Genomförda projekt 2013

Beskrivning av genomförda projekt som avrapporterats år 2013

Författaridentifikatorer och publiceringsdatabaser - scenarier och utvecklingsmöjligheter

Projektledare: Bodil Gustavsson, Stockholms universitetsbibliotek
E-post enligt fornamn.efternamn@sub.su.se
Projektet utförs vid Stockholms universitetsbibliotek, Chalmers bibliotek, Malmö högskola och Karolinska institutets bibliotek

Kontakt på Nationell samverkan: Ulf Kronman
Dnr: 51-KB 1003-2011
Bidrag: 500 000 kr under 2012
Slutrapport: 2013-02-11

Det pågår flera internationella initiativ inriktade mot att införa identifikatorer för författare i samband med vetenskaplig publicering och kommunikation. Några exempel är researcherid.com som drivs av Thomson Reuters samt Open Researcher and Contributor ID - Orcid som är ett initiativ mellan lärosäten, bibliotek, forskningssällskap, anslagsgivare och förlag.

Syftet med detta projekt är att kartlägga pågående internationella initiativ och hur författaridentifikatorer hanteras i svenska tjänster och system. Man kommer att undersöka hur svenska publiceringsdatabaser ska kunna samverka kring dessa. Projektet kommer att ta hänsyn till både tekniska, juridiska och organisatoriska aspekter samt att ge tydliga rekommendationer till utvecklingsmöjligheter för de lokala publiceringsdatabaserna.

Towards Quality-Controlled OA Monographs in Sweden: Exploring the Possibilities for a Consortium-based Approach

Projektledare: David Lawrence, Linköpings universitet
E-post enligt fornamn.efternamn@liu.se
Projektet utförs vid Linköpings universitet, Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Ulf Kronman
Dnr: 51-KB 991-2011
Bidrag: 1 050 000 kr under 2012 - 2013. (Projektet samfinansieras av KB, Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond med vardera 350 000 kr).

Delrapport 2012-09-27 (på engelska)
Slutrapport: 2013-08-27 (på engelska)

Projektet avser att främja både en förbättrad kvalitetskontroll och en ökad open access-utgivning av svenska vetenskapliga monografier. Projektet lägger i sin slutrapport fram ett konkret förslag till en konsortiebaserad modell för OA-publicering av monografier i Sverige.

Kvalitet, enhetlighet och täckning : granskning av lokala publikationsdatabaser

Projektledare: David Scheutz, KTH
E-post: dscheutz [at] kth.se
Projektet utförs vid KTH

Kontakt på Nationell samverkan: Ulf Kronman
Dnr: 51-KB 1004-2011
Bidrag: 338 000 kr under 2012
Slutrapport: 2013-10-11

Syftet med projektet var att undersöka förutsättningar för att använda SwePub som analyssystem för publicering vid svenska lärosäten. Eftersom innehållet i SwePub hämtas från ett antal olika lokala publiceringsdatabaser vid olika lärosäten, vars praxis för registrering av data och klassifikation av innehåll skiljer sig åt, innebär det problem när det gäller att använda den samlade datamängden för analyser. För att centrala statistiska analyser ska kunna utföras måste poster från olika lokala publiceringsdatabaser kunna jämföras med varandra, vilket fordrar en visst mått av enhetlighet hos datainnehållet.

I projektet undersöktes olika faktorer som påverkar posternas kvalitet och användbarhet för centrala statisktiska analyser och som kan tänkas skilja sig åt mellan de olika lokala publiceringsdatabaserna. Projektet har levererat en lägesbeskrivning och förslag till rekommendationer.

Senast uppdaterad: 2015-09-10
Innehållsansvar: Ulf Kronman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se