Genomförda projekt 2012

Beskrivning av genomförda projekt som avrapporterats år 2012

Vidareutveckling av parallellpublicering - automatisk uppslagstjänst och versionshantering i öppna arkiv

Projektledare: Aina Svensson, Uppsala universitetsbibliotek
E-post enligt fornamn.efternamn@ub.uu.se
Projektet utförs vid Uppsala universitetsbibliotek
Kontakt på Nationell samverkan: Ulf Kronman
Dnr: 51-931-2010
Bidrag: 478 000 kr under 2011
Slutrapport: 2012-12-01

Projektets övergripande mål är att underlätta och därmed öka parallellpublicering av forskningsartiklar i svenska öppna arkiv. Projektet ska undersöka möjligheten att automatiskt hämta information om förlagens villkor för parallellpublicering från tjänsten Journal Information Resource (JIR) för att användas i samband med parallellpublicering i ett öppet arkiv.

Journal Information Resource är en tjänst som har utvecklats inom projektet OA-publicerade domänmodeller avseende vetenskaplig publicering och gruppstruktur.

OA-publicerade domänmodeller avseende vetenskaplig publicering och gruppstruktur : delprojekt II Domänmodellering av rättigheter och bivillkor vid parallellpublicering av vetenskapliga artiklar

Projektledare: Erik Sandewall, Inst för publiceringens infrastruktur, VIL, KTH: bibliotek
E-post: erisa [at] ida.liu.se
Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan: Ulf Kronman
Dnr: 63-785-2007
Bidrag: 560 000 kr för 2008-2009
Slutrapport: 2011-12-31

Fas 2
Dnr: 51-076-2009
Bidrag: 650 000 kr
Slutrapport: 2012-04-25

Lägesrapport: Steps towards automatic acquisition and recognition of IPR conditions for parallel publishing. Preben Hansen, Gunnar Ericsson, Oscar Täckström.
Lägesrapport: Demonstrating the use of author-deposit restrictions in publication-related software systems. Erik Sandewall.

Lägesrapport: Domänmodellering av rättigheter och bivillkor vid parallellpublicering av vetenskapliga artiklar. Erik Sandewall.
Slutrapport för fas 1

Lägesrapport: Support for managing IPR and parallel publishing in the MADMAN research author support system. Erik Sandewall.

Slutrapporter för fas 1 och 2:

Den övergripande tanken i projektet som helhet är att samla och strukturera information inom givna områden och göra den fritt tillgänglig i ett så kallat Common Knowledge Library i en form som gör att den kan inkorporeras i andra programvarusystem. I det delprojekt som fått stöd ska man samla in, strukturera och komplettera information som avser rättigheter och villkor för parallelpublicering av vetenskapliga artiklar.

Man utgår från data som finns hos tjänsten SHERPA/Romeo Publisher copyright policies & self-archiving. Dessa data kompletteras och struktureras så att de enklare kan användas för att skapa nya tjänster. En operativ tjänst ska skapas som använder den strukturerade villkorsinformationen på specifika artiklar beskrivna med sina metadata. Detta kan utgöra en egen webbtillgänglig tjänst eller en modul som integreras i andra programvaror för öppna arkiv. Samarbete ska etableras med SHERPA/Romeo och med användare av data, liksom med projektet Parallellpublicering av vetenskapliga artiklar (PAVA).

Parallellpublicering av konferensartiklar - principer, tillämpningar och tillgänglighet i svenska publiceringsdatabaser

Projektledare: Peter Linde, Blekinge Tekniska Högskola
E-post enligt fornamn.efternamn@bth.se
Projektet utförs vid Blekinge Tekniska Högskola, Chalmers, Lunds universitet, KTH, Stockholms universitet, Luleå tekniska universitet.

Kontakt på Avdelningen för Nationell samverkan:
Ulf Kronman

Dnr: 51-929-2010
Bidrag: 374 000 kr under 2011
Slutrapport: 2012-04-14

Slutrapport (Maj 2012)

Konferensartiklar är en viktig spridningsform och inkluderas också i allmänhet i forskningsfinansiärers krav på open access tillsammans med tidskriftsartiklar. Publiceringsvägarna, förlagen och organisatörerna  i samband med konferensartiklar är oftast  mer heterogena och svåröverskådliga än för tidskriftsartiklar samtidigt som hjälpmedlen för att belägga texter och Open Access-policies är sämre.

Projektet ska ge bättre möjligheter att öka parallellpubliceringen av konferensartiklar. Man kommer att göra en undersökning av hur många konferensartiklar som registreras i projektdeltagarnas publikationsdatabaser och hur många av dessa artiklar som parallellpublicerats. Man ska producera mallar och matriser över hur ett stort antal konferenser/proceedings/book series kan hanteras. Projektet ska också formulera rekommendationer för ”best practice” för parallellpublicering av konferensartiklar i svenska publiceringsdatabaser.

Senast uppdaterad: 2015-09-10
Innehållsansvar: Ulf Kronman, e-post: fornamn.efternamn@kb.se