Söka böcker

De flesta av KB:s böcker finns i Regina eller Libris men ibland kan man behöva använda speciella kataloger.

Regina

Regina är KB:s katalog för böcker och tidningar. Här finns även i viss utsträckning handskrifter, kartor, bilder och musik- och vardagstryck. I Regina ansöker du om lånekort och beställer fram material från magasinet.

Gå till Reginas startsida.Libris

Libris är en nationell söktjänst med information om titlar från svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek och ett tjugotal folkbibliotek. Ibland kan det finnas skäl att söka i Libris för att sedan beställa i Regina.

Gå till Libris startsida.


Andra kataloger

Kortkatalogen

På KB kallas den äldre katalogen för "Katalog –1955", eller "Plåten" (efter plåtkapslarna den förvarades i). Nedan hittar du den digitaliserade katalogen med bilder av de gamla katalogkorten. Här kan du söka och beställa fram det material som inte är inlagt i Regina och Libris.

Sökhjälp

Korten är sorterade enligt principer från 1800-talet och man kan därför behöva söka under andra uppslagsord än man förväntar sig. För en närmare beskrivning, se handledningen och signeringsscheman.

 Handledning Katalog -1955 (Plåten)

 Signeringsschema svensk litteratur

 Signeringsschema utländsk litteratur

Andra kortkataloger

I katalogrummet i Humlegården finns också kortkataloger över material som inte kan beställas fram i Regina och Libris. Här kan du söka skillingtryck och sagor, likpredikningar, biografier och minnestal före 1700. Dessa kataloger är inte digitaliserade.

Okatalogiserade böcker

Det finns böcker som inte är katalogiserade. Dem kan du få hjälp att hitta om du tar kontakt med enheten för vardagstryck.

vardagstryck@kb.se
Telefon: 010-709 30 70

Relaterad information

Kontakt

info@kb.se
010-709 30 30

Fråga biblioteket

KB:s e-posttjänst

Boka en bibliotekarie

Få en timme med en av KB:s experter 

 

 

Sveriges nationalbibliotek