Inköp och avrop

Som statlig myndighet måste KB följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Vi ska i första hand avropa de statliga ramavtalen (=begära leverans efter färdiga avtal eller göra en upphandling genom ytterligare konkurrensutsättning) för inköp av varor och tjänster oavsett belopp.

Lagen kräver att KB upphandlar enligt reglerna för att alla leverantörer ska ha möjlighet att konkurrera om de offentliga inköpen. Staten/KB får därmed bättre villkor, lägre priser och en enklare process.

Avrop av statliga ramavtal

För att underlätta för myndigheterna och effektivisera inköpsprocessen har staten en statlig inköpssamordning placerad hos Ekonomistyrningsverket, ESV. Ett antal statliga myndigheter genomför ramavtalsupphandlingar som myndigheterna därefter kan avropa. Det finns ramavtal på en mängd olika områden.

EU-upphandling

Om upphandlingen väntas överstiga 130 000 SDR* eller 1 243 375 kronor måste vi EU-upphandla med annonsering i TED enligt förordning SFS 2000:63.

*SDR betyder särskilda dragningsrätter (special drawing rights). Dessa används enligt GPA-avtalet (Government Procurement Agreement) som är en del av världshandelsavtalet WTO och avser offentliga upphandlingar inom ramen för detta avtal.

Senast uppdaterad: 2011-06-22
Innehållsansvar: Peter Olin, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Mer om ramavtal på avropa.nu

Sveriges nationalbibliotek