2008-02-19

LIBRIS-nytt nr 66

Nummer 66, 2008, ISSN 1403-3488

 

Innehåll:

Avdelningarna för Nationell samverkan och LIBRIS förs samman
Ny version av LIBRIS fjärrlån i drift
Nya LIBRIS webbsök - hjälp oss att förbättra tjänsten
Gamla LIBRIS webbsök stängs
4,2 miljoner utländska poster borttagna
Utbildningsradion i LIBRIS
Inspirationsdag för Samsöksbiblioteken
Auktoritetsdatabas i Kungl. bibliotekets katalog
MARC1 som nationellt utbytesformat i Norge
LIBRIS medverkar i ELAG-konferens
Personalnytt
Driftrapporter

Avdelningarna för Nationell samverkan och LIBRIS förs samman

Nationell samverkan och LIBRIS slogs samman 1 februari 2008. Ny chef för avdelningen är Gunilla Herdenberg. Arbete pågår med att finna en ny struktur för verksamheten.

Ny version av LIBRIS fjärrlån i drift

Den 1 februari driftsattes en ny version av LIBRIS fjärrlån. Den nya fjärrlånerutinen i webbmiljö ersätter de tidigare fjärrlånesystemen, såväl LIBRIS webbfjärrlån som fjärrlåneklienten för Windows.

Det nya innebär i första hand ett byte av teknisk miljö. LIBRIS exportprogram LFExport för export av fjärrlånebeställningar till lokala system påverkas inte av systembytet utan fungerar som tidigare.

Vad är nytt?
Nya LIBRIS fjärrlån har en helt ny design som gör fjärrlånerutinen enklare att använda. Många funktioner är desamma som i tidigare versioner av systemet och man får därför snabbt överblick över det nya. Dessutom har flera tillägg och kompletteringar lagts in för att förenkla fjärrlånehanteringen och göra den effektivare.

Synpunkter och önskemål?
Saknar du något från det gamla systemet? Har du synpunkter på och önskemål om det nya? Du är välkommen att höra av dig med förslag och kommentarer till Britt Sagnert (e-post enligt fornamn.efternamn@kb.se).

För ytterligare information se Nya LIBRIS fjärrlån - steg för steg.

Nya LIBRIS webbsök - hjälp oss att förbättra tjänsten

LIBRIS-biblioteken kan hjälpa till att ge bättre funktionalitet genom att lägga in länksyntax till lokal bibliotekskatalog och länk till lokalt beställningsformulär för fjärrlån. Inställningarna görs i Biblioteksdatabasen.

Information har gått ut tidigare via e-post och vi uppmuntrar alla bibliotek som tidigare inte haft tid, att nu göra inställningarna.
Det blir då möjligt att från bibliotekets beståndsinformation i LIBRIS webbsök komma till samma post i den lokala katalogen, en sömlös genväg för användaren.

Det går också att länka till beställningsformulär för fjärrlån som finns på bibliotekets egen webbplats. Under fliken fjärrlån kan man informera om bibliotekets fjärrlånepolicy och hänvisa till beställningsformuläret. Informationen visas när biblioteket är inställt som favoritbibliotek.

Kontakta vid behov LIBRIS kundservice för beskrivning av tillvägagångssätt.

Gamla LIBRIS webbsök stängs

Detta innebär att den gamla tjänsten plockas ner 29 februari och de som försöker nå adressen http://websok.libris.kb.se, skickas vidare till nya LIBRIS. Även speciella sökningar och länkningar som riktats mot gamla webbsök kommer att styras om till nya LIBRIS.

4,2 miljoner utländska poster borttagna

4,2 miljoner av de utländska poster som saknar bestånd för svenska bibliotek har nu tagits bort ur LIBRIS katalogsystem Voyager.
 
Åtgärden har genomförts för att minska risken för dubblettuppkomster, underlätta maskinell inmatchning och göra arbetet med auktoritetskontroll smidigare. Proceduren har skett maskinellt och tog ca tre månader att genomföra. Eventuellt blir det aktuellt med kompletterande borttagningar.
 
Fr.o.m. 1980-tal och fram till ca 2005 lästes katalogposter regelbundet in i LIBRIS, från British Library, Deutsche Bibliothek, Library of Congress och Internationella ISSN-centralen. Syftet var att LIBRIS-biblioteken skulle kunna använda dem som förvärvs- och katalogiseringsstöd. Men idag kan utländska poster relativt enkelt hämtas in på annat sätt. De drygt fyra miljoner poster som låg kvar oövertagna har därför i praktiken kommit att motverka sitt urprungliga syfte - bibliotekens katalogiserings- och auktoritetsarbete försvårades så länge de fanns kvar i Voyager.

Utbildningsradion i LIBRIS

I början av februari lästes 4 700 katalogposter från Sveriges utbildningsradio (UR) in i LIBRIS. Det rör sig om de TV- och radioprogram som ett tjugotal LIBRIS-anknutna universitet och högskolor abonnerar på, i princip alltså avtalsbundna resurser av liknande typ som Ebrary och andra e-bokspaket.

Katalogposterna håller miniminvå och innehåller bl.a.
- SAB-klassifikation och Svenska ämnesord,
- innehållsbeskrivning och målgruppsanmärkning,
- 856-länk till motsvarande post i Utbildningsradions databas Mediebiblioteket (här hittar man bland annat information om sammanhörande material, t.ex. lärarhandledningar och webbplatser)
Posterna saknar däremot för närvarande auktoritetskontrollerade upphovsmannafält (100, 700 etc.).

De maskinellt skapade beståndsposterna för abonnerande bibliotek innehåller 856-länkar (via bibliotekens proxyservrar) för åtkomst till själva programmen. I dagsläget finns beståndsposter för ett tiotal bibliotek. Komplettering med resterande bibliotek beräknas kunna ske successivt.

Avsikten är att maskinellt uppdatera med nytillkomna program en gång i veckan. Inledningsvis kan det dock bli aktuellt med en engångsuppdatering av de poster som redan har lästs in.

Se lista på inlästa poster i LIBRIS webbsök.

Inspirationsdag för Samsöksbiblioteken

Alla deltagare i Samsöks-konsortiet är inbjudna till en inspirationsdag den 2 april. Tyngdpunkten ligger på hur man kan utveckla de programvaror som används inom konsortiet och hur de deltagande biblioteken valt att arbeta med Samsök.

Från universitetet i Groningen (NL) kommer Ane van der Leij för att berätta om hur de arbetat med söktjänsten LiveTrix. Man skulle kunna beskriva det som att LiveTrix använder godbitarna ur Metalib med hjälp av X-server. Alla sökningar lagras, indexeras och analyseras, vilket gör LiveTrix till ett självlärande system, som blir bättre för varje sökning som utförs. Vidare kommer Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn för att delge oss sina erfarenheter av att arbeta med Primo, ett s.k. integrerat söksystem som har tagits emot mycket positivt av användarna. Under dagen kommer även några av de bibliotek som ingår i Samsökskonsortiet att visa hur de arbetat med egna SFX- och MetaLib-instanser. Slutligen kommer Fujitsu för att berätta om framtidsplanerna för programvarorna MetaLib och SFX.

Auktoritetsdatabas i Kungl. bibliotekets katalog

Nu finns en fritt tillgänglig auktoritetsdatabas i Kungl. bibliotekets katalog över rekommenderade namnformer för personer, institutioner, titlar, orter och ämnesord.

Auktoritetsdatabasen finns i Kung. bibliotekets katalog Regina men innehåller alla auktoritetsposter i LIBRIS.

Auktoritetsdatabas i Kungl. bibliotekets katalog Regina 

MARC21 som nationellt utbytesformat i Norge

Från konferensen "Sømløst eller sammentråklet - kunnskapsorganisasjon for et funksjonelt digitalt bibliotek" (Kunnskapsorganisajonsdagene 2008), Oslo, 7-8 februari 2008.
 
Norge planerar att gå över till MARC21 som nationellt utbytesformat. Man räknar med att behålla NORMARC som registrerings- och lagringsformat, men allt utbyte av katalogposter ska alltså ske i MARC21. Situationen påminner en hel del om den som föregick vår egen övergång för sex år sedan.
 
Övergången till MARC21 behandlades under en eftermiddag på årets upplaga av de norska Kunnskapsorganisajonsdagene arrangerad av Høgskolen i Oslo, denna gång en tvådagarskonferens, mycket välbesökt. Representanter från det norska nationalbiblioteket och de norska systemleveranöterna informerade om planerna inför övergången. Hans Erik Büscher (Reindex) delgav erfarenheter från dansk horisont och Christer Larsson från LIBRIS gav inblickar i den svenska övergången 2002.
 
Övriga delar av konferensen handlade bland annat om kunnskapsorganisation i digitala arkiv, metadatastrategier, sökteknik och ontologier.
 
Konferensprogrammet Oslo


Christer Larssons presentation: "Från SweMARC till MARC21: svenska erfarenheter" (pdf)

LIBRIS medverkar i ELAG-konferens

LIBRIS medverkar i den 32:a ELAG-konferensen 14-16 april i Wageningen, Nederländerna. Konferensens tema är "Rethinking the library".
 
Henrik Lindström, Martin Malmsten och Kristin Olofsson kommer att tala på konferensen under rubriken "User centered design and the next generation OPAC - a perfect match?"
 
ELAG 2008 (European Library Automation Group)

Personalnytt

Lisa Petersen slutade 29 februari som chef för LIBRIS för att tillträda en tjänst som chef för Huddinge folkbibliotek.

Johan Ahrén är fr.o.m. 1 december anställd som vikarie för Fredrik Klingwall, som är tjänstledig för studier. Johan kommer i första hand att arbeta inom LIBRIS kundservice och med Fråga biblioteket. Johan är bibliotekarie och kommer närmast från Kungl. bibliotekets avdelning för digitala biblioteket.

Driftrapporter

Driftrapporter för LIBRIS system.


Innehållsförteckningar LIBRIS-nytt