Råd till emigranter

Hur utvandrar man?

Hur mycket kontanter bör man föra med sig när man utvandrar? Vilka ägodelar bör man ta med? Vad kostar ett stycke jord? Hur klarar man språket? Emigrantråden vet besked i dessa frågor. Dessutom bör du vara ung, frisk, stark, nykter och arbetsvillig. Annars kan det gå dig illa.

Läs mer...

 

Till utvandrare till Norra Amerikas Förenta stater
1885 års almanack utgifven af Amerikanska Emigrant kompaniet

Nya Stockholm, nybildadt skandinaviskt nybygge i Nord-amerikanska Western : 160 acres land, fritt till hvarje person, fyld 18 år
Californien : en vägledare för emigranter och nybyggare

Helsningsord till emigranter
Öppet bref till från Amerika återvändande svenskar med Inman-linien

Spara en dag genom att taga "Overland Flyer" till Los Angeles, San Fransisco och Portland via Union Pacific "The Overland Route"
Hvar skall jag gå i kyrkan i Amerika? : till utvandrare till Norra Amerikas Förenta stater

Land i Vestern : första klassens åkerbruksjord i sydvestra Minnesota
Manitoba-Canada Werldens kornbod : 160 akrar bästa prärieland erhålles gratis af regeringen

Råd och upplysningar för dem som ämna resa till Union Pacific Railway Co's (stilla hafs-banans) landsträckor i staten Nebraska Förenta staterna, Nord-amerika
En mycket intressant bok, är utvandrare-boken : Om lifvét i och på resan till Amerika samt till slut Glasögon-ormen, och hur utvandrande, unga kvinnor lockas och bortföras till usla nästen, under fagra löften om att få goda platser : En intressant och nyt

Ur en emigrants anteckningsbok : några sanningar om Amerika /
Minnesota och dess fördelar för invandraren, innehållande en beskrifning öfver statens historia, dess geografiska läge, regering, städer, floder, sjöar, skogar, klimat, jordmån, mineraler, jernbanor, handel, fabrikater, m. m. af intresse och vigt för den

Några få ord till dem, som nästa år ämna från Sverige och Norrige utflytta till Förenta Staterna, af en opartisk Landsman.
Tillförlitliga underrättelser om Nord-Amerikas Förenta Stater och bästa sättet att utwandra : en illustrerad handbok för emigranter af alla klasser efter de nyaste och säkraste källor samt egna rön sammanfattad af Carl E. Swalander

Anteckningar från en svensk emigrants vistelse i Amerika åren 1871-1872
Vägledning för Svenska utvandrare till Amerika...

Svenska kolonien Thomasville, Arkansas, Amerika The Swedish Colonisation Society of Arkansas
Svenska kolonien Thomasville, Cleburne County, Arkansas, Amerika The Swedish Colonization Society of Arkansas

Lägre Californien, "Tierra Perfecta"
Proklamation till svar på Öfverståthållare-Embetets kungörelse

Om Brasilien och den svenska emigrationen kommer föredrag att hållas fredagen den 15 dennes kl. 8 e. m. i E.W:s stora sal, Regeringsgatan 72 : entré 25 öre
Vägvisare för emigranter till Förenta Staterna och Canada...

Värdefulla upplysningar om resan till Amerika
Officiell handbok innehållande underrättelser angående Canada med särskild hänsyn till provinsen Manitoba och nord vestra territorierna samt Brittiska Columbien såsom fält för skandinaviska nybyggare.

Några korta underrättelser om Amerika, till upplysning och nytta för dem som ämna dit utflytta; samt Emigrant-föreningens stadgar och förslager för en tillämnad utflyttning år 1841
Den amerikanske tolken : Engelsk-svensk tolk och rådgifvare för utvandrare till Amerika. Bearbetning efter originalets 5:e upplaga

Viktigt tillkännagifvande Förenta staternas invandrings-lagar och förordningar
Rapport till chefen för den provisoriska regeringen

Upplysningar för emigranter jemte utdrag ur Förenta staternas invandringslag
Om sjösjukan och dess botemedel : En bok för utvandrare och sjöfarande

Innehållsansvar: Anne Scherman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek