Open Access

 

OpenAccess.se 

Kungl. bibliotekets program OpenAccess.se startade 2006 och är en plattform med syfte att främja öppen tillgång på internet för de vetenskapliga resultat som publiceras av svenska forskare. Vi gör det genom att stödja open access-publiceringen vid svenska universitet och högskolor samt samverkar med de svenska forskningsfinansiärerna i frågor rörande open access. Vi deltar även i det europeiska nätverket OpenAIRE, där vår roll är att förmedla information och bidra med kunskap om frågor rörande open access inom EU. I detta arbete samverkar vi med kollegor i Norden och Europa.

Vi driver också en blogg med nyheter om open access i Sverige och internationellt.

15 januari 2015 överlämnade Vetenskapsrådet till regeringen ett förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information. Förslaget arbetades fram i samarbete med Kungl. biblioteket och andra relevanta aktörer. I december 2015 bjöd regeringen in till en hearing där representanter från lärosäten, finansiärer samt andra organisationer och forskare diskuterade de angivna målbilderna. 

Kontakt

Beate Eellend, Kungl. biblioteket, Nationell bibliotekssamverkan
E-post enligt: fornamn.efternamn@kb.se
Tel: 010-709 36 40

@BeateEellend
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer ger ökad synlighet och tillgänglighet

Open access är den engelska, och internationellt använda, termen för öppen tillgång till vetenskaplig forskning, Detta innebär att all forskning som är finansierad av offentliga medel går att finna via en sökning på internet och kan läsas av alla utan kostnad, samt att materialet är fritt att återanvända. Forskningsresultat som är öppet tillgängliga för hela samhället lägger en grund för framtida forskning och möjliggör för medborgarna att ta del av vetenskaplig information.

Strategier för och krav på öppen tillgång till forskningresultat ställs nu både på nationell, europeisk och internationell nivå av forskare, högskolor och universitet, forskningsfinansiärer och myndigheter.

De huvudsakliga metoderna för open access-publicering beskrivs internationellt med begreppen ”gold” och ”green”.

Öppen tillgång i ”grön” version innebär att forskaren, så snart förlaget tillåter det, själv arkiverar en sakkunniggranskad och redigerad version av artikeln i ett digitalt arkiv, så kallat repositorium. Slutversionen av artikeln har då redan publicerats i en traditionell prenumerationsbaserad tidskrift.

Öppen tillgång i ”guld” innebär att forskaren publicerar sig hos ett open access-förlag. Boken eller artikeln blir då omedelbart öppet tillgänglig på internet. Inte sällan tar förlaget ut en publiceringskostnad som betalas av forskaren/institutionen direkt. Artiklar kan även publiceras i en traditionellt prenumerationsbaserad tidskrift som mot en avgift görs omedelbart öppet tillgänglig. Denna version kallas ”hybrid”.