Johan Leche


Präststudenten som sadlade om till botaniker och upptäcktes av Linné, som också påverkade Leches senare akademiska karriär. (Silhuett. Konstnär okänd)

Johan Leche (1704-64) studerade först till präst i Lund, men under en period som informator väcktes hans intresse för naturalhistorien, som han började tillägna sig genom självstudier i böcker han införskaffade efter att ha sålt sin hebreiska bibel.

Linné som karriär-coach

Vid återkomsten till Lund 1733 studerade Leche medicin och blev snart uppmärksammad av Linné, vilken han tillsänt naturalieprover från Skåne. Linné uppmuntrade Leche att fortsätta sina studier av hemortens växt- och djurliv och medverkade senare till hans anställning som läkare vid Ostindiska kompaniet i Göteborg och hans inval i Vetenskapsakademien 1745.

Ifrågasatte mästaren

Linné var också drivande när Leche 1748 fick en medicinprofessur i Åbo, där han mest kom att intressera sig för naturvetenskaperna och deras tillämpningar. I en dissertation som utgavs under Leches ledning opponerar Leche – utan att ange några namn – mot Linnés och andras övertygelse att svalor övervintrar på sjöbotten. Han stöder sig på anteckningar om svalors ankomst och flyttning samt ett enkelt experiment där en svala nedtrycks under vatten, varvid den befinns fara illa av behandlingen och flyter upp när den släpps.

Senast uppdaterad: 2007-10-23

Alla personer i nätverket

Alla böcker

Leches exemplar av Genera plantarum

Sveriges nationalbibliotek