Vanliga frågor om pliktexemplar

Vem ska skicka pliktexemplar?
Det finns tre stora grupper som enligt pliktexemplarslagen är ansvariga för att leveranser skickas:

Tryckerier/kopieringsföretag - som trycker, kopierar eller på annat sätt mångfaldigar publikationer avsedda för spridning till allmänheten eller en större sluten krets. Det företag som har fått uppdraget ansvarar för leveransen, även om materialet färdigställs hos annat företag (till exempel ett bokbinderi).

Utgivare/förlag - som trycker en publikation utomlands, som ger ut elektroniska dokument som cd-rom, eller så kallat kombinerat material (en tryckt skrift tillsammans med en dvd eller cd).

Distributörer - som sprider en utlandsproducerad publikation med svensk anknytning i Sverige. Publikationen ska inte endast vara införd i enstaka exemplar, den kan vara skriven på svenska språket, ha svensk upphovsman eller annars vara avsedd för svensk spridning.

Vem ska skicka pliktexemplaren om en underleverantör används?
Den som står som tryckare i skriften ska skicka pliktexemplaren.

Vart skickas pliktexemplar?
Ett pliktexemplar vardera ska skickas till:

  • Kungl. biblioteket
  • Lunds universitetsbibliotek
  • Göteborgs universitetsbibliotek
  • Linköpings universitetsbibliotek
  • Stockholms universitetsbibliotek
  • Umeå universitetsbibliotek
  • Uppsala universitetsbibliotek.

Kan jag få adresserna till biblioteken?
När det gäller tryckta skrifter lämnar vi ut pliktleveransadresserna endast till dem som är leveransansvariga. Se frågan om postadresser på webbsidorna nedan.

För material som levereras till Enheten för dagstidningar, radio och tv och Enheten för film, musik och spel gäller andra rutiner.

Varför finns inte bibliotekens postadresser på era webbsidor?
Vi betalar portot för pliktleveranser och är därför måna om att endast de som verkligen är leveransansvariga skickar pliktexemplar. Vi vill också undvika dubbel administration av inkommande skrifter.

För material som levereras till Enheten för dagstidningar, radio och tv och Enheten för film, musik och spel gäller andra rutiner.

Om du är osäker på pliktleveransrutinerna ta kontakt med plikt@kb.se eller per telefon 010-709 30 95 (tisdag och torsdag 9.30-12).

Kan jag sända alla sju pliktexemplaren till er?
Nej. Enligt lag ska ett exemplar sändas till vart och ett av de sju pliktleveransbiblioteken.

Kan jag få förtryckta etiketter?
Kontakta oss först på plikt@kb.se för att få veta om du är pliktleverantör. Därefter får du information om hur pliktleveranserna ska ske.

Hur ofta ska man skicka pliktexemplar?
En gång i kvartalet. Leverantörer med stor produktion får gärna skicka oftare. Om ni har liten produktion kan ni, enligt överenskommelse med oss, skicka mer sällan. Kontakta oss på telefon 010-709 30 95. (Tisdag och torsdag 9.30-12)

För audiovisuellt material gäller tätare leveranser. Kontakta Forskarservice på telefon 010-709 30 20 eller 010-709 30 21, eller via e-post forskarservice[snabela]kb.se.

Varför ska jag skicka med en leveransförteckning?
Leveransförteckning i två exemplar ska, enligt lag, medfölja leveransen. Förteckningen fungerar som ett kvitto, och det ena exemplaret skickas tillbaka till dig. Se mallen för att skriva leveransförteckning.

 Leveransförteckning

Råder leveransplikt vid print-on-demand?
Ja, första produktionstillfället innebär leveransplikt, och oavsett upplagestorlek ska du ta ut exemplaren direkt. Fler än 30 exemplar ger leveransplikt i sju exemplar. Färre än 30 exemplar ger leveransplikt i två exemplar.

Om du trycker fler exemplar via samma framställare, utan förändring av omslag eller innehåll behövs ingen ny pliktleverans. Läs mer detaljerad information om print-on-demand.

Ska vi sända in pliktexemplar, fast vi bara trycker blanketter?
Vissa trycksaker behöver inte levereras, till exempel blanketter utan övrig information, visitkort, emballagetryck eller etiketter.

Om du är osäker - sänd in materialet för bedömning. Kom ihåg att även småtryck, föreningstryck, verksamhetsberättelser och varukataloger är leveranspliktiga.

Att sända sju pliktexemplar är ekonomiskt omöjligt när varje exemplar är så dyrt att framställa. Kan jag få dispens?
För dispensansökningar, kontakta förste handläggare Boel Larsson, telefon 010-709 33 04 eller per e-post fornamn.efternamn@kb.se

Varför vill ni få pliktexemplar från tryckeriet, när jag skulle kunna skicka in det själv?
Tryckerier/kopieringsföretag i Sverige är enligt lag ansvariga för att skicka pliktexemplar av det de framställer. Att behandla gåvor från utgivarna innebär extra arbete för pliktleveransbiblioteken

Vad gör jag om mitt tryckeri vägrar skicka in pliktexemplar?
Påpeka att de enligt lag är skyldiga att skicka in pliktexemplar. Om problemet kvarstår, tag kontakt med Kungliga biblioteket på plikt@kb.se eller per telefon 010 709 30 95. (Tisdagar och torsdagar 9.30-12).

Enligt pliktexemplarslagen är en skrift leveranspliktig bland annat om den är producerad för en större sluten krets. Vad räknas som en större sluten krets?
En större sluten krets kan vara en församling, deltagare i en konferens, publik vid en konsert och liknande. Man kan jämföra med en öppen förening, dit personer kan anmäla sig av intresse och en sluten förening, dit medlemmar bara får tillträde efter rekommendation eller inbjudan.
 
Det här är en intern publikation - ska vi sända pliktexemplar?
Pliktexemplar ska endast skickas av det som är allmänt spritt. För att bedöma om en publikation är allmänt spridd eller inte, behöver vi veta hur den distribueras.

En personaltidskrift som distribueras på arbetsplatsen är en intern publikation och därmed inte leveranspliktig. Personaltidskrifter som sänds hem till anställda anses däremot spridda, eftersom publikationen kan läsas av flera i familjen. De blir då leveranspliktiga.

Föreningstidningar, som vänder sig till medlemmar i en förening som är öppen för alla, anses spridda till allmänheten. De blir då leveranspliktiga. Föreningstidningar som ges ut av en sluten förening, som väljer in sina medlemmar, anses inte som allmänt spridda. De är inte leveranspliktiga.

Innehållet kan ge en ledtråd om publikationen är leveranspliktig eller ej.

Ska pliktleverans ske även vid nytryck av en bok utan textförändringar?
Ja, men bara i ett exemplar. Det ska skickas till Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet

Vad är impressum?
Med impressum menas uppgift om svenskt tryckeri, tryckort och tryckår.

Måste man verkligen sätta ut impressum?
Ja. Detta finns reglerat i tryckfrihetsförordningen och ger grundlagsskydd.

Vem har rätt att sätta impressum i skriften?
Den som får uppdraget att trycka, även om uppdraget lämnas till underleverantör. Den som har fått uppdraget kan delegera sin rätt till underleverantören. Den som har satt ut impressum ska också leverera pliktexemplaren.

Vad gäller för pliktexemplar av elektroniska dokument och audiovisuella medier?
Pliktlagen omfattar ännu endast tryckta skrifter, vissa elektroniska dokument i fysisk form, som cd-rom och dvd samt kombinerat material (text jämte audiovisuellt material). Ett exemplar av varje skickas till varje pliktleveransbibliotek. Separat utgivna fonogram, multimedia och videogram levereras i endast ett exemplar till Avdelningen för digitala samlingar på Kungl. biblioteket. Utgivaren/förläggaren är leveransansvarig för denna typ av dokument oavsett var dokumenten framställts.

Varför lagras inte online-publikationer på KB?
Sedan 1 juli finns en separat lagstiftning som reglerar pliktleverans av elektroniskt material. Den lagen är ett tillägg till nuvarande pliktexemplarslagstifning. Se vidare e-plikt.

Ska pliktexemplar sändas när uppgift om svenskt förlag saknas, om publikationerna trycks utomlands men upplagan (eller del av upplagan) sprids i Sverige?
Man måste utreda varje enskilt fall. Text utgiven på svenska kan tyda på att skriften är avsedd för svensk spridning i första hand.

Om skriften är förlagd utomlands får man undersöka om svensk distributör finns. Det blir då distributören som blir pliktleverantör. Saknas svensk distributör blir den ändå inte leveranspliktig, utan betraktas som Suecana (utlandsproducerat material med svensk anknytning).

Finns det en koppling mellan utgivningsbevis och pliktexemplar?
Om en periodisk skrift har erhållit – eller skulle kunna erhålla - ett utgivningsbevis från Patent- och registreringsverket är det ett tecken på att skriften ska spridas i Sverige. Som en följd av det blir publikationen leveranspliktig.

Jag vill dra tillbaka mitt pliktexemplar. Hur gör jag?
Vi återlämnar inte pliktexemplar. Däremot kan en publikation spärras för lån.

Vad händer om man inte skickar in pliktexemplar?
Kungl. biblioteket har rätt att vitesförelägga den pliktleverantör som inte fullföljer sina skyldigheter.

Senast uppdaterad: 2016-06-22
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek