Kommunikationer

Reseguider, kartor och tidtabeller

Hur planerar man en resa från Stockholm till Göteborg i mitten av 1700-talet?

Här finns reshjälpmedel för historiska resenärer.

Läs mer...

 

För ... räkning beställes å ... gästgifwaregård till ...dagen den ... 184... kl. ... midd. ...
Jemlikt Kongl. Maj:ts nåd. cirkulär den 21 mars 1879 skall afgift för begagnande af åkdon m.m. vid skjutsanstalterna utgå enligt följande taxa

Kungörelse om hwad, som wid gästgifwerierna och skjutsstationerna i Westerbottens län bör, enligt allmän lag och utfärdade särskilda författningar, tills widare iakttages
Kungörelse

Kungörelse om hwad som wid gästgifwerierna och skjutsstationerna i Wester-Norrlands län bör, enligt allmän lag och särskilda författningar, tills widare iakttagas
Kungörelse

Kungörelse angående afgifter för begagnande af åkdon m.m. vid skjutsanstalterna i riket
Konungens befallningshafwandes i Wester-Norrlands län kungörelse om hwad, som wid skjutsstationerne derstädes bör, enligt allmän lag och utfärdade särskilde författningar, tills widare iakttagas

Jemtland : ångbåtsrouter å sjöarna Kallsjön, Anjan och Jufveln jemte upplysningar om utgångspunkter för fjällvandringar och platser för sommarvistelse, laxöringsfiske m.m. 1894
Konungens befallningshafwandes i Wester-Norrlands län kungörelse om hwad, enligt allmän lag och utfärdade särskilta författningar, bör wid gästgifwerierne derstädes tills widare iakttagas, i afseende på håll- och reserve-skjutsens utgörande, m.m.

Förteckning öfver alla inom Gotlands län varande skjutshåll, upptagande gästgifvaregårdarnes namn i alfabetisk ordning, skjutshållens längd i mil och tiondedels mil, samt den lega som för skjutsning är vid hvarje gästgifvaregård bestämd äfvensom beloppet
Reglemente för de gästgifwaregårdar inom Östergöthland der skjutsen utgöres genom entreprenad

Reglemente för de gästgifwaregårdar inom Östergöthland der skjutsen utgöres genom håll-, gästgifwares eller reserv-hästar
Lapponiae, Bothniae, Cajaniaeque Regni Sveciae provinciarum septentrionalium nova delineatio

Carta marina
Kungörelse om hwad som wid gästgifwerierna och skjutsstationerna i Jemtlands län bör, enligt allmän lag och särskilda författningar, tills widare iakttagas

Kungörelse om hwad som wid gästgifwerierna och skjutsstationerna i Jemtlands län bör, enligt allmän lag och särskilda författningar, tills widare iakttagas
Stormäktigste, allernådigste konung! : afskrift af Rikets ständers underdåniga skrifvelse den 2 december 1863, angående skjutsningsbesvärets ordnande

Stadga angående den ordning, som wid gästgifwaregårdarne och skjutsningens bestridande m.m. i Upsala län följas bör
Uppgift angående gästgifverierna inom Gefleborgs län

Kungörelse om hwad, enligt allmän lag och utfärdade serskilda författningar, bör wid gästgifwerierne i Gefleborgs län iakttagas, i afseende på håll- och reserv-skjutsens utgörande m.m.
Plan och panorama öfver Götheborg

Uppgift angående gästgifverierna inom Gefleborgs län
Wäg-karta öfver norra delen af Swerige samt Norrige

Charta öfver Wästerbottn och svenske Lappmarcken
Res-karta öfver Sverige, södra delen

Vägledning för resande i Sverige
Till magistraten i-

The stranger's guide through Sweden. The second edition, carefully revised, and improved by the author. Gothenburg, Geo. Löwegren, bookseller and printer. 1824.
Vägvisare, til och ifrån alla städer och namnkunniga orter, uti Svea- och Göta-riken, samt stor-förstendömet Finland

Karta öfver staden Götheborg med dess omgifningar och alla underlydande egor
Geographisk charta öfwer provincen Dalarne som tillika inbegriper Stora Kopparbergs höfdingedöme sammandragen år 1762

Reglemente för de gästgifwaregårdar inom Östergöthland der skjutsen utgöres genom håll-, gästgifwares eller reserv-hästar
Tabell öfver beräkningen af skjutspenningar, i enlikhet med 1809 års Kongl. skjutsförordning

Reglemente för de gästgifwaregårdar inom Östergöthland der skjutsen utgöres genom entreprenad
Kungörelse om hwad, enligt allmän lag och utfärdade särskilda författningar, bör wid gästgifwerierna i Norrbottens län iakttagas, i afseende på håll- och reserv-skjutsens utgörande m.m.

Ordning för gästgifweriskjutsen i Carlskrona stad
Res med tur- o retur- söndags och veckoslutsbiljett

Extra ban-tåg midsommarafton och midsommardagen 1861
Uppgift å gästgifverier inom Jemtlands län samt skjutshållens längd och skjutslegan från 1877 års början

Uppgift angående gästgifverierna inom Gefleborgs län
Uppgift angående gästgifverierna inom Gefleborgs län

Kommunikation emellan Stockholm, Calmar, Carlskrona, Carlshamn, Malmö, Helsingborg, Göteborg och Köpenhamn
Ångbåts-kommunikation emellan staden (från Riddarholmen), Gröndal och Reimersholm (midt emot Bergsund) med ångfartygen Ehrenstrahl & Tessin, börjar fredagen den 10 augusti 1855 och afgå fartygen dagligen med undantag af söndagarna

Alfabetisk förteckning på båt-turerna mellan Stockholm och dess omgifningar sommaren 1858
Emellan Stockholm, Söderköping och Linköping underhåller propeller-ångfartyget "Linköping", fördt af kapten C. Bergström, jemn kommunikation sålunda

Ångfartyget Polhem, kapten Carl Östergren, gör följande turer under juni månad : emellan Stockholm och Götheborg via Linköping
Ångbåtsförbindelse emellan Stockholm och Norrköping : propeller-Jern-ångfartygen Nore, kapten J.A. Bagge, och Norden, kapten A.G. Hartzell, komma från och med tisdagen den 3 maj underhålla regulier kommunikation emellan Stockholm och Norrköping...

Ångfartyget Scandias resor emellan Stockholm, Westervik, Calmar, Carlskrona, Carlshamn och Åhus för oktober månad
För år 1852 : emellan Stockholm, Söderköping och Linköping underhåller propeller-ångfartyget Linköping, Arv. Taube, jemn kommunikation sålunda

Ångfartygen Scandias och Motalas resor i augusti och september 1854
Ångbåts-kommunikation emellan Stockholm, Norrköping och Lübeck på circa 42 timmar med ångfartygen Lennart Torstensson förd af capten C.E. Svenson, Bråwiken förd af capten R.G. Willman, 1863

För arbetsfolk, som nu i wår ämna uppresa till Stockholm, finnes första och billig lägenhet med ångfartyget "Dana", hwilket thorsdagen den 7 nästf. april härifrån afgår direkt på Stockholm
Ångfartyget Jakob Bagge afgår från och med söndagen den 14 juni till den 1 september = Ångfartyget Jakob Bagge afgår från den 1 sept till den 27 samma månad

Ångbåtspostförbindelsen emellan Sverge och Tyskland å linien Ystad-Stralsund (kortaste sjövägen) : 1867
Ångbåtsfart emellan Stockholm och Lübeck på 48 timmar : afgångsdagar för ångfartygen Svea och Bore 1859

Ångbåtsförbindelse emellan Stockholm och Norrköping : propeller-Jern-ångfartyget Nore, fördt af capten G.W. Nisser, afgår, så länge årstiden det medgifver klockan 7 om aftarne, från Stockholm tisdagar och fredagar, från Norrköping onsdagar och lördagar
Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek