Katalogisering & nyförvärv

Uttag av katalogiseringsstatistik och listor över bibliotekets nyförvärv görs med hjälp av en sökfråga i Libris.

Sökfråga i Libris

Med hjälp av sökkoden FORVDAT, kan man ta ut en lista i Libris över enbart det material som biblioteket (sigeln) har registrerat under den senaste månaden eller annan valfri period. Sökningen trunkeras på det datumintervall som anges före "x". Man kan alltså välja att skriva till exempel 2010x för att få med allt som har registrerats under 2010, 201002x för allt som har registrerats under februari 2010 eller 2010022x för allt som har registrerats från och med 20 februari 2010.

Sökfrågan kan avgränsas på till exempel materialtyp eller klassifikation. Det går också att sortera bort retrospektivt katalogiserat material, liksom att avgränsa till en specifik kod/sträng eller ett specifikt signum i bibliotekets beståndspost.

Listor över bibliotekens nyförvärv kan presenteras som en söklänk till Libris, eller på annat sätt integreras i den egna webbplatsen.

Exempel på integrerade nyförvärvslistor producerade av Librisbiblioteken:

Lunds Universitets Bibliotek, HT-biblioteken

Nyförvärv och statistik på nya beståndsposter

Sökkoden FORVDAT söker fram alla nyregistrerade beståndsposter under den aktuella perioden, vilket ger underlag både för statistik och listor över bibliotekets nyförvärv. Sökfrågan utformas normalt enligt grundsyntax FORVDAT:(sigel yyyymmx).

Några exempel:

Om man ska avgränsa på många sigler inom sin biblioteksorganisation kan det vara smidigare att i stället göra en kombinationssökning på huvudorganisationens namn eller kod (sökkod ONAME respektive OCODE), men då blir sökningen mindre exakt. Se Biblioteksdatabasen för namn och kod på huvudorganisation, vissa beståndsposter kan ha registrerats av annat bibliotek under angiven period.

Man kan skapa underlag till ämnesindelade listor eller ämnesindelad statistik genom att till exempel kombinera med första tecknet i förtrunkerade SAB- eller Deweykoder:

Man kan även utesluta till exempel retrospektivt katalogiserade poster genom att kombinera sökfrågan med sökkod STAT eller FORVSTAT och statistikkod. Biblioteket måste då registrera denna kod i beståndspostens postetikett, se Formathandboken, 000/07. De enställiga statistikkoderna är sökbara som kodord för att undvika sammanblandning med enställiga sigler. Koderna "o" (undertrycks i nyförvärvslista) och "r" (retrospektivt) är alltså sökbara med kodorden noll respektive retro.

Statistik på bibliografiska poster

För att få en uppfattning om antal "primär-" respektive "sekundärregistrerade" titlar, kombinera med sökkod DAT (datum då posten upprättades 008/00-05)

"Primärregistrering" definieras här som att såväl beståndsposten som den bibliografiska posten har registrerats under aktuell period. Observera dock att den bibliografiska posten kan ha importerats eller registrerats av annat bibliotek eller annan sigel.

"Sekundärregistrering" definieras här som att ny beståndspost har lagts till på en existerande bibliografisk post under aktuell period.

Statistik på auktoritetsposter

Det går däremot inte att via en sökfråga i LIBRIS ta fram information om antal registrerade auktoritetsposter. KB/Libris undersöker därför möjligheten att ta fram statistik över nyregistrerade och uppdaterade auktoritetsposter per månad och katalogiserande instans (baserat på sigel/kod i auktoritetspostens fält 040$a). Se högermenyn.

Skapa referenser och Libris lättvikts-API (Xsearch)

Sökresultet kan integreras i bibliotekets egen webbplats i form av en dynamisk lista, som uppdateras dagligen. Det går också att redigera resultatet och spara det i form av till exempel ett pdf-dokument.

Sökresultatet kan sparas i något av de referensformat som erbjuds via träfflistans Skapa referenser.

Sökresultatet kan även tas ut i något av de XML-format som erbjuds via Libris lättvikts-API (Xsearch), för att sedan presenteras integrerat på bibliotekets webbplats.

Senast uppdaterad: 2012-11-30
Innehållsansvar: Tomas Friberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Statistik auktoritetsposter

 januari-maj 2010 

 januari-december 2011

För att kunna läsa PDF-dokument behöver du programmet Adobe Reader. Det kan du hämta gratis på Adobes webbplats.