BIBSAM-konsortiet

BIBSAM-konsortiet

Sedan mitten av 1990-talet tecknar KB, under namnet BIBSAM-konsortiet, licensavtal för elektroniska tidskrifter och databaser på svenska universitet, högskolor, myndigheter och statliga forskningsinstituts vägnar. 79 olika organisationer deltar i minst ett avtal.

Sex heltidsanställda förhandlar och administrerar cirka 40 s.k. BIBSAM-avtal som omfattar ett 100-tal e-resurser. Omsättningen är 251 miljoner SEK (2013) och de 10 största universiteten står för 73 % av omsättningen. Styrgruppen för BIBSAM-konsortiet består av sex representanter som utses av SUHF och en representant som utses av Forum för specialbibliotekschefer.

Deltagande organisationer

Deltagande organisationer väljer själva vilka avtal de vill ansluta sig till. Tillgången till respektive e-resurs gäller hela organisationen, men biblioteket/informationsavdelningen fungerar vanligtvis som kontaktpunkt för KB.

Organisationer som uppfyller något av nedanstående kriterier kan ansöka om att bli en deltagande organisation:

 • alla statliga myndigheter som synliggör sina rapporter i LIBRIS*,
  alternativt
 • statliga myndigheter som är av forskningsintensiv karaktär,
  samt
 • statligt ägda forskningsinstitut

*dvs blir ett LIBRIS-registrerande bibliotek

För ytterligare information om deltagande se dokumentet "Så här funkar BIBSAM-konsortiet"

Urvalskriterier

Följande kriterier styr valet av e-resurser:

 • e-resursen ifråga ska vara efterfrågad bland deltagande organisationer
 • leverantören måste ha ensamrätt till materialet
 • ett avtal ska innebära såväl ekonomiska som administrativa besparingar för de deltagande organisationerna samt medföra fördelaktiga villkor
 • prismodellen bör vara transparent (gärna baserad på helårsekvivalenter)
 • avtalsvillkoren måste uppfylla BIBSAM-konsortiets grundläggande principer

Kontakt

För ytterligare information, vänligen kontakta BIBSAM-konsortiets samordnare Britt-Marie Wideberg, britt-marie.wideberg@kb.se / 010-709 36 60.

 
  

Senast uppdaterad: 2015-03-27
Innehållsansvar: Britt-Marie Wideberg, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Verksamhetsberättelser

 2013
 2012
 2011
 2010

Nya intressenter

"Så här funkar BIBSAM-konsortiet"
Fullmakt på svenska
Fullmakt på engenska
 BIBSAM institutions 2014

FTE-statistik

 Studenter 2007-2014
 Forskande och undervisande personal 2001-2013

Sveriges nationalbibliotek