2010-10-07

LIBRIS-nytt nr 76

Nummer 76, 2010, ISSN 1403-3488

LIBRIS inspirationsdagar
L-OPAC light - en första version av LIBRIS som lokal OPAC
(E-)städning pågår!
Om centrala licensavtal
Fjärrlåneutredningen på remiss
Presentationer från Bok & Bibliotek
Examensarbete om mobilapplikation för LIBRIS
Personalnytt
Nytt registrerande bibliotek

LIBRIS inspirationsdagar

LIBRIS användarmöte har i år omvandlats till två inspirationsdagar i Stockholm den 28-29 oktober. Årets tema är ”översikt och insikt”.

Första dagen innehåller information och presentationer av aktuella frågeställningar och strategiska vägval. Den andra dagen viks åt konkreta workshops och diskussioner i mindre grupper.

Program LIBRIS inspirationsdagar

L-OPAC light - en första version av LIBRIS som lokal OPAC

I höst kommer LIBRIS-enheten, i samarbete med Uppsala universitetsbibliotek och Linnéuniversitetet, att arbeta med en light-version av L-OPAC (LIBRIS som lokal OPAC).

Projektet kommer att förbättra möjligheterna för ett LIBRIS-bibliotek att använda LIBRIS som ett gränssnitt att exponera för bibliotekets användare även för sökning av lokalt material.

Utgångspunkten är scenario 1 i rapporten  LIBRIS som lokal OPAC, ”Nationell lösning, lokal avgränsning”. Scenariot bygger på att man använder LIBRIS nationella gränssnitt som utgångspunkt, men med bättre och flexiblare möjligheter att kunna filtrera på bibliotek och på organisationsnivå. I denna light-version kommer kopplingen till den lokala lånehanteringen att lösas med länkar till funktioner som ”mina lån” och möjlighet att reservera.

Uppsala universitetsbibliotek och Linnéuniversitet blir pilotbibliotek för projektet. Båda pilotbiblioteken kommer att ha kvar sin ordinarie OPAC och kan välja när och för vilka de vill exponera ordinarie OPAC eller L-OPAC.

L-OPAC light ska lanseras i mitten av januari för pilotbiblioteken. Lösningen ska bli generell och ska kunna användas av andra bibliotek.

(E-)städning pågår!

LIBRIS innehåller fortfarande spridda bestånd med inaktuell information om bibliotekens avtalsbundna e-resurser. Det gäller i synnerhet kvarvarande rester av de centrala inläsningar som genomfördes innan nuvarande maskinella uppdateringsrutin - med länkservern SFX som metadatakälla - sattes i reguljär drift.

För att åtgärda detta har under hösten ett arbete inletts för att systematiskt städa bort spåren av den inaktuella beståndsinformation som härrör från sådana äldre inläsningar. Insatserna görs avtalsvis. I en första omgång har LIBRIS-bestånden för Kluwer och Kluwer Law åtgärdats. Upprensning av det omfattande e-boksavtalet ebrary genomfördes under denna vecka (vecka 40). Närmast därefter beräknas de gamla bestånden för e-tidskriftsavtalen ACM, JSTOR och Muse kunna tas om hand, och så vidare …

Något förenklat går det hela till så att städningsprogrammet letar upp och tar bort alla beståndsposter som innehåller vissa definierade fraser i URL (t.ex. site.ebrary.com) eller lokalsignum (t.ex. ebrary) – fraserna är utvalda så att de inte ska sammanfalla med informationen i de aktuella ”SFX-bestånden”. Varje insats föregås av ett meddelande på tillämpliga sändlistor, där berörda bibliotek uppmanas att höra av sig med eventuella önskemål om undantag från städningen (för vissa sigler och/eller poster).

Förhoppningen är att dessa insatser på sikt ska leda till att LIBRIS på ett ännu mer tillförlitligt sätt kan spegla bibliotekens aktuella bestånd av avtalsbundna e-resurser.

Om centrala licensavtal

Läs om vårt uppdrag att ta fram centrala licensavtal för tillgång till elektroniska tidskrifter och databaser. Vad arbetar vår licensgrupp med? Vad omfattar avtalen? Hur förhandlas de fram? Vilka institutioner kan vara med?

 ... och databaslicenser

Fjärrlåneutredningen på remiss

Hösten 2009 tillsattes en utredning om bibliotekens fjärrlåneverksamhet på initiativ av Kungliga biblioteket och Statens Kulturråd. Fjärrlåneutredningen  Lätt att hitta - lätt att låna publicerades i januari 2010. Utredare har varit Annette Johansson och Nils G. Storhagen.

Efter att ha behandlats av den nationella bibliotekssamrådsgruppen Sverigebiblioteket och KB:s nationella referensgrupp skickades utredningen på remiss i början av juni till ca 150 remissinstanser inom olika bibliotekssektorer. En sammanställning och bearbetning av inkomna remissvar kommer att ske under hösten och beräknas vara klar i början av december.

Presentationer från Bok & Bibliotek

En nationell katalog - vad innebär det, Katalogposter via bokleverantörer och Fria e-resurser i LIBRIS - se några av LIBRIS presentationer på Bok & Bibliotek.

Examensarbete om mobilapplikation för LIBRIS

Per Sunesson som studerar till civilingenjör i medieteknik på KTH med inriktning människa - datorinteraktion gör sitt examensarbete på LIBRIS-enheten under höstterminen. Då LIBRIS idag enbart finns som webbplattform kommer Per att ta fram ett koncept för en framtida mobilapplikation för målgruppen studenter och forskare som utför research till forskning eller studier. Undersökningen kommer gå ut på att ta reda på vilka bibliotekstjänster som är relevanta i en mobil och vad som kan bli specifikt för mobil och inte bara en anpassning av webbplattformen. Tyngdpunkten kommer ligga på ett visionärt koncept där en prototyp tas fram i nära samarbete med målgruppen.

Personalnytt

Anders Ljung vikarierar från och med den 6 september till och med juni 2011 för Johanna Olander som interaktionsdesigner. Anders är civilingenjör i medieteknik på KTH och har de senaste åren arbetat med att utveckla musikprogrammen Reason och Record för Propellerhead Software AB.

Nytt registrerande bibliotek

Östasiatiska biblioteket, Stockholm, Sigel: Aom

Innehållsansvar: Helena Forssblad, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Innehållsförteckningar LIBRIS-nytt