2007-11-05

LIBRIS-nytt nr 65

Nummer 65, 2007, ISSN 1403-3488

Innehåll:

Ny fas i projektet Nytt LIBRIS webbsök
Expertgrupp för LIBRIS samkatalog
LIBRIS får förvärvsfunktioner
Samsöks enkätundersökning
LIBRIS informationssidor
Fråga biblioteket
Personalnytt
Nya registrerande bibliotek
Svenska forskningsinstitutet i Istanbul
Driftrapporter

Ny fas i projektet Nytt LIBRIS webbsök

Nu fortsätter arbetet med delprojekt 2: Från betaversion till produktionsrelease. Lanseringen beräknas till årsskiftet 2007/2008.

1 juni 2007 lanserades en betaversion inom projektet Nytt LIBRIS (webbsök). I och med betareleasen uppnåddes målet i delprojekt 1. Syftet med delprojekt 2 är att gå från betaversion till en produktionsrelease som kan ersätta den nuvarande LIBRIS-tjänsten.

Användarna har bl.a. bjudits in i i utvecklingsarbetet genom att betaversionen finns fritt åtkomlig för alla. Via ett integrerat diskussionsforum kan man tycka till om tjänsten. Dessutom möjliggör betaversionen användartester så nära en "live-situation" man kan komma.

Projektbeskrivning

Betaversion

Tyck till om nya LIBRIS!

Expertgrupp för LIBRIS samkatalog

En expertgrupp för LIBRIS samkatalog har bildats.

Bakgrunden är den utredning som genomfördes 2006: Katalogutredning avseende svenska forskningsbibliotek. Expertgruppen ska diskutera katalogiseringsfrågor och även frågor kring hur den gemensamma katalogen ska se ut och fungera framöver. Expertgruppen ska ta upp de viktigaste frågorna från de tre delstudierna i katalogutredningen; effektivisera katalogiseringsarbetet, skapa en rationell kommunikations- och beslutsprocess och bereda frågan om en eventuell övergång till Dewey Decimal Classification. Expertgruppen kommer även att föra en diskussion kring syftet med katalogiseringen och vilka krav man kan ställa på en katalog. Den frågan togs inte upp i katalogutredningen men är central för de beslut expertgruppen fattar. Vägledande för expertgruppens arbete ska vara:

- Sätta användarna i centrum

- Följa internationella standarder och riktlinjer

- Effektivisera katalogiseringen

- Tillräckligt bra kvalitet (good enough)

- Följa den internationella utvecklingen och hålla diskussionen levande om bibliotekskatalogens roll i en föränderlig värld

Medlemmarna är bibliotekschefer, katalogansvariga och systemansvariga. Agneta Olsson, överbibliotekarie på Göteborgs universitetsbibliotek är ordförande och Pia Leth, Kungl. biblioteket, är koordinator. Gruppen hade sitt första möte den 4 oktober och träffas igen den 6 december.

Kontakta gärna Pia Leth (e-post: fornamn.efternamn@kb.se), för ytterligare information.

LIBRIS får förvärvsfunktioner

Rationalisering av bibliotekens förvärv och katalogisering i samarbete med Lunds universitets bibliotek och Dawson Books.

LIBRIS, Lunds universitets bibliotek och Dawson Books har genomfört ett pilotprojekt med syfte att rationalisera bibliotekens förvärvs- och katalogiseringsrutiner.
 
Pilotprojektet har letts av Lunds universitets bibliotek, men är ännu inte formellt avslutat. Tanken har varit att bygga en generell funktion som i framtiden även ska kunna användas av andra bokleverantörer.
 
Vid beställning av en bok hos Dawson Books skapas automatiskt en bibliografisk MARC-post som läses/matchas in i LIBRIS databas. Vid detta tillfälle skapas också en tillhörande beståndspost för det beställande biblioteket. För bibliotek med batchexport innebär detta en obruten kedja från beställning till dess att posten automatiskt förs över till det lokala bibliotekssystemet via LIBRIS. Förvärvsfunktionen innehåller även möjligheter för biblioteket att vid beställningstillfället lägga på ämnesord, klassifikation och hyllsignum, samt att rätta eller ändra namnformer.
 
Rutinen driftsattes för ett testbibliotek i slutet av augusti. Närmast på tur står att testa flödet på flera bibliotek, enligt planerna i första hand Uppsala och Stockholms universitetsbibliotek. Instruktioner håller på att utarbetas.

Kontakta gärna Christer Larsson (e-post: fornamn.efternamn@kb.se), för ytterligare information.

Samsöks enkätundersökning

Samsöks enkätundersökning är avslutad.

Svarsfrekvensen var hög och ett bra underlag för utvärdering och planering inför framtiden finns nu. Syftet med enkäten var att undersöka hur Samsök fungerat så här långt men även en möjlighet att se vad biblioteken vill utveckla. En skriftlig utvärdering kommer så småningom.

Information om Samsök

LIBRIS informationssidor

LIBRIS informationssidor har flyttat och ingår i Kungl. bibliotekets nya webbplats.

Information om LIBRIS tjänster och system återfinns på Kungl. bibliotekets nya webbplats. Information som tidigare fanns på adressen libris.kb.se har flyttats. Saknar du någon information kontakta LIBRIS kundservice,
tel: 08 463 44 33, e-post libris@kb.se

Fråga biblioteket

Fråga biblioteket har fått en ny webbplats. Syftet med den nya webbplatsen är att synliggöra tjänsten och att öka användarvänligheten.

Den 3 september lanserades en ny webbplats för tjänsten Fråga biblioteket. Webbplatsen är en gemensam ingång till folk- och forskningsbibliotekens nationella frågetjänster. I och med den nya webbplatsen har samverkan mellan folk- och forskningsbibliotek blivit tydligare. Forskningsbibliotekens frågetjänst har även bytt namn från ”Jourhavande bibliotekarie” till ”Fråga biblioteket – forskningsbibliotek”. Kopplat till Fråga biblioteket finns tre specialiserade tjänster: Fråga teknikbiblioteken, Fråga på andra språk och Fråga Barnens bibliotek. Frågetjänsterna tar varje månad emot närmare 2000 frågor.

Tjänsten bemannas av bibliotekarier från hela landet. LIBRIS ansvarar för teknisk drift och support av programvaran bakom Fråga biblioteket. Samordningen mellan de deltagande biblioteken sköts på forskningsbibliotekssidan av Kungl. bibliotekets Avd. för nationell samverkan, och på folkbibliotekssidan av Informations- och lånecentraler i samverkan.

Personalnytt

Ny medarbetare - programansvarig för Samsök

Åsa Hiort af Ornäs är fr.o.m. den 20 augusti anställd på Avdelningen för LIBRIS som programansvarig för Samsök. Åsa har innan dess varit administratör för ett projekt kallat ”Från matematikmaskin till IT”. Projektet var ett samarbete mellan Dataföreningen i Sverige, Kungl. Tekniska högskolan och Tekniska museet.

Tidigare har Åsa arbetat på Seelig/BTJ där hon främst sysslat med bibliografisk information riktad mot bokmarknaden.

Nya registrerande bibliotek

Nytillkomna bibliotek som registrerar i LIBRIS.

Svenska forskningsinstitutet i Istanbul

Under oktober har ca 2.000 bibliografiska poster med bestånd för Svenska forskningsinstitutet i Istanbul (sigel Sfii) matchats in i LIBRIS.

Driftrapporter

Driftrapporter 2007 för LIBRIS system 


 

 

 

 

Innehållsförteckningar LIBRIS-nytt