Utförlighetsnivåer

Tidskrifterna i bibliografin beskrivs på olika utförlighetsnivåer beroende på vilken kategori de tillhör. Vissa tidskrifter tillhör mer än en kategori och beskrivs då oftast på den utförligare nivån.

Nivå 1 är en förenklad beskrivningsnivå vad gäller den deskriptiva delen av tidskriftsposten. Tyngdpunkten ligger här på ämnesbeskrivningen av tidskrifterna.

På nivå 1 beskrivs t.ex. föreningstidskrifter av enklare slag, annonstidningar, lokala hembygdstidskrifter, korsordstidningar, porrtidningar, personaltidningar, vissa kundtidningar, lokal populärpress och överhuvudtaget tidskrifter av mer lokal karaktär. Tidskrifter av rent lokal karaktär som t.ex. församlingsblad och helt interna föreningstidskrifter tas inte med i bibliografin.

Följande uppgifter är baskraven för nivå 1-poster:
Titel, utgivningsperiod, utgivningsort och förlag eller utgivare, klassifikation, ämnesord, en eller flera genrebeteckningar, och i förekommande fall institutionsnamn och ISSN och samband med andra tidskrifter.

Tidskriftens förändringar över tid beskrivs i mycket liten grad på nivå 1, utom för framför allt vissa personaltidningar och kundtidningar. När de utgivande företagen eller institutionerna förändras påtagligt, t.ex. genom sammanslagningar, uppdelningar och annan utveckling som medför namnbyte e.d. för företaget, samtidigt som företagets tidskrift fortsätter under samma titel som tidigare, blir beskrivningen på nivå 1 lite mer omfattande. Förändringarna speglas genom generösare redovisning av t.ex. undertitlar eller utgivarvariation i bibliografin, eller genom en sammanfattande anmärkningstext.

Nivå 2 motsvarar delvis den nationalbibliografiska nivån som den beskrivs i Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, 2. uppl.

Här beskrivs de flesta tidskrifterna, till exempel branschtidningar, organisationspress, regional fackförbundspress, frikyrkliga tidskrifter, religiösa tidskrifter, hembygdstidskrifter, tidsskrifter för etniska minoriteter, större kundtidningar, nyhetsmagasin, modetidningar, regional partipress, politiska tidskrifter, populärvetenskapliga tidskrifter, specialtidningar och sporttidskrifter.

Följande uppgifter är baskraven för nivå 2- poster:
Titel, utgivningsperiod, utgivningsort och förlag eller utgivare, klassifikation, ämnesord, en eller flera genrebeteckningar, och i förekommande fall institutionsnamn och ISSN och samband med andra tidskrifter.

Därutöver också uppgifter om titelvariation, samtliga utgivningsorter och utgivare under utgivningstiden, första tryckort och tryckeri, mått, uppgifter om frekvens (den senaste), numrering och eventuella variantutgåvor.


Nivå 3 är den utförligaste nivån, den så kallade Lundstedtnivån. Här beskrivs framförallt populärpressens olika genrer, större barntidningar, serietidningar och ungdomstidningar, vetenskapliga tidskrifter, familjetidningar, skämttidningar, rikstäckande partipress och fackförbundspress, större politiska tidskrifter och kulturtidskrifter av olika slag.

Av resursskäl beskrivs en del av dessa på nivå 2 för bibliografiprojektets avslutande del.

Följande uppgifter är baskraven för nivå 3-poster:
Titel, utgivningsperiod, utgivningsort och förlag eller utgivare, klassifikation, ämnesord, en eller flera genrebeteckningar, och i förekommande fall institutionsnamn och ISSN och samband med andra tidskrifter. Titelvariation, samtliga utgivningsorter och utgivare under utgivningstiden, första tryckort och tryckeri, mått, uppgifter om frekvens (den senaste), numrering och eventuella variantutgåvor.

Här tillkommer också uppgifter om frekvenshistorik och om huvudredaktörer och ansvariga utgivare.

För alla tre beskrivningsnivåerna gäller:

Alla namnuppslag i alla NLT-poster är auktoriserade i LIBRIS.

Genrebeteckningarna följer NLT-bibliografins särskilda genrelista.

Klassifikationen följer Klassifikationssystem för svenska bibliotek, 8. uppl. (och i viss mån 7. uppl.), och ämnesorden Svenska ämnesord.

Alla samhörande tidskrifter har länkats samman så att man lätt kan navigera mellan dem i LIBRIS.

Senast uppdaterad: 2014-04-14
Innehållsansvar: Unn Hellsten, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek