Instruktioner för Libris batchexport

Ändra profil

Allmänt

Alla exporterade poster får ett fält 003 med koden SE-LIBR, den officiella organisationskoden för Libris (se MARC Code List for Organizations).

Status

Status ska vara PÅ. Ibland kan det finnas skäl att stänga av exporten (till exempel vid uppgradering av det lokala systemet) och då sätts status AV. Det betyder att inget händer med exporten. För att hämta poster från ett visst intervall då exporten varit avstängd, används ”manuell export” och ”schemalägg uttag” i vänstermenyn.

Långt namn

Exportgruppens fullständiga namn (till exempel Stockholms universitetsbibliotek).

Urval

Exportfilen innehåller bibliografiska poster med sammanhörande bestånds- och auktoritetsinformation (auktoritetsinformation kan väljas bort, se Format nedan). Här anger man de villkor som ska gälla för att en post ska tas med vid batchexport, dvs. katalogiseringsåtgärd (nyregistrering, uppdatering/ändring, borttag), och vem (operatör/sigel) som har utfört åtgärden.

 • Operatör är den Operator ID som katalogisatören anger för att logga in i katalogiseringsklienten (alla posttyper).
 • Sigel är den kod som finns i beståndspostens 852‡b (endast beståndsposter).
  Flera operatörer/sigler anges med mellansteg (till exempel U Ubio Ugg).
Urval beståndsposter

Urvalet styrs i första hand av katalogiseringsåtgärder i bibliotekets/exportgruppens beståndsposter. Normalt sker detta genom att katalogisatören registrerar beståndspost för de titlar som förvärvats till biblioteket.

Välj att exportera bibliografisk post när sammanhörande beståndspost skapas/nyregisteras, ändras/uppdateras och/eller tas bort. Normalt bör samtliga rutor vara förbockade.

Begränsa urvalet till att endast omfatta bibliotekets/exportgruppens egna poster, antingen genom att ange operatör/er som utfört katalogiseringsåtgärden, eller vanligare genom att ange vilken sigel (vilka sigler) som beståndspostens 852‡b ska innehålla.

Urval bibliografiska poster

Behöver endast anges om man dessutom vill få med uppdatering/ändring av bibliografisk post. Exempel: Den bibliografiska posten har redan exporterats genom att bibliotekets katalogisatör gjort en beståndspost. Därefter görs en uppdatering av den bibliografiska posten.

Välj att exportera bibliografisk post när den skapas/nyregistreras eller ändras/uppdateras. Normalt räcker det att bocka för rutan "ändrats".

Man kan begränsa urvalet till att endast omfatta registrering/uppdatering gjord av vissa operatörer, t.ex. NB (svenska nationalbibliografiska poster), GLBL (globaländring av bibliografiska sökelement) eller bibliotekets/exportgruppens egna operatörer. Lämnar man detta fält tomt får man med alla ändringar, oavsett vem som gjort dem.

Urval auktoritetsposter

Anges om man vill ha med bibliografisk post då sammanhörande auktoritetspost har nyregistrerats/skapats eller ändrats. Det gäller till exempel då auktoritetsposten har kompletterats med nya eller ändrade hänvisningsformer. Ändring av den auktoriserade formen slår via globaländring (Global Headings Change) normalt igenom som ändring i bibliografisk post (jämför bibliografiska poster, operator GLBL, ovan).

Även här finns möjlighet att begränsa urvalet till att endast omfatta registrering/uppdatering gjord av vissa operatörer. Observera att de katalogisatörer som arbetar med auktoritetsposter ofta loggar in som operatör GLBL.

Bearbetning

Anges om bearbetning av den bibliografiska posten önskas. Följande val finns:

SAB-rubriker

Genererar ett fält 976 med SAB-kod (delfält ‡a) och rubriksträng i klartext (delfält ‡b). Villkoret är att den exporterade bibliografiska posten (eller dess sammanhörande beståndspost/er) innehåller ett eller flera fält 084 med SAB-klassifikation. Identiska SAB-fält genererar dubblerade 976-strängar.

Rubriksträngarna (976‡b) överensstämmer i huvudsak med aktuell revision av SAB-systemet, och baseras på det program som låg till grund för de 976-fält som skapades i anslutning till MARC21-konverteringen (2002).

Exempel: 976 0_ ‡a Qbfc-c:oe ‡b Revision: Sverige: lagstiftning

LC Subject Headings (LCSH)

Kompletterar svenskspråkig term enligt Svenska ämnesord med motsvarande engelskspråkiga term enligt LCSH. Gäller endast bibliografiska poster med utgivningsland Sverige.

LCSH-termen extraheras som fält 650 (med ind. 2 : “0”) ur sammanhörande auktoritetspost för Svenska ämnesord.

Ta bort streck i ISBN

Anges om man vill ha ISBN (020‡a) utan bindestreck (t.ex. 1904350313).

Lägg till streck i ISBN

Anges om man vill ha med bindestreck även då de saknas i LIBRIS-postens 020‡a (1-904350-31-3).

035‡9 -> 035‡a

Gäller poster med LIBRIS III-nummer, dvs. gamla BibID (ONR) som börjar med 99- eller består av ISBN eller ISSN. Anges om numret behöver flyttas för att dubblettkontrollen i det lokala systemet ska kunna hanteras.

Extra beståndsfält

Anges om man t.ex. vill ha ämnesord eller klassning från andra biblioteks beståndsposter. Observera att det inte görs någon dubblettkontroll. Man får alltid med de generella (i den bibliografiska posten) och de egna lokala (i egna beståndsposter) ämnesorden etc.

Extra beståndsfält bäddas alltid in (med ett inledande delfält ‡5) i den bibliografiska posten, oavsett om man väljer sammanslagna eller separata beståndsposter (jfr Format nedan).

Skriv önskade sigler/beståndsfält enligt syntax <sigel>:<fält[,fält,fält,fält,...]> ; <sigel>:... osv.

Exempel: För att få lokal Deweyklassning från Tekniska högskolans bibliotek och lokala ämnesord från både Tekniska högskolan och Musikbiblioteket, skriv: T:082,650 ; X:650.

Filtrera bort

Bocka för om vissa typer av bibliografiska poster ska uteslutas i exporten:

E-resurser

Uteslut bibliografiska poster som har ett fält 007/00-01 med kod ”cr”.

Prel. info

Uteslut preliminära bibliografiska poster med bibliografisk nivå (000/17) ”5”.

Licensposter

Uteslut bibliografiska poster som avser avtalsbunden resurs – kännetecknas av att de innehåller ett delfält 040‡9 med avtalsnamnet, t.ex. 040‡9 ACS för titlar som ingår i avtalet American Chemical Society.

Format

Här anger man hur de exporterade posterna ska formateras.

003-sträng

Välj SE-LIBR (ny officiell LC-kod för Libris), eller Libris (den egendefinierade kod som tidigare använts). Vid import till lokalt system kommer denna kod, tillsammans med BibID i 001, normalt att bilda ett nytt fält 035 som kan användas för dubblettkontroll.

Postkodning

Välj tekniskt utbytesformat, MARCXML eller ISO2709.

Teckenuppsättning

Välj UTF-8, ISO 8859-1 (Latin 1) eller Voyagers interna tecken VRLIN.

Auktoritetsposter

Följande möjligheter finns (se även Formathandboken > Exportformatet för utförligare beskrivning):

 • sammanslagna med bibliografiska poster: Se- och se även-hänvisningar från sammanhörande auktoritetsposter bäddas in som fält 900-955 i den bibliografiska posten. Ingen annan information tas med från auktoritetsposten.
 • efter posten: Sammanhörande auktoritetsposter tas ut i sin helhet som separata poster. Auktoritetsposterna följer efter den bibliografiska posten.
 • släng: Sammanhörande auktoritetsinformation utesluts i exportuttaget.
Beståndsposter

Följande möjligheter finns (se även Formathandboken > Exportformatet för utförligare beskrivning):

 • sammanslagna med bibliografiska poster: Bibliotekets/exportgruppens egna beståndsposter (jfr Urval, Beståndsposter, ovan) bäddas in i den bibliografiska posten. Inbäddade beståndsfält förses med ett inledande, delfält ‡5 (bibliotekssigel).
 • efter posten: Bibliotekets/exportggruppens egna beståndsposter tas ut som separata poster. Beståndsposterna följer efter den bibliografiska posten.
  [Efterbehandling: Används ej. Endast för Libris administration.]

Tidpunkt för export

Här anger man exportperiodicitet, dvs. när posterna ska exporteras. Uppgiften samverkar med Exportperiod nedan.

Fyll i önskad exporttidpunkt. För löpande uttag räcker det normalt att ange, antingen dag i månad eller dag i veckan. Asterisk [*] i fälten betyder alla.

År

Defaultvärde bör vara asterisk [*] vid löpande uttag, om inte speciella behov finns.

Månad

Anges t.ex. vid årliga uttag, tillsammans med dag i månad.
Exempel: årsuttaget ska göras den 1 augusti

Dag i månad

Anges vid månatliga och årsvisa uttag.
Exempel: uttaget ska göras den 1 i varje månad.

Dag i veckan

Anges vid veckoexport.
Exempel: uttaget ska göras varje onsdag.

Vid daglig export sätts tidpunkt till asterisk [*] i samtliga rutor.

Exportperiod

Välj exportperiod (längd); jfr tidpunkt för export ovan.

En dag

Posterna exporteras varje dag. Sätt alla fält under tidpunkt till asterisk [*].

En vecka

Posterna exporteras varje vecka. Välj veckodag under tidpunkt.
[10 dagar: Används ej. Endast för Libris administration.]

En månad

Posterna exporteras varje månad. Välj datum under tidpunkt.

Ett år

Posterna exporteras en gång per år. Välj månad och datum under tidpunkt.

Leverans

Välj mellan att hämta filen med ftp hos Libris, eller att få den levererad till egen ftp-server. Fälten server, användare, lösenord, katalog fylls endast i om egen ftp-server är markerad. Information om Libris ftp-server.

E-post

Det finns möjlighet att få en statusrapport på exporten och/eller en eventuell felrapport till en e-postadress. Det går endast att ange en e-postadress per fält.

Testa profil

 1. Gör först ändringar i profilen under "ändra profil".
 2. Gå därefter till "testa profil" och ange ett BibID.
 3. Kontrollera ändringarna i posten som visas på skärmen. Man kan också spara posten på lämpligt ställe, på PCn eller nätverket, genom att klicka på "ladda hem post". Den sparas då som ISO eller XML beroende på hur profilen är inställd.

Visa filer

Här visas en statuslista över gjorda batch-uttag med uppgift om filnamn/filtyp, exportdatum och filstorlek (CEST betyder Central European Standard Time). Det är möjligt att ladda ner filer på nytt genom att klicka på "spara" när nedladdning till lokala systemet inte har fungerat.

Manuell export

Fullständigt uttag

Ett fullständigt uttag kan göras vid särskilda behov, till exempel när den lokala databasen behöver laddas om, vid byte av bibliotekssystem, vid konvertering etc. Befintlig profil visas. Gör eventuella ändringar som gäller just för detta uttag och fyll i tidpunkt.

Schemalägg uttag

Ett manuellt uttag kan göras vid behov, till exempel då exporten inte har fungerat eller har varit avstängd. Befintlig profil visas. Fyll i urval - tidsintervall. Gör eventuella ändringar som gäller just för detta uttag och fyll i tidpunkt för export.

Lista uttag

Lista över kommande fullständiga eller schemalagda manuella uttag.

Senast uppdaterad: 2008-12-17
Innehållsansvar: Fredrik Nyström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se