ISSN Sverige

International Standard Serial Number (ISSN)

Det här är en sida för dig som vill ansöka om eller veta mer om ISSN-nummer. Var noggrann med att läsa och följa anvisningarna innan du ansöker så det blir rätt från början!

Vad är ISSN?

ISSN (International Standard Serial Number) är ett internationellt system för identifikation av seriella resurser. ISSN är en internationell standard enligt ISO 3297. ISSN är knutet till titeln på den seriella resursen.

En titel kan bara ha ett ISSN och om titeln ändras ska resursen ha ett nytt ISSN. Även en resurs som går från att vara tryckt till att ges ut elektroniskt ska ha ett nytt ISSN för den elektroniska utgåvan,  eftersom olika fysiska format kräver olika ISSN.

ISSN är ett åttasiffrigt nummer som består av sju siffror samt en kontrollsiffra. Kontrollsiffran kan vara ett X.

Viktigt att veta:

ISSN är knutet till titeln, inte utgivaren.

ISSN ger inte något namnskydd, inget upphovsrättsligt -eller annat juridiskt skydd.

ISSN innebär ingen kvalitetsbedömning.

ISSN är inte obligatoriskt.

Regelverk
Tilldelning och registrering av ISSN styrs av ISO 3297, ISSN guidelines samt Huvudprinciper för bedömning av pliktleveranser på Kungliga biblioteket.

Vad kan få ISSN?
Seriella resurser kan få ISSN. En seriell resurs har en övergripande titel som ska anges på varje nummer och som regel numrering eller datering av något slag. Utgivningen ska inte ha något i förväg bestämt slut. Exempel på seriella resurser är tidskrifter, dagstidningar, årsböcker och vissa webbplatser och databaser.

ISSN Sverige tilldelar nummer till seriella resurser, såväl tryckta som elektroniska. Resurserna ska vara utgivna i Sverige. Utgivaren ska ha svensk adress.

Publikationerna ska också falla inom ramen för vad som katalogiseras för Nationalbibliografin enligt Huvudprinciper för bedömning av pliktleveranser, bestämda av Kungliga biblioteket.

Vad får inte ISSN?
Resurser med innehåll som rör en enda person, ett företag, en organisation eller en produkt, som är av efemär karaktär eller är av lokalt eller internt intresse får inte ISSN. ISSN tilldelas inte heller till online-resurser som består enbart av länkar eller innehållsförteckningar. Redaktionellt innehåll måste finnas.

Serier
Från den 1 juli 2008 tilldelas inte längre ISSN till serier. Med serier menas i detta sammanhang böcker, rapporter, monografiska årsböcker och annat som har en självständig titel och samtidigt ingår i en serie, det vill säga har en sammanhållen rubriktitel, till exempel ”Skriftserie i vårdvetenskap”. I denna serie har varje publikation en egen självständig titel också. Publikationer i serie brukar ges ut av högskolor, myndigheter, föreningar, företag etc. De serier som redan fått ISSN före 2008-07-01 behandlas som tidigare. Utgivarna ska fortsätta använda ISSN-numren tills serierna upphör eller byter titel.

Publicering av vetenskapliga serier kan i vissa fall kräva ISSN, kontakta då: issn@kb.se

ISSN-systemet
ISSN International Centre i Paris administrerar systemet som stöds av Unesco, Franska staten och medlemsländerna. För närvarande finns 89 nationella centraler runt om i världen. ISSN Sverige ligger vid Kungliga biblioteket, Nationalbibliografin.

Resurser som tilldelats ISSN katalogiseras i Libris och blir tillgängliga i den internationella databasen ISSN Portal.

Du kan själv se om en titel har ISSN genom att söka i Libris.

Vem använder ISSN?
ISSN används bland annat av bibliotek, utgivare och kommersiella tidskriftsdistributörer för säker identifiering vid t.ex. fjärrlån, citeringar och streckkodstilldelning.

Hur fungerar ISSN?
Varje ISSN är knutet till en unik titel, en så kallad nyckeltitel. Nyckeltiteln är vanligtvis titeln, så som den ser ut i resursen. Om titeln består av ord som till exempel Årsbok, Skrifter eller liknande, eller är identisk med titeln på en annan seriell resurs, ges den ett tillägg som gör den unik. Även olika utgåvor av samma resurs får tillägg såsom t.ex. utgivningsort, utgivarnamn, årtal eller medium. Detta görs av ISSN Sverige.

När en titel utgiven i olika format får olika ISSN, sammanlänkas de av ett av dessa ISSN som kallas ISSN-L. Det sker automatiskt i systemet.

Skillnad mellan ISSN och ISBN
ISSN är knutet till en titel som är densamma nummer efter nummer. ISBN (International Standard Book Number) är en unik identifikator för monografiska publikationer, till exempel böcker och kartor som är utgivna för allmän spridning.

ISSN och streckkoder
ISSN kan användas för att skapa streckkoder. Som utgivare får du själv skaffa streckkoder via tryckeriet eller annat företag som tillhandahåller tjänsten. Läs mer på GS1 Sverige.

Placering av ISSN
Numret bör skrivas: ISSN 0000-0000.

För tryckta resurser bör numret placeras i övre högra hörnet på omslagets framsida eller i redaktionsrutan.

För onlineresurser bör det anges på startsidan.

Så här ansöker du

Ansökan sker genom ISSN Sveriges webbformulär som du hittar längst ner på den här sidan.

ISSN Sverige är ansvarigt för tilldelning till publikationer utgivna i Sverige (med svensk adress), därför måste utgivarens namn och adress stå angivet på eller i publikationen.

Tryckta publikationer:
Om första numret redan är publicerat skickas det in i samband med ansökan, antingen som bifogad fil eller per post till: ISSN Sverige, Box 5039, 102 41 Stockholm.

Är publikationen ännu inte publicerad skickas omslag, titelsida och sidan där utgivarens uppgifter återfinns in som bifogad fil till: issn@kb.se I dessa fall delas ett preliminärt ISSN ut, som blir formellt registrerat först när det tryckta exemplaret inkommer till Kungliga biblioteket.

Onlineresurser:
Resursens första nummer eller motsvarande måste vara publicerad. 
En URL direkt till publikationen inklusive eventuellt lösenord måste tillhandahållas.

Ansökan behandlas senast inom 10 arbetsdagar under förutsättning att all relevant information/dokumentation finns med. Tilldelningen är gratis.

Observera att:

ISSN Sverige kan avslå en ansökan om relevant information saknas eller felaktiga uppgifter lämnats.

ISSN Sverige kan avslå en ansökan där resursen inte uppfyller kriterierna för ISSN.

ISSN Sverige kan återkalla ett ISSN om felaktig information lämnats.

ISSN Sverige kan återkalla ett ISSN om publikationen inte kommer ut inom 3 år. 

Ansökningen gör du via ISSN Sveriges webbformulär. Fyll i formuläret så noggrant som möjligt enligt anvisningarna ovan.

Till ansökan

Senast uppdaterad: 2017-06-28
Innehållsansvar: Eric Eskilsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

ISSN Sverige

Kontaktuppgifter:

issn@kb.se

 

Länkar till:

ISSN International Centre

ISBN

Pliktexemplar

E-plikt

GS1 Sverige 

Sveriges nationalbibliotek