Genomförda projekt 2014

Beskrivning av genomförda projekt som avrapporterats år 2014

Erfarenheter av medlemskap i ORCID

Projektledare: Jonas Gilbert, Chalmers
E-post enligt: fornamn.efternamn [at] chalmers.se
Projektet utförs vid Chalmers

Kontakt på Nationell bibliotekssamverkan: Ulf Kronman
Dnr: 51-KB 867-2013
Bidrag: 73 000 kr under 2014
Slutrapport: 2014-10-30 (PDF)

Chalmers tekniska högskola är medlem i ORCID – Open Researcher & Contributor ID – sedan juni 2013. Syftet med medlemskapet är att kunna assistera forskare och lärare som vill registrera ett id hos ORCID, samt att kunna använda api:er för att implementera ORCID i lokala tjänster. Under hösten 2013 har vi tillsammans med en av institutionerna vid Chalmers ett pilotprojekt där vi tar fram ett arbetsflöde för att registrera id åt berörda forskare. Vi skapar också en tjänst så att forskarna kan koppla sitt konto hos ORCID till Chalmers som ”trusted organisation”.

Chalmers är den första svenska organisationen som blivit medlem i ORCID och vi har sett att det finns ett intresse från andra lärosäten att ta del av erfarenheterna. Vetenskapsrådet har vidare aviserat stöd för och eventuellt krav på ORCID i samband med ansökningar fr o m 2014, något som ytterligare kommer att öka intresset för ORCID. Det KB-finansierade projektet Författaridentifikatorer och publikationsdatabaser har tidigare kartlagt möjligheterna med att använda ORCID i bland annat SwePub (Andersson U et al. Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser – scenarier och utvecklingsmöjligheter. Stockholm: Kungliga biblioteket, 2013).

Med det föreslagna projektet avser Chalmers bibliotek att sammanställa och dela erfarenheterna av medlemskap och implementering av ORCID. Projektet ska leverera en skriftlig rapport till Kungl biblioteket med bifogade exempel på den programkod som skrivits i samband med implementeringen. Rapporten ska innehålla: beskrivning av medlemskapet, beskrivning av arbetsflödet för att assistera vid skapande av konton, sammanställning av erfarenheter med beaktande av support- och resursbehov. Rapporten kan fungera som underlag för andra högskolor och aktörer som överväger medlemskap i ORCID.

OA-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011

Projektledare: Tomas Lundén, Göteborgs universitet 
E-post enligt: fornamn.efternamn [at] ub.gu.se
Projektet utförs vid Göteborgs universitet och Kungl. tekniska högskolan (KTH)

Kontakt på Nationell samverkan: Ulf Kronman
Dnr: 51-KB 720-2012
Bidrag: 193 868 kr under 2013
Slutrapport: 2014-04-08 (PDF)

Syftet med projektet är till en del att kartlägga situationen i Sverige vad gäller OA-publicering för publiceringsår 2011. Hur stor del av den svenska forskningen detta år har publicerats open access?

Både andelen gold och green open access kommer att redovisas samt den totala andelen open access-publikationer, dels nationellt, dels per lärosäte. Ett vidare syfte är att utveckla och redovisa metoden för att åstadkomma mätningen. Metoden ska vara transparent, tydlig och upprepningsbar och därigenom skapa förutsättningar för en kontinuerlig mätning av svensk OA-publicering. Det torde vara av intresse både nationellt och för alla svenska lärosäten.

I projektet kommer en genomgång av tidigare studier inom området också genomföras, dvs studier som på olika sätt har undersökt andel och tillväxt av OA-artiklar. Det är av vikt inte minst för metodutvecklingen att studera det som tidigare gjorts. Det är högst önskvärt att projektets resultat också blir jämförbart med viktiga internationella studier, om möjligt.

Senast uppdaterad: 2015-09-10
Innehållsansvar: Ulf Kronman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se