 opag. s. 4:o). Undertecknadt: »Den 28 April 1770. Menniskjo-Wän.»
 14. Kungiörelse Angående En til Trycket, under Titul: Uplysning för Swenska Folket... 1769, utkommen Wecko-Skrifts förstörande. Stockholm af Kongl. Slotts Cancelliet then 15 Maji 1770. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. (Tit. 2 opag. s., 4:o.)
 15. Fägne Qwäde Öfwer Bokhandlaren Holméns Lösgifvande utur Smedjegårds Häktet Och Återställande på Fri Fot. Den 24 Maj 1770. Stockholm, Kongl. Tryckeriet. (Tit. 3 s., opag., 4:o.)
 16. Utdrag af Protocollet Hållit Uti Riksens Höglofl. Ständers Protocolls Deputations Första Utskott, wid Riksdagen i Stockholm d. 18 Februarij 1772. I anledning af Kongl.... Swea Hof-Rätts Protocoller uti Målet rörande den bekanta Skriften, kallad: Uplysning för Swenska Folket. Stockholm, Andreas Holmerus år 1772 (8 opag. s. 4:o).
 17. Riksens Höglofl. Ständers Justitie Deputations Betänkande Uti ett I Kongl. Maj:ts Råd-Kammare afdömdt Mål Rörande Bokhandlaren Bengt Holméen, hwilken för det han låtit trycka, och utgifwa en Anonyme Skrift, kallad: Uplysning för Swenska Folket... blifvit... genom Kongl. Maj:ts Utslag af d. 30 April 1770 Dömd til 21 dagars Fängelse wid Watten och Bröd; Hwaröfver Deputation gjordt Anmärkning...; Gifwit wid Riksdagen i Stockholm den 31 Martii 1772. Stockholm, Gamla Kongl. Tryckeriet, 1772. (20 s. 4:o).
 18. Bilagor Til Riksens Höglofl. Ständers Justitie Deputations Betänkande Af d. 31 Martii 1772 rörande Bokhandlaren Holméen och den med Honom anstälte Undersökning för utgifwandet af Skriften, kallad: Uplysning för Swenska Folket. Stockholm, Gamla Kongl. Tryckeriet, 1772 (15 s. 4:o).
[Föregående post] [Nästa post] [Index]

Sidnamn: 1_129.htm