Utveckling av beröringsfri överföring av analoga skivinspelningar till digitala ljudfiler

Kungl. biblioteket bjuder in till förkommersiell upphandling för utveckling av beröringsfri överföring av analoga skivinspelningar.

Sammanfattning slutrapport

Vårt innovationsprojekt på Kungl. biblioteket har följts och efterfrågats av många olika grupper med intresse i avspelning av analoga grammofonskivor. Vi fick totalt in åtta olika förslag på innovationslösningar vid upphandlingen. Alla företag visade ett stort och brett intresse på nya tekniska utvecklingsförslag för det vi efterfrågade. Våra kontakter med företagen har under alla olika faser fungerat riktigt bra.

Projektet har presenterats i många olika sammanhang och nått ut till många berörda och presumtiva användare. Internationella kontakter har också skapats under arbetet med innovationsprojektet.

I den avslutande fasen i upphandlingen fick tre kvarvarande företag utveckla och konstruera sina prototyper med fungerande avspelningsutrustningar och framställa ljudfiler. Våra efterfrågade mål i upphandlingen om snabbare överföringshastigheter har redovisats och också påvisat att det är möjligt att bildskanna grammofonskivorna med tillräckligt hög bildkvalité och till en hastighet som motsvarar 20 gånger normal avspelning.

Det har visat sig att den sista delen i projektet cirka sex månader, var alltför kort för att hinna med att utveckla ett förfinat slutresultat som skulle kunna jämföras med normal avspelning och hög ljudkvalité. Den uppnådda ljudkvaliten på överföringarna behöver ytterligare utvecklingsarbete för att kunna bli en början på nya kommersiella tillämpningar. I dag planeras inte någon fortsättning av projektet på KB.

Beslut om fas 2

Publicerat 20 februari 2015
Efter utvärdering i expertgruppen har följande företag fått mest poäng och går vidare till fas 2:

 • OptoNova AB
 • MBV Systems AB
 • Invite Vision AB

Beslut om fas 1

Publicerat 1 oktober 2014

Efter utvärdering i expertgruppen går följande företag vidare till fas 1:

 • OptoNova AB
 • MBV Systems AB
 • Invite Vision AB
 • Eclipse Optics AB
 • Prevas AB

Totalt fick Kungl. biblioteket in åtta innovationsförslag. De förslag som går vidare är de fem förslag som fick högst poäng i utvärderingen.

Läs hela utvärderingen

Tidigare information

Bakgrund

I Kungl. bibliotekets samlingar ingår cirka 146 000 analoga skivinspelningar. Grammofonskivorna består av olika materialtyper, däribland 78-varvs-, lack- och vinylskivor. Vi beräknar att en manuell digitalisering av skivorna i realtid med traditionella metoder skulle ta mer än 20 år.

Syfte

Syftet med detta innovationsprojekt är att försöka hitta lösningar till att digitalisera grammofonskivorna med beröringsfria metoder snabbare än realtid med fullgod kvalitet. En ny och snabbare metod för avspelning av analoga inspelningar skulle innebära fantastiska möjligheter för grammofonarkiv världen över att kunna digitalisera och bevara sina inspelningar.

Villkor

 • Inlämnade innovationsförslag ska vara KB tillhanda senast 8 september 2014.
 • Upphandlingen är uppdelad i två faser. Vår avsikt är att fem deltagare ska gå vidare till fas 1. De deltagare som genomför fas 1 och tar fram bra underlag och förslag på tekniska lösningar går vidare till fas 2.
 • Utvecklingsbidraget till varje deltagare i fas 1 är 60 000 SEK. Utvecklingsbidrag utgår även i fas 2. Finansieringen av projektet sker genom Kungl. biblioteket och Vinnova.
 • Inlämnade innovationslösningar från leverantörer kommer att behålla de immateriella rättigheter som uppkommer i respektive lösning.
 • Inlämnade innovationsförslag omfattas av offentlighetsprincipen. (Men fram till dessa att beslut har fattats om vilka leverantörer som KB tecknar avtal med är samtliga uppgifter sekretessbelagda.)

Utvärdering

Inlämnade innovationsförslag kommer att bedömas av en referens- och expertgrupp som består av dels KB:s egen personal, dels externa experter på ljudteknik. Vi kommer också att ta hjälp av externa konsulter för kunskap i bildanalys och bildskanning.

Bedömningen kommer att ske utifrån utvärderingskriterierna utmaning, mål och slutanvändargrupp, innovativ höjd, affärsmodell samt realiserbarhet. 

Vem får delta i upphandlingen?

Innovationsupphandlingen är öppen för alla, vilket innebär att alla intresserade kan lämna in innovationsförslag. För att få teckna avtal med KB krävs att leverantören/deltagaren vid avtalstecknandet innehar F-/FA-skattsedel eller motsvarande i hemlandet och är registrerad för mervärdesskatt eller motsvarande i hemlandet.

Vägen vidare

Vår förhoppning är att vi, som en fortsättning av detta projekt ska kunna utveckla nya metoder för en automatiserad digitalisering av skivinspelningar. Om resultaten visar sig uppfylla våra mål vill vi också gå vidare att utveckla en automatiserad digitaliseringsanläggning för tillgängliggörande av ljudfiler med metadata.

Förkommersiell innovationsupphandling

Den upphandlingsmodell som kommer att användas är så kallad förkommersiell innovationsupphandling. I en förkommersiell upphandling sker upphandlingen i faser som består av delmomenten konceptstudier, prototypframtagning samt testserier.  Den förkommersiella upphandlingen ligger utanför lagen om offentlig upphandling, vilket ger bättre förutsättning för offentliga myndigheter att samarbeta med innovativa företag och andra intresserade i utvecklingsprojekt.

Mer information om hur innovationsupphandling går till finns hos Konkurrensverket och Vinnova.

Senast uppdaterad: 2014-05-13
Innehållsansvar: Kaisa Unander, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Dokument och bilagor

Uppdaterade avtal och bilagor 8 oktober 2014

 Slutrapport Vinnova okt 2015

 Uppdaterat avtal 2014-10-08

 Bilaga 2 uppdaterad 2014-10-08

 Bilaga 2 uppdaterad 2014-10-08

 Bilaga 3 uppdaterad 2014-10-08

 Bilaga 3 uppdaterad 2014-10-08

FFU Innovationsupphandling

 FFU Innovationsupphandling

Bilagor

 Bilaga 1

 Bilaga 1

Kontakt:

stig-lennart.molneryd@kb.se

Fråga & svar

Slutredovisningar

 Invite Vision AB

 Joroma (formulär)

 Joroma (bilaga)

 MBV Systems

Sveriges nationalbibliotek