Svenska 1900-talstidskrifter

Sök tidskrifter från 1900-talet
(välj fältet Delmängd/Nya Lundstedt tidskrifter) 

Innehåll

Bibliografin utgör en delmängd av nationalbibliografin och innehåller mer än 26 000 titlar.

Bibliografin Svenska 1900-talstidskrifter fortsätter Bernhard Lundstedts tryckta (och nu även digitaliserade) bibliografi Sveriges periodiska litteratur, som behandlar tidskrifterna, allt från de första på 1600-talet fram till och med 1899. Under lång tid var också arbetsnamnet på fortsättningen Nya Lundstedt – tidskrifter, förkortat NLT.

Här hittar man bland annat populärpress, kulturtidskrifter, politiska tidskrifter, nyhetsmagasin, serietidningar, skämttidningar med satir och humor, barn- och ungdomstidningar, fanziner, organisationspress, fackförbundspress, partipress, branschtidningar, tidskrifter utgivna av statliga myndigheter, kundtidningar, företagstidskrifter, tidskrifter för etniska minoriteter, gatutidningar, porrtidningar, kårtidningar, jultidningar och tidskrifter utgivna av hembygdsföreningar och släktföreningar.

Definition av tidskrift

Som tidskrift räknas här en periodiskt utkommande publikation som kommer ut med minst ett nummer per år. Enligt Nationalencyklopedin är en tidskrift en periodisk publikation som skiljer sig från dagstidningen genom att den inte kommer ut lika ofta och vanligen inte förmedlar dagsnyheter utan fackkunskap, kulturmaterial eller förströelse.

Uppgifter i NLT

Tidskrifterna är beskrivna på tre fullständighetsnivåer beroende på vilken tidskriftsgenre de tillhör och hur stor spridning de har. För den mest utförliga nivån hittar man förutom de vanliga nationalbibliografiska uppgifterna även uppgifter om ansvariga utgivare och redaktörer och dessutom historiska frekvensuppgifter. 

Tidskrifterna är klassificerade enligt SAB:s klassifikationssystem och ämnesordsindexerade enligt Svenska ämnesord. Alla tidskrifter har minst en genrebeteckning, som också blir en viktig sökingång Tidskrifternas hela utgivningstid under 1900-talet beskrivs, från startår till eventuellt slutår. I bibliografiposten visas hur  till exempel undertitlar, utgivare och innehåll har förändrats genom åren. Tidskrifter som hör samman, till exempel föregående eller efterföljande tidskrifter, länkas samman så att det går att navigera mellan dem.

Tidskrifter som inte ingår i bibliografin

Endast KB:s katalogiserade samlingar är bibliograferade. Uteslutna är exempelvis tidskrifter av rent lokal karaktär, alltså sådana som endast har haft spridning till en särskild stadsdel, församling eller kommun.

Det har heller inte varit möjligt att ta med 1900-talets e-tidskrifter i bibliografin, bland annat eftersom de inte har funnits med i Lagen om pliktexemplar och därför inte samlats in av Kungliga biblioteket.

Senast uppdaterad: 2016-09-19
Innehållsansvar: Marika Holmblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontakt

svedag@kb.se
010-709 30 40

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek