Roggebibliotekets samlingar

I Roggebiblioteket i Strängäs finns det gamla stifts- och läroverksbibliotekets samlingar. Idag är Roggebiblioteket förmodligen Sveriges bäst bevarade stifts- och läroverksbibliotek.

Sådana bibliotek har funnits även i andra svenska stiftsstäder och alla har gått skiftande öden till mötes. Flera är överförda till närbelägna stifts- och landsbibliotek eller universitetsbibliotek. Andra har övergått i kommunal ägo, splittrats eller förkommit.

Dagens samlingar

Eftersom donationer varit det främsta förvärvssättet, har Roggebibliotekets samlingar efterhand fått ett mycket skiftande utseende. Idag finns cirka 70 000 volymer inom ett stort antal ämnesområden. Omkring en tredjedel upptas av facket teologi och dess underavdelningar.

De klassiska författarnas verk utgör den näst största delen av samlingarna, och den medicinska och naturvetenskapliga litteraturen är också omfattande. Här finns också en samling med cirka 25 000 äldre dissertationer från universitet i Sverige, Baltikum och Tyskland. Krigsbyten från plundrade bibliotek förekommer. Samlingarna innehåller även många likpredikningar, tillfällighetsdikter, ströskrifter och broschyrer av olika slag. Handskriftsamlingen består av ett hundratal pergamentbrev.

Katalog och förteckningar

Roggebibliotekets ämnesindelade kortkatalog har digitaliserats och nås här. Samlingen registreras fortlöpande i Libris. Det finns också separata tryckta förteckningar över följande bestånd i Roggebiblioteket:

Samlingarnas tillkomst

När biblioteket grundades 1626 fanns endast fåtal böcker från den tidigare katedralskolan. Samlingen ökade påtagligt först 1724, då gymnasiet tog emot sin första stora bokdonation från prosten Josef Thun i Nyköping.

I bibliotekets äldre samling ingår ett tiotal inkunabler, det vill säga böcker från boktryckarkonstens barndom (tryckta senast år 1500). Det senare 1500-talstrycket är betydligt mera omfattande och består av både svensk och utländsk litteratur. Flera böcker har intressanta provenienser, det vill säga tidigare ägare.

I samlingen av 1600-talslitteratur finns även titlar som saknas i Isak Collijns bibliografi över svenskt 1600-talstryck, däribland ett par Strängnäs-tryck. Roggebibliotekets elzeviersamling – böcker i ett litet oktavformat från boktryckarfamiljen Elzevier (1583-1712) – omfattar ett hundratal volymer, varav ungefär hälften tillhört familjen Rosenhanes bibliotek, grundat av Schering Rosenhane i mitten av 1600-talet.

Sin största tillväxtperiod hade biblioteket under Jonas Otto Ponténs period (1846-87) som bibliotekarie. Bytesverksamheten var livaktig men förvärvet skedde framför allt genom gåvor från offentliga institutioner som Riksarkivet och Kungl. biblioteket. Vid Ponténs död hade biblioteket 35 000 böcker och över 60 000 småskrifter. Det var väl känt i biblioteksvärlden och utnyttjades ofta för fjärrlån.

Senast uppdaterad: 2017-06-08
Innehållsansvar: Elin Andersson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Kontaktinformation

Roggebibliotekets adress:

Roggebiblioteket
Lektorsgatan 4
645 30 Strängnäs

Besök efter överenskommelse.

Telefon: 010- 709 30 00 (växel)

Telefontider:
mån-fre 9-11 och 13-15

E-post: rogge@kb.se

Roggebiblioteket är stängt under juli.

Andra svenska stiftsbibliotekssamlingar

Sveriges nationalbibliotek