Dagstidningar & tidskrifter

Svenska dagstidningar i original

Kungl. bibliotekets samling av svenska dagstidningar består av alla de ungefär 2 600 olika titlar som har getts ut i Sverige. Det är sammanlagt drygt 120 miljoner sidor från 1645 fram till idag och blir 31 600 hyllmeter i magasinen. Den första dagstidningen i Sverige var Ordinari post tijdender, som senare blev Post- och inrikes tidningar och levde från 1645 fram till 2006 i tryckt form. Den äldsta idag utkommande dagstidningen är Norrköpings tidningar som inräknat föregångaren Norrköpings weckotidningar har utkommit sen 1758. Samlingen omfattar såväl storstads- som landsortspress. 

De dagstidningar som inte finns på mikrofilm kan man läsa i original. Tidningar fram till 1850 läses på KB i Humlegården och 1851-1978 i Statens biblioteksdepå utanför Bålsta.

Svenska tidningstryckerier lämnar enligt lag tre exemplar av alla svenska dagstidningar som trycks, inklusive alla editioner, bilagor och löpsedlar. Nationalexemplaret går till KB, reservexemplaret går till Lunds universitets bibliotek och det tredje exemplaret används av KB för digitalisering.

Digitaliserade dagstidningar

Sök bland svenska dagstidningar innehåller alla av KB hittills digitaliserade nummer av Aftonbladet, Svenska dagbladet, Expressen och Dagens industri från start till nutid, samt Dagens nyheter för perioden 1863-2004, 2013-, Göteborgs aftonblad 1888-1918 och Signalen 1899-1941.

Förutom ovan nämnda tidningar så finns drygt 300 dagstidningstitlar för hela 2014 och framåt sökbara.
Dessutom finns 150 titlar, delvis eller helt digitaliserade för 2013.

Dagstidningar för året adderas till söktjänsten allteftersom de digitaliseras. Eftersläpningen kommer att vara mellan 2-4 månader.

Det finns vissa beståndsluckor för samtliga tidningar ovan. Dessa kommer att digitaliseras och göras tillgängliga löpande.

Information om tjänsten finns att läsa här.

Svenska dagstidningar på mikrofilm

Av hela tidningssamlingen finns ungefär 1 300 titlar och cirka 70 miljoner sidor på 270 000 rullar mikrofilm. Från och med 1979 finns alla svenska dagstidningar på film, men även för tiden 1645-1978 är alla de stora och viktiga dagstidningarna komplett filmade och väldigt många mindre tidningar. Mikrofilmen är tillgänglig utan förbeställning i KB:s mikrofilmsläsesal. Vilka titlar och perioder som finns på mikrofilm kan man se i förteckningen Mikrofilmade svenska dagstidningar.

KB har låtit mikrofilma alla svenska dagstidningar kontinuerligt från 1979 till 2013. Det har varit nästan en och en halv miljon exponeringar per år. Positiva kopior av all mikrofilm har framställts för distribution till KB samt universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. KB bevarar originalnegativet som arkivfilm. Detta garanterar tillsammans med de båda pappersexemplaren att tidningarna bevaras för framtiden.

Utländska dagstidningar

KB har en del utländska dagstidningar som databaser, på mikrofilm och i original, men i motsats till de svenska finns det ingen ambition att vara heltäckande. De två mest kompletta delarna av den utländska tidningssamlingen är den finlandssvenska och den svensk-amerikanska, eftersom detta har varit en del av det utlandssvenska materialet. Av övriga utländska dagstidningar har KB ett litet urval med historisk inriktning. Ambitionen är inte att köpa in nu utkommande utländsk dagspress. Fulltextdatabaserna finns i Databaslistan.

Tidskrifter

Kungl. bibliotekets samlingar av tidskrifter är rika och varierande. Vi får som nationalbibliotek alla tidskrifter utgivna i Sverige som pliktexemplar, från blanka livsstilsmagasin till de mest alternativa fanzinerna.

Litteraturtidskrifter, hembygdsföreningars tidskrifter, serietidningar, skvallertidningar och fackförbundspress är några exempel från KB:s svenska tidskriftssamling.

Som nationalbibliotek prenumererar vi också på utländska tidskrifter med svensk anknytning samt på tidskrifter inom ämnet bok- och biblioteksväsen.

I egenskap av humanistiskt forskningsbibliotek prenumererar vi dessutom på mer än 1 000 tryckta och 3 000 elektroniska tidskrifter inom humaniora.

En stor del av de nutida svenska tidskrifterna finns i samlingen av vardagstryck. Det handlar främst om tidskrifter med begränsad spridning, exempelvis församlingsblad, skoltidningar, personaltidningar och lokala annonsblad.

Dagstidning, tidskrift eller annonsblad

Dagstidning definieras idag som en allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär som kommer ut minst en gång i veckan. Veckotidningar och facktidskrifter räknas som tidskrifter. Före 1979 var gränsen oklar. Vissa publikationer i tidningsformat räknades som dagstidningar medan andra räknades som tidskrifter. I tveksamma fall bör man söka på både dagstidning och tidskrift i KB:s katalog.

Som annonsblad har räknats tidningsliknande publikationer som innehåller en mindre andel artiklar och reportage. De finansieras helt genom annonser. Annonsblad har inte mikrofilmats av KB, men levereras som pliktexemplar. Annonsblad hanterades under äldre tid som vardagstryck på KB, men utgjorde senare länge en egen samling. Från och med 2014 har alla dagstidningsliknande annonsblad flyttats till samlingen av dagstidningar och digitaliseras därmed. De mindre dagstidningslika har överförts till vardagstryck.

Senast uppdaterad: 2015-04-13
Innehållsansvar: Pär Nilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Sök bland svenska dagstidningar 

Digitaliserad dagspress

Digitaliserad svensk dagspress

Digitaliserad internationell dagspress

Databaser

Databaslistan

Blogg

Digidaily

Kontakt

Dagstidningar

svedag@kb.se

010-709 30 40

Utländska tidskrifter

utlandskatidskrifter@kb.se

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

Sveriges nationalbibliotek