Genomförda projekt 2007

Beskrivning av genomförda projekt som avrapporterats år 2007

Forskningsdata i öppna arkiv och universitetsarkiv

Projektet leds av Göteborgs universitetsbibliotek och drivs i samarbete med Lunds universitet och SLU.
Projektledare: Carin Björklund, carin.bjorklund@ub.gu.se.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr 63-538-2006.
Bidrag: 349 000 kr för 2007.  
 Slutrapport.

Projektet syftar till att öka innehållet i de öppna arkiven genom att tillföra de forskningsdata som är kopplade till forskningspublikationen. undersöka möjligheterna att samordna universitetsarkivens och de öppna arkivens hantering av forskningsdata.

Utifrån en inventering av forskningsdata vid de tre universiteten skapas ett förslag till en generell modell för arbetsflödet för "koppling forskningsdata - publikation - arkivering".
Ur rapportens sammanfattning: Den framväxande utvecklingen inom e-science innebär att forskarna även förväntas publicera de forskningsdata som är underlag för redovisningen av forskningsresulatet. Gör de det redan? Om inte - vilka invändningar kan forskarna tänkas ha? Arkiverar de forskningsdata på ett be-tryggande sätt? Vi frågade ett fyrtiotal forskare vid våra respektive lärosäten i en gemensam enkät. Forskarna är intresserade men har en milt avvärjande attityd… Det är en lång väg kvar med mycket arbete för alla i publiceringsprocessen. Skillnader i hur lång vägen blir tycks variera både mellan inom vetenskapsdisciplinerna. Det finns tecken som tyder på att forskare inom vissa områden inom de humanistiska och konstnärliga vetenskaperna är på väg att knappa in på det försprång naturvetare hittills haft. Vi har också försökt analysera vilken roll våra öppna arkiv och universitetsarkiv kommer att spela. Är det i dessa arkiv forskarna vill tillgängliggöra forskningsresultaten eller föredrar de stora internationella ämnesarkiv? Är länkning mellan olika digitala arkiv en framkomlig väg? Vi avslutar med några förslag till de första stegen på vägen för att visioner om e-science ska kunna bli verklighet. 

Publikationsstöd för forskare rörande Open Access: upprättandet av en tidskriftsinformationstjänst

Projektet drivs av Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet.
Projektledare: Håkan Carlsson, hakan.carlsson@lub.lu.se
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr: 63-542-2006.
Bidrag: 257 000 kr för 2006-2007. 
 Slutrapport

Informationstjänsten Journal Info

Projektet syftar till att inrätta en samlad elektronisk informationstjänst som baserat på data för individuella tidskrifter ska kunna vara behjälplig för forskare i deras val av tidskrift. Den ska kunna ge svar på frågor som;

  • Hur hittar jag en OA tidskrift som passar mina behov?
  • Behöver jag betala för min publicering?
  • Indexeras tidskriften i de vanligaste databaserna som intresserar mig?
  • Tillåter tidskriften självarkivering?
  • Vad är tidskriftens impact?

Upprättandet av tjänsten ska bl.a. innefatta:

  • Ett fristående gränssnitt arbetas fram för att kunna söka i och presentera informationen i databasen. Detta gränssnitt görs fritt tillgängligt.
  • Ett inbäddat gränssnitt implementeras i "DOAJ for authors", som är under utveckling. Här begränsas gränssnittet så att huvuduppgiften för tjänsten ska vara för författare att finna OA- och hybrid-tidskrifter och på så sätt uppmuntra övergång till OA-publicering.

Lunds universitets bibliotek har med stöd från Kungliga biblioteket skapat ett nytt verktyg för att stödja forskarna i valet av tidskrift för publicering. Tjänsten kallas ”Journal Info” och ger möjlighet till snabb och enkel tillgång till tidskriftsinformation via ett samlat webbgränssnitt. Informationen om tidskrifterna delas in i generell, tillgänglighet, kostnad och kvalité och varje del exemplifieras med en handfull olika informationer. Här kan man bl.a. se i vilka databaser en tidskrift finns med, hur mycket den kostar för biblioteket och vilka alternativa open access-tidskrifter som finns. Totalt 18000 tidskrifter finns till dags dato i databasen.

Målgruppen för tjänsten är forskarna själv och gränssnittet har översatts till både engelska och svenska för att passa så många som möjligt. Informationen har samlats in från många källor på nätet och kommer kontinuerligt att uppdateras. Välkommen att besöka tjänsten, komma med kommentarer och sprida vidare informationen till forskarna vid ditt lärosäte och kollegor i Sverige och utlandet.

Kvalitetssäkring av svenska öppna arkiv genom certifiering - en förstudie

Uppsala universitetsbibliotek.
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr 63-142-2005.
Bidrag under 2005: 125 tkr.

Projektets syfte har varit att utreda frågor kring certifikat som kvalitetsfilter for dataproducenter. Frågor som rör organisation (vilken organisation kan utfärda certifikat och ta hand om frågan i det långa loppet, hur det går till) men även innehållet (vad som skall certifieras - vilka kriterier) och vilken påverkan framgångsrik användning av certifikat kan ha på både dataproducenter och tjänstebyggande. Förstudien har genomförts i samarbete med DINI-projektet i Tyskland, där ett antal grundläggande kriterier för certifiering av publikationsservrar har tagits fram.

"" Slutrapport (2007-06-05)

Tidskrifter elektroniskt! Bibliotek som stöd för publicering

Uppsala universitetsbibliotek.
Dnr 63-181-2004. 
 Slutrapport april 2007
 Utvärdering av projektet (Erik Sandewall).

Projektets syfte är att ge vetenskapliga tidskriftsredaktioner enkla användbara verktyg för elektronisk publicering och förse dem med stödfunktioner i det praktiska publiceringsarbetet. Resultatet är en utprovad arbetsmodell, som tillsammans med de verktyg och lösningar som utvecklas, kommer att bli tillgängliga under Open Source-licens.

A portal for doctoral e-Theses in Europe: lessons learned from a demonstrator project

Projektledare: Gerard van Westrienen, vanWestienen@surf.nl
Kontakt på Avdelningen för nationell samverkan:
Jan Hagerlid, 08 463 42 70.
Dnr 63-632-2006.
Bidrag: 6 800 Euro 2007.

JISC (UK), Kungl bibliotekets avdelning för Nationell samverkan och den nederländska SURFfoundation har testat interoperabilitet mellan öppna arkiv med elektroniska avhandlingar och satt upp en fritt tillgänglig europeisk portal för elektroniska avhandlingar, som ger tillgång till över 10 000 avhandlingar. Fem länder har varit engagerade i projektet: Danmark, Tyskland, Nederländerna, Sverige och Storbritannien. Från svensk sida har DiVA-konsortiet, som representerar 16 svenska universitet och högskolor, deltagit i projektet. SURFfoundation har samordnat projektet.

Resultaten från projektet beskrivs i rapporten "A Portal for Doctoral e-theses in Europe; Lessons Learned from a Demonstrator Project". Rapporten ger praktiska rekommendationer för att förbättra interoperabiliteten mellan dem som tillhandahåller en tjänst och dem som levererar data. Rekommendationerna är helt i linje med de allmkänna rekommendationerna för interoperabilitet från det stora europeiska DRIVER projektet. Om alla öppna arkiv stöder ett gemensamt metadataformat så är det mycket enkelt att skapa tjänster som denna. Projektet har visat att man kan skapa söktjänster för elektroniska doktorsavhandlingar baserade på öppna arkiv på europeisk eller ännu större skala.

Senast uppdaterad: 2015-09-10