Pliktleverans av dagstidningar

Svenska tidningstryckerier lämnar tre exemplar av alla svenska dagstidningar i tryckleverans. Det första går till Kungl. biblioteket och kallas nationalexemplaret. Det andra går till Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet och kallas reservexemplaret.

Tidningarna bevaras i original, förutom det tredje exemplaret (som utgör underlag för mikrofilmning). Det tredje exemplaret kastas när mikrofilmen är färdigställd. Kameranegativet bevaras som arkivfilm på KB.

Dessa åtgärder ska garantera att tidningarna bevaras för framtiden.

Vad skickar man - och vart?

Nationalexemplar

Hela tidningen, samt alla eventuella editionsändringar, bilagor och löpsedlar:
Kungl. biblioteket, Stockholm

För paket som väger under 1 kilo gäller följande adress:

Kungl. Biblioteket
Dagstidningar
FRISVAR
Pliktexemplar
110 05 Stockholm

För paket som väger över 1 kilo:
beställer ni förtryckta adresskort från Posten Logistik AB, Kundtjänst/Frakthandlingar.

E-post: adresskort.borlange@posten.se

Telefon: 0771 33 33 10 (knappval 5)
Fax: 08 288 177.

Kom ihåg att ange att ni vill ha adresskort för pliktleverans av dagstidningar när ni beställer dem!

För mer information om adressering, hämtning och leverans se KB:s folder: http://www.kb.se/Dokument/Pliktleverans/pliktfolder_a3_monterad.pdf

Reservexemplar

Hela tidningen, samt alla eventuella editionsändringar, bilagor och löpsedlar:

Universitetsbiblioteket, Lunds universitet, Lund

Exemplar som digitaliseras

Hela tidningen, samt alla eventuella editionsändringar, bilagor och löpsedlar adresseras till:

Riksarkivet MKC
Pliktexemplar
Industrigatan 10
840 12 FRÄNSTA

I de fall där tidningen ges ut i flera editioner, skicka pliktexemplar av huvudeditionen. Som komplettering ska även pliktexemplar lämnas av varje sida som har ändrats. Ni har två alternativ:

  1. Skicka exemplar av alla editioner, med tydliga rapporter om vilka sidor som ändrats. Huvudeditionen digitaliseras i sin helhet.
  2. Skicka huvudeditionen i sin helhet, och bifoga övriga upplagor i form av lösrivna ändrade sidor. Vi ser gärna att ni märker dessa sidor på lämpligt sätt, exempelvis överst med en stämpel.

Trycklistor

Varje försändelse med pliktexemplar ska innehålla en trycklista i två exemplar. Det ena skickar vi tillbaka som kvitto på leveransen. Helst skall blanketten "Trycklista för dagspress" användas. Blanketten kan rekvireras per post eller e-post från Kungl. biblioteket. Den finns också tillgänglig som pdf på webben (se högerspalt på denna sida)

Trycklistan är er försändelses innehållsförteckning. Kom ihåg att ange tidningens namn, tidsperiod, tryckår, tryckeriets namn och tryckort samt utgivningsförändringar, som när bilagor tillkommer eller tas bort.

Lagen

Enligt lagen om pliktexemplar (Svensk författningssamling 1993:1392; Notisum / Rixlex)) har Kungl. biblioteket rätt till två exemplar av varje dagstidning som ges ut i Sverige. Även universitetsbiblioteket vid Lunds universitet ska ha ett exemplar.

Definition av en dagstidning

Vad som räknas som en dagstidning definieras i lagens andra paragraf:

en skrift som utgör allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning, som normalt kommer ut med minst ett nummer varje vecka, jämte tillhörande löpsedel och bilaga.

Tryckaren är skyldig att leverera pliktexemplar. Enda undantaget är om tidningen trycks utomlands, då är utgivaren leveransansvarig. Pliktexemplaren måste räknas in då upplagan bestäms.

Leveransskyldigheten omfattar alla tidningar tryckeriet framställer, såväl ordinarie produktion som tillfälliga uppdrag.

Skicka varje månad

Pliktexemplar av dagstidningar bör levereras varje månad. Portot betalas alltid av biblioteken.

Civiltryck

Vid civiltryck gäller andra regler. För information om pliktexemplar, se sidorna om pliktleverans på Kungliga bibliotekets webbplats.

Upplysningar

Kungl. biblioteket

Bibliotekarie Thomas Sundberg
Telefon: 010-7093407

Enhetschef Torsten Johansson
Telefon: 010-709 34 02

Bibliotekarie Pär Nilsson
Telefon: 010-709 34 04

E-post enligt fornamn.efternamn@kb.se

MKC i Fränsta

Riksarkivet MKC i Fränsta
Mikael Andersson
Telefon: 010-776 76 27
E-post: Mikael.Andersson[snabela]riksarkivet.se 

Universitetsbiblioteket, Lunds universitet

Bibliotekarie Stefan Bengtsson
Telefon: 046-222 92 21
E-post: stefan.bengtsson[snabela]lub.lu.se

Senast uppdaterad: 2017-05-02
Innehållsansvar: Thomas Sundberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakt

 Info om kontroll av kvalitet

 Trycklista för dagspress

 Information om dagstidningar och pliktleverans

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.

Sveriges nationalbibliotek