Avdelningen för verksamhetsstöd

Avdelningen verkar för god intern styrning och kontroll på myndigheten inklusive övergripande kvalitetsarbete samt skapar förutsättningar för att lagar och förordningar följs.

Avdelningen ansvarar för stöd till KB:s avdelningar avseende verksamhetsstyrning, ekonomi och upphandling, juridik, HR, ärende- och dokumenthantering, ämbetsarkiv och arkivförteckning, internservice, fastigheter samt säkerhet. Samtliga enheter tar fram interna policyer och riktlinjer samt stödjer avdelningarna genom systemstöd, rådgivning och service.

Senast uppdaterad: 2016-03-09
Innehållsansvar: Åsa Edström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Avdelningschef

Åsa Edström
E-post: fornamn.efternamn@kb.se
Telefon: 010-709 31 08

Sveriges nationalbibliotek